توسعه منابع انساني:/پایان نامه درمورد عدالت سازمانی

دانلود پایان نامه

تاریخچه توسعه منابع انساني

تاريخچه توسعه منابع انساني را مي­توان به چهار دوره تاريخي زير تقسيم­بندي نمود:

1ـ دوره به درجه استادي رسيدن كاركنان: اين دوره، از حدود سال 1100پس از ميلاد مسيح آغاز تا حدود سال 1800 ميلادي به طول انجاميد. در طول اين دوره، مهارت­هاي كارگران، بطور غير­رسمي با مشاهده كارگران ماهرتر و توليدكنندگان و يا حتي مشاهده اعضاي خانواده، توسعه يافت. فعاليت­هاي شغلي، در محدوده نزديك به منزل صورت مي­گرفت و تمركز روي بازدهي، بيش از توجه به كارايي كاركنان بود.

2ـ دوره كارايي كاركنان يا كارمندان: اين دوره حدودأ از سال1800 ميلادي تا سال 1920 به طول انجاميد. در اين دوره، كاركنان در مقام يك نيروي مولد و توليدكننده مورد بررسي قرار گرفتند و مديران توجه عمده خود را بر ايجاد عوامل محرك براي افزايش كارايي كاركنان خود، معطوف  كردند و به رضايت يا بهسازي كاركنان خود توجه كمتري داشتند.

3ـ دوره رضايت­مندي كاركنان: اين دوره از دهه 1920آغاز شد و تا سال 1945 ادامه يافت. بعد از جنگ جهاني دوم، فعاليت­هاي مربوط به بهسازي كاركنان بر دستيابي به رضايت كاركنان متمركز شد. مطالعات هاثورن توانست ارتباط بالايي مابين بازدهي و كارايي كاركنان و ميزان رضايت آنان از محيط شغلي آنان نشان دهد.

4ـ دوره رشد كاركنان: اين دوره از سال1945 آغاز شده است و تاكنون ادامه دارد.

آموزش و بهسازي، ابزارهايي براي ترقي و رشد هر يك از كاركنان محسوب مي­گردند و اموري ارزشمند براي همه انسان­ها بدون توجه به نوع كار و يا مقامي كه در سازمان اشغال كرده­اند، مي­باشند (پیس[1] و همکاران، 1991).

2-2-5- نقش استراتژيك منابع انساني

امروزه بخش منابع انساني نقش استراتژيك دارد. تغيير در محيط كاري مي­تواند نتيجه عملكرد هاي موجود، سهامداران و راهكارهاي شركت را تحت تاثير قرار دهد. بخشي از منابع انساني در اين ميان نقش مهمي در مورد نظاره­كردن تلفيق موقعيت­هاي كاري، به فعاليت واداشتن كارمندان، گسترش توانايي­هاي كارمندان و ايجاد تيم­هاي مشاركتي كه  ديدگاه­هاي شركا را در نظر گرفته و آن ها را تبديل به سود نمايند، دارد. استراتژي­هاي بخش منابع انساني ديگر يك فرايند مجزا از استراتژي­هاي كاري و فرايندهاي مربوط به آن نمي­باشد. نيازمندي­هاي اين افراد استراتژي­ها از طريق شيوه كاري مديريت، نمود پيدا مي­كند (رنگريز و عظيمي، 1385).

2-2-6- تعریف و مفهوم توسعه منابع انساني

توسعه منابع انساني عبارت است ايجاد محيطي كه در آن منابع انساني رفتارها، دانش، مهارت­ها و توانايی­هاي مربوط به شغل را فرا مي­گيرند. به عبارت ديگر، آموزش يك اصطلاح سيستماتيك در رفتار است كه با يادگيري ناشي از تعليم و تربيت و تجربيات دامنه­دار و برنامه­ريزي شده صورت مي­گيرد (حاجي كريمي و رنگريز ،1379).

توسعه منابع انساني داراي فرايندي مشتمل بر معاينه و تشخيص و پيشگيري و درمان است، برای اينكه اين فرايند به طور كامل منجر به توسعه منابع انساني شود، ارزيابي عملكرد بايستي رابطه تنگاتنگي با آموزش نيروي انساني داشته باشد. در فرايند توسعه منابع انساني كار معاينه و تشخيص و درمان را آموزش از طريق برقراري آموزش­هاي مورد نياز و جهت­دار انجام مي­دهد.

 

 

[1] . Pace

دانلود پایان نامه