توسعه منابع انسانی:”پایان نامه درمورد تسهیل تجارت قانونی”

توسعه منابع انسانی

منابع انسانی آموزش دیده و متخصص می توانند کمک بسیاری در تسهیل تجارت داشته باشند. گاهی منابع انسانی به علت عدم تخصص و دانش تخصصی برای انجام امور صادرات و واردات مانند مستند سازی، تنظیمات لجستیکی و ارتباط با مشتریان خارجی باعث بوجود آمدن مشکلاتی می شوند. بدین منظور، فرد باید مشکلات صحبت به زبان های خارجی، قرار گرفتن در معرض فرهنگ های خارجی و به دست آوردن تجربه صادرات عملی را فرا گیرد. این امر را میتوان  به آموزش و پیشرفت ناکافی پرسنل شرکت در مباحث کسب و کار صادرات نسبت داد (Leonidou, 2004: 288).

 

2-4) تکنیک های تصمیم گیری اوزان شاخص ها:

در قلمرو مدیریت تصمیم گیری از ازکان مهم و اصلی است، بطوریکه هربرت سایمون تصمیم گیری را با مدیریت یکی میداند. بطور کلی تصمیم گیری عبارتست از انتخاب یکی از راه حلهای مختلف.

یکی از تکنینک های تصمیم گیری، تصمیم گیری چند معیاره(MCDM) میباشد که خود به دو دسته کلی تقسیم میشود:

 1. مدل تصمیم گیری چند هدفه(MODM)
 2. مدل های تصمیم گیری چند شاخصه(MADM)

تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره دارای این مزیت هستند که می توانند گزینه های مختلف را با توجه به معیارهای متنوعی که واحد یکسانی ندارند ارزیابی کنند از مزیت های مهم تکنیک های MADM این است که آنها این توانایی را دارند که معیارهای کمی و کیفی را همزمان تجزیه تحلیل وارزیابی کنند.

از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه می توان به:

 1. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
 2. [1]TOPSIS
 3. SAW[2]
 4. ELECTRE
 5. [3]ANP

البته در تحقیقات اخیر تئوریهای فازی نیز وارد این مجموعه شده است بعنوان مثال :

 1. AHP فازی
 2. TOPSIS فازی
 3. دلفی فازی
 4. و روش های دیگر

 

2-4-1) روش AHP

روش AHP توسط فردی عراقی الصل به نام ساعتی[4]، در دهه ی  1970 پیشنهاد شد. این روش مانند روش، مانند آنچه در مغز انسان انجام می شود، به تجزیه و تحلیل مسایل می پردازد. AHP  تصمیم گیرندگان را قادر می سازد اثرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیت های پیچیده و نامعین را تعیین کنند. این فرآیند تصمیم گیرندگان را یاری می کند تا اولویت ها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه ی خود تنظیم نمایند؛ به نحوی که احساسات و قضاوت های خود را بطور کامل در نظر گیرند. برای حل مسایل تصمیم گیری از طریق AHP، باید مسئله را بدقت و با همه جزئیات، تعریف و تبیین کردو جزئیات آن را بصورت ساختار سلسله مراتبی ترسیم نمود (مومنی، 1387: 98).

AHP بر سه اصل زیر استوار است (مومنی، 1387: 102):

الف) اصل ترسیم سلسله مراتبی

ب)اصل تدوین و تعیین اولویت ها

ج) اصل سازگاری منطقی قضاوت ها

اکنون به تشریح مختصر هر یک از این سه اصل می پردازیم:

الف) اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی:

براساس این اصل درک یک مسئله در حالت کلی و پیچیده، برای انسان کاری دشوار است و ممکن است ابعاد مختلف و مهم مسئله ی مورد نظر مورد توجه قرار نگیرد. از اینرو، تجزیه یک مسئله کلی، به چندین مسئله جزئی تر، در درک مسئله بسیار کارساز می باشد (مومنی، 1387: 104).

[1]  Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

[2]  Simple Additive Weighted

[3]  Analytic Hierarchy Process

[4] Thomas L. saaty