جریانات نقدی عملیاتی،پایان نامه درمورد بازده سهام در داروسازی

مقدمه

دراین تحقیق تاثیراقلام تعهدی(که تفاوت میان سودحسابداری وجریانهای نقدی تعریف شده اند) وپایداری سوبرکیفیت سود شرکتهای دارویی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران موردبررسی قرارمی گیرد.اقلام تعهدی خودبه اجزای اختیاری وغیراختیاری تفکیک می شوند.همچنین رابطه بین بازده سهام ومیزان اقلام تعهدی  واجزای مربوط به آن موردبررسی قرارمی گیرد.کیفیت سوددرسالهای اخیرمقالات وبحث های زیادی رابه خوداختصاص داده است. کیفیت سودموضوعی مهم در گزارشگری مالی می باشدکه میزان اعتمادسرمایه گذاران به بازارسرمایه راتحت تاثیرقرارمی دهدونقش اقلام تعهدی درپیش بینی جریانات آتی،سوالی اساسی درارتباط باگزارشگری مالی می باشد. باتوجه به این موضوع که اقلام تعهدی تعدیلاتی موقتی هستندکه مشکلات مربوط به زمانبندی جریانات نقدواقعی رابرطرف می نمایندوباعث تغییریااصلاح شناسایی جریانات نقدی می شوند.پس هرچقدر اقلام تعهدی ازکیفیت بالاتری برخوردارباشندشناسایی جریانات نقدی مرتبط باآنهاودرنتیجه پیش بینی سودهای آتی بهتروبااطمینان بیشتری صورت می گردد.همچنین چنانچه سودهای گزارش شده شرکت پایداربوده ورابطه معنی داری باجریانهای نقدی آتی شرکت داشته باشد،سودهاباکیفیت درنظرگرفته شده وافشاء سودهای باکیفیت همراه باواکنش سرمایه گذاران باعث تغییرقیمت سهام می شود.

2-2-کلیــات:

شایدنخستین هدف سیستم حسابداری مالی درموسسات تجاری اندازه گیری سوداست.سودیکی از مفاهیمی است که احتمال می رودازاقتصادبه عاریه گرفته شده باشد.سودازنظراقتصاددانانی چون آدام اسمیت وهیکس بعنوان  مبالغی است که شخص می تواندبرداشت نماید.مشروط براینکه وضعیت مالی درپایان دوره به همان خوبی اول  دوره حفظ شود[1].سودحسابداری برمبنای فرض تعهدی و درچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری می شود.هرچندتعریف جامع ومانع ازسود حسابداری ارائه نشده است اماعموماوقتی صحبت ازسودحسابداری می شود،منظورتفاوت بین درآمدهای تحقق یافته وهزینه های انجام شده درطی یک دوره معین می باشد.سوداز نظربرخی نظریه پردازان حسابداری مثل هندریکسون درسطوح مختلف،ساختاری،تفسیری ورفتاری موردتوجه قرار
می گیرد.درسطح ساختاری معمولاحسابداران اصول وقواعدی راپذیرفتندکه گاه ممکن است باپدیده های جهان واقعی ویاتاثیرات رفتاری آن کمتردرارتباط باشد.

دراین سطح روشهای اندازه گیری وشناسایی سودموردتوجه قرارمی گیردودرشرایط مختلف براساس قواعدتعیین شده عمل می گردد.برای تعریف سوددرسطح تفسیری ،روی مفاهیم اقتصادی ،نظیر ((رفاه))و((ثروت))تاکیدشده است وسودبه عنوان معیاری برای سنجش کارایی مدیریت استفاده می شود.مفهوم سوددرسطح رفتاری ،به  فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،عکس العمل قیمت اوراق بهاداردربازاربورس وواکنش حسابداران مربوط می شود[2].نقطه نظردیگردرارتباط باسوداین است که هیچ یک ازمفاهیم سود،ازلحاظ نظری  وعملی،برای ارائه اطلاعات مربوطه ،به سرمایه گذاران واستفاده کنندگان دیگرکامل نیست.زیرااین مفاهیم یافاقد تفسیرلازم ازدنیای واقعی است ویافاقدویژگی های رفتاری لازم است.[3]کیفیت سودیکی ازمواردبااهمیتی است که ازطریق گزارشگری مالی اطمینان سرمایه گذاران رادربازارهای مالی  تحت تاثیرقرارمی دهد.درعصرعدم اطمینان اقتصادی ،جستجوبرای سودباکیفیت قبل ازسرمایه گذاری  درشرکتهابسیارحائزاهمیت می باشد.کیفیت عایدات بیانگرمحتوای اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده وسایرعوامل مرتبط باآن است که به نظرمی رسدپیش بینی جریان نقدی آتی وتعیین ارزش سهام بنگاه اقتصادی راتسهیل می نماید. لذاکیفیت عایدات درارزیابی عملکردبنگاه اقتصادی وتعیین ارزش سهام موثرمی باشد.

2-3-تشریح اختلافات میان سودخالص ووجه ناشی ازفعالیتهای عملیاتی

غالبابین سودخالص تعهدی وجریانات نقدی عملیاتی تفاوت وجودداردودلیل آن به 3عامل اساسی زیرمربوط می شود:

عامل اول،مربوط به هزینه های غیرنقدی می باشدکه سودخالص راکاهش می دهدولی تاثیربروجه نقدندارد.به عنوان مثال هزینه استهلاک داراییهای ثابت ونامشهودموجب خروج هیچگونه وجه نقد درشرکت نمی شود، درحالیکه سودخالص راکاهش می دهد،اماتاثیری برجریانات نقدی ندارد.

عامل دوم،به تفاوت زمانی میان تحقق درآمدودریافت نقدی آنها،تحمل هزینه هاوپرداخت هانقدی آنهامربوط می شود.

عامل سوم،عبارت است ازسودوزیان غیرعملیاتی ناشی ازفروش دارایی های ثابت،اوراق بهادارو سایر سرمایه گذاریهاوبازیافت بدهی های بلندمدت می شود.این سودوزیان هادرصورت سودوزیان که منجربه سودخالص می شود،لحاظ می گردد.امادربخش فعالیت های عملیاتی صورت جریانهای نقدی نمی آیدبلکه،دربخش فعالیت های سرمایه گذاری وتامین مالی منعکس می شود.

2-4-مفهوم سودازنظرسرمایه گذاران:

برداشت عموم سرمایه گذاران ازمفهوم سودواقعی بعنوان شاخص سودآوری واحدتجاری،عبارت است ازسودعملیاتی نرمال که تکرارپذیروایجادکننده جریانات نقدی است وبرای جایگزینی داراییهای استهلاک پذیرضروری می باشد.معمولاسودواقعی،حدوسط بین جریانات نقدی ناشی ازفعالیت های عملیاتی وسودخالص حسابداری است که درمحاسبه آن هرگونه اقلام تکرارپذیریاغیرعادی واثرات انباشته مرتبط باآنها نیزدرنظرگرفته می شود.ازنظرسرمایه گذاران سودخالص حسابداری مفهوم سود واقعی راتاحدبسیارنزدیکی برآورده می کند.گرچه سهامداران سودخالص رابه مفهوم سودواقعی تلقی نمی کنند،امااقلام ناپذیروغیرنرمال قابل شناسایی راازسودخالص گزارش شده جدامی نماید تاقدرت سودآوری شرکت مشخص شود.

اهمیت نسبی هرعامل درارزیابی کیفیت سودبستگی به دیدگاه تحلیلگران می تواندمتفاوت باشد. تحلیلگران وکارگزاران بخوبی دریافتندکه سودگزارش شده نمی تواندبه خوبی بیانگرقدرت سودآوری آتی باشد.درارزیابی وتعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سودتوجه نمی شود.منظورازکیفیت سود،
زمینه بالقوه رشدسودومیزان احتمال تحقق سودهای آتی است.درواقع ارزش شرکت به عایدات جاری هرسهم(EPS)وانتظارات ماازسودآوری آتی ومیزان اطمینان به آن بستگی دارد.تحلیل گران سود گزارش شده وسودواقعی رامتفاوت می دانندچون امکان دستکاری سود(باتغییرروشهای ارزیابی موجودی کالا،استهلاک سرقفلی،هزینه جاری یاسرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه) توسط مدیران وجوددارد.تحلیلگران استفاده ازشاخص سودرادرارزیابی عملکرد،گمراه کننده می دانند. مثلانسبت بالای قیمت به عایدی (P/E)قالبابیانگررشدبالاست امابه تنهایی معیارمناسبی نیست چون نرخ رشدتابع میزان سرمایه گذاری ونرخ بازده سرمایه گذاری می باشد[4].

[1] -تعریف سودبامفهوم نگهداشت سرمایه درموضوعات مدیریت مالی،بردیدگاه اقتصادی استواراست.

[2] -خلیل زاده،حسین(1381)”بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام عملیاتی صورت مالی درارتباط باکیفیت عایدات”،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد،ص 17

2-شباهنگ،رضا،تئوری حسابداری،مرکزتحقیقات حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی،نشریه157،چاپ چهارم.1384،ص 205.

[4] -خلیل زاده،حسن(1381)”بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام عملیاتی صورت های مالی درارتباط باکیفیت عایدات”،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد،ص 23-22