جو اخلاقي و تعهد سازماني:”پایان نامه اخلاق سازمانی درمدیریت دانش

دانلود پایان نامه

رابطه جو اخلاقي با رضايت شغلي

مطالعات متعددي درباره ي شغل هاي متنوع نشان دادند كه رضايت شغلي افراد با ادراكات آنها از ويژگي هاي جو سازماني در ارتباط است. به طور كلي شواهد تجربي وجود رابطه بين جو اخلاقي سازمان و رضايت شغلي را تأييد مي كند. مطالعه اي كه درباره ي متخصصان سيستمهاي اطلاعاتي مديريت انجام شد، نشان ميدهد كه آنها با عناصر متنوعي از شغلهاي خود (مثل ارتقاء، همكاري، سرپرستان) زماني كه مديريت عالي بر رفتار اخلاقي تأكيد ميكند، و زماني كه رابطه ي بين اخلاقيات و موفقيت درون سازمانهاي آنها بهينه است، راضي ترند. يك بررسي بر روي مديران سطح مياني يك سازمان غير انتفاعي بزرگ به نتايج مشابهي دست پيدا كرد. بررسي ها رابطه ي مثبتي بين بعد تخصصگرايي جو شغلي(يعني وقتي كه اعضاء با قوانين و استانداردهاي حرفهاي كار ميكنند) و رضايت شغلي يافتند. همه ي اين يافته ها بيانگر اين هستند كه زماني كه يك جو اخلاقي رشد مييابد، رضايت شغلي كاركنان افزايش پيدا ميكند ((Schwepker, 2001.

2-2-17) رابطه جو اخلاقي و تعهد سازماني

تحقيق نشان مي دهد كه جو اخلاقي سازمان با تعهد سازماني نيز در ارتباط است. يك بررسي از 1246 كارمند بازاريابي نشان داد كه ارزشهاي اخلاقي سازمان بايد بعنوان يك نشانگر اساسي و مهم تعهد سازماني باشد. سنجش محققان از ارزش هاي اخلاقي سازمان، ادراكات كاركنان از رفتارهاي اخلاقي مديران و نگراني درباره ي مباحث اخلاقي در سازمان را در بر ميگيرد به طوري كه كاركنان رفتارها را اخلاقي يا غير اخلاقي ادراك ميكنند و اينكه براي اين رفتارها پاداش يا تنبيه در سازمان داده ميشود. به طور مشابهي يك بررسي درباره ي مديران خريد رابطه ي مثبتي را بين جو اخلاقي و تعهد سازماني نشان داد. سرانجام بررسي ديگري درباره ي كاركنان بيمارستاني كه اغلب آنها زن بودند به اين نتيجه رسيد كه زماني كه آنها در يك جو كاري اخلاقي قرار ميگيرند و جو كاري اخلاقي را ميپذيرند، با احتمال بيشتري به سازمان خود متعهد ميشوند. بايستي ذكر نمود كه تعهد سازماني ممكن است بعضي از كاركنان را از مشكلات اخلاقي در سازمان خود غافل سازد. در چنين مواردي يك فرد سازمان را بسيار اخلاقي ادراك ميكند. اگرچه سطوح تعهد كاركنان به سازمان خود ممكن نيست چنين شديد باشد كه كاركنان را از نشان دادن مشكلات اخلاقي در سازمان خود كور سازد ولي احتمال بيشتري وجود دارد كه كاركناني كه سازمانهاي خود را اخلاقيتر ادراك ميكنند، متعهدتر باشند ((Schwepker, 2001.

دانلود پایان نامه