جو اخلاقی و تعهد سازمانی:”پایان نامه اخلاق سازمانی درمدیریت دانش

رابطه جو اخلاقی با رضایت شغلی

مطالعات متعددی درباره ی شغل های متنوع نشان دادند که رضایت شغلی افراد با ادراکات آنها از ویژگی های جو سازمانی در ارتباط است. به طور کلی شواهد تجربی وجود رابطه بین جو اخلاقی سازمان و رضایت شغلی را تأیید می کند. مطالعه ای که درباره ی متخصصان سیستمهای اطلاعاتی مدیریت انجام شد، نشان میدهد که آنها با عناصر متنوعی از شغلهای خود (مثل ارتقاء، همکاری، سرپرستان) زمانی که مدیریت عالی بر رفتار اخلاقی تأکید میکند، و زمانی که رابطه ی بین اخلاقیات و موفقیت درون سازمانهای آنها بهینه است، راضی ترند. یک بررسی بر روی مدیران سطح میانی یک سازمان غیر انتفاعی بزرگ به نتایج مشابهی دست پیدا کرد. بررسی ها رابطه ی مثبتی بین بعد تخصصگرایی جو شغلی(یعنی وقتی که اعضاء با قوانین و استانداردهای حرفهای کار میکنند) و رضایت شغلی یافتند. همه ی این یافته ها بیانگر این هستند که زمانی که یک جو اخلاقی رشد مییابد، رضایت شغلی کارکنان افزایش پیدا میکند ((Schwepker, 2001.

2-2-17) رابطه جو اخلاقی و تعهد سازمانی

تحقیق نشان می دهد که جو اخلاقی سازمان با تعهد سازمانی نیز در ارتباط است. یک بررسی از 1246 کارمند بازاریابی نشان داد که ارزشهای اخلاقی سازمان باید بعنوان یک نشانگر اساسی و مهم تعهد سازمانی باشد. سنجش محققان از ارزش های اخلاقی سازمان، ادراکات کارکنان از رفتارهای اخلاقی مدیران و نگرانی درباره ی مباحث اخلاقی در سازمان را در بر میگیرد به طوری که کارکنان رفتارها را اخلاقی یا غیر اخلاقی ادراک میکنند و اینکه برای این رفتارها پاداش یا تنبیه در سازمان داده میشود. به طور مشابهی یک بررسی درباره ی مدیران خرید رابطه ی مثبتی را بین جو اخلاقی و تعهد سازمانی نشان داد. سرانجام بررسی دیگری درباره ی کارکنان بیمارستانی که اغلب آنها زن بودند به این نتیجه رسید که زمانی که آنها در یک جو کاری اخلاقی قرار میگیرند و جو کاری اخلاقی را میپذیرند، با احتمال بیشتری به سازمان خود متعهد میشوند. بایستی ذکر نمود که تعهد سازمانی ممکن است بعضی از کارکنان را از مشکلات اخلاقی در سازمان خود غافل سازد. در چنین مواردی یک فرد سازمان را بسیار اخلاقی ادراک میکند. اگرچه سطوح تعهد کارکنان به سازمان خود ممکن نیست چنین شدید باشد که کارکنان را از نشان دادن مشکلات اخلاقی در سازمان خود کور سازد ولی احتمال بیشتری وجود دارد که کارکنانی که سازمانهای خود را اخلاقیتر ادراک میکنند، متعهدتر باشند ((Schwepker, 2001.