• تخصیص گونه جو حاکم بر کمپانی­ها :
  • اعتماد :

سؤال: کارکنان همیشه به هم اعتماد می­کنند؟

جواب: در اندازه­ی بین 1 تا 5 (مخالفت کامل تا موافقت کامل)

  • برخورد :

سؤال: هنگام اتخاذ تصمیم بین کارکنان مخالفت­های شدید وجود دارد؟

جواب: در اندزاه­ی بین 1 تا 5 (هرگونه تا همیشه)

  • دلگرمی[1]:

سؤال: کارکنان دلگرمی بسیاری برای کار دارند؟

جواب: در اندازه­ی بین 1 تا 5

  • انصاف در پاداش دهی :

سؤال: کارکنان تصور می­کنند که پاداش­­های آنان در قبال کاری که انجام داده­اند منصفانه است؟

جواب: در اندازه­ی بین 1 تا 5

 

 

  • پایداری در برابر تغیر:

سؤال: اغلب سخت است که تغییرات سازمانی را اجرا کنیم؟

جواب: در اندازه­ی بین 1 تا 5 (مخالف کامل تا موافقت کامل)

  • اعتبار رهبری[2]:

سؤال: کارکنان، مدیریت را معتبر و معقول می­دانند؟

جواب: در اندازه­ی بین 1 تا 5 (مخالفت کامل تا موافقت کامل)

  • قربانی کردن[3]:

سؤال: کارکنان مسئولیت خود را حتی هنگامی که برنامه­ها ناموفق است، می­پذیرند؟

جواب: در اندازه­ی بین 1 تا 5 (مخالفت کامل تا موافقت کامل)

تحقیقات برای جو پردازش داخلی و جو گروهی، تغیر زیادی را نشان می­دهد، در حالی که جو هدف منطقی[4] و جو توسعه، تغییر کمی دارند. زاموترو و کرا کوور تفاوت کمی در تغییر بین گروه­ها یافتند. (ریچاردام بورتن، 1995) .

از داده­های ما این تعریف برمی­آید که جو گروهی کمتر شامل تداوم و بشتر شامل پایداری در برابر تغیر دارند . جو توسعه هم تداوم کمی دارد، اما پایداری در برابر تغییر آن نیز اندک است. در این جا جو از تغییرات استقبال می­کند و بیشتر به دنیای بیرون و ماجراجویی متمایل است. دو جو دیگر در تداوم سیر گذشته مقدار بیشتری دارند .

هر یک از 4 جو حاکم موجود می­تواند مؤثر باشد و می­تواند پیامد دلخواه سازمانی را داشته باشد. اعتماد عنصری از جو و تداوم سازمانی است که با پاسخ به سؤال­هایی درباره­ی گشاده­رویی، تقسیم کردن و راستگویی سنجیده می­شود . کارکنان همیشه به هم اعتماد می­کنند؟ اعتماد مفهومی درونی و ذاتی است. (ریچار دام بورتن، 1995) .

جو سازمانی از موارد محتملی است که طراحی سازمانی شامل (پیکرندی، درجه­ی تمرکز، فرمالیته کردن، پیچیدگی، هماهنگی و انگیزش) را تشکیل می­دهد.

برای جوی با تداوم بالا، با اعتماد، دلگرمی، انصاف در پاداش دهی، اعتبار رهبری کم و برخورد و قربانی کردن بالا، سازمان به مدارک و اطلاعات زیادی در مورد انجام نقشه­ها و برنامه­ها یا قوانین و بازبینی، آنچه انجام گرفته نیاز دارد. مدیریت برای کنترل و تحقق نقشه­ها  و قوانین به استناد نیاز دارد . کارکنان مدارک را می­خواهند تا بدانند چه باید انجام دهند، کارشان را ازیابی کنند و از رفتار دهی دیگران مصون بمانند.

برای جوی با تداوم پائین، اعتماد، دلگرمی، انصاف در پاداش و اعتبار رهبری بالا و برخورد و قربانی کردن پائین، سازمان به اسناد کمتری در مورد، آنچه انجام می­گیرد یا انجام شده، نیاز دارد. اطلاعات کمتر رسمی­اند. اما از طرفی، سازمان به حجم زیادی از اطلاعات، ارتباطات کلامی و یاد داشت­هایی که نگه­داری نمی­شوند نیاز دارد. برای جو پایداری در برابر تغیر بالا، سازمان به اطلاعات با موضوع تاریخ سازمان، رسوم و ارزش­های آن نیاز دارد. از طریق پشینه­های رسمی، یا به طور غیر رسمی به کمک حافظه­ی افراد سازمان آن کار را انجام می­دهد .

برای جو با پایداری در برابر تغیر پائین، نیاز اطلاعاتی سازمان به خارج از سازمان و بیشتر به آینده­ی سازمان مربوط است. نیازهای اطلاعاتی کاملاً متنوع هستند و در قالب­های مختلف ارائه می­شوند. اطلاعات مربوط به آینده و آنچه ممکن است رخ دهد مهم است با توجه به این موارد برای 4 نوع جو سازمانی، نیازهای اطلاعاتی متفاوت خواهد بود.

[1].Rewards

[2].Leader credibility

[3] .Scapegating

[4]. Rational goal