رابطه مشارکت کاری و مهارت های ارتباطی با توانمند سازی دبیران زن ناحیه یک شیراز- …

بنابراین توانمند سازی چیزی نیست که مدیران برای کارکنان انجام دهند بلکه طرز فکر کارکنان در مورد نقش آنها در سازمان می باشد. در عین حال مدیریت سازمان می تواند بستر لازم را برای توانمند شدن کارکنان فراهم نماید. اما باید کارکنان توانمند را گزینش و به کار گمارد.
آنان باید خودشان احساس کنند که دارای عمل و قدرت تصمیم گیری هستند. آنان باید شخصاً احساس تعلق به سازمان کرده احساس شایستگی و تبحر در مورد توانایی خود بکنند و شایسته تاثیر گذاری بر سیستمی باشندکه در آن کار می کنند. افراد توانا خود را توانمند می کنند. ویژگی های سازمان می تواند به توانمند شدن آنان کمک کند (کوئین و اسپرتیزر، ۱۳۸۵).
کانگر و کاننگو این دیدگاه را رویکرد انگیزشی می دانند. در روان شناسی، از قدرت به عنوان حالت انگیزش یا انتظار درونی استفاده شده است که این باور درونی خود کار آمدی می باشد (عبدالهی و نوه ابراهیم، ۱۳۸۶).

  1. خود مختاری:

خود مختاری یا داشتن حق انتخاب (توماس و ولتهاوس[۴۸]، ۱۹۹۰) به آزادی عمل و استقلال کارمند در تعیین فعالیت های لازم برای انجام وظایف شغلی اشاره دارد.
به زعم وتن کمرون (۱۹۹۸) احساس خود مختاری به معنی تجربه احساس انتخاب در آغاز فعالیت ها و نظام بخشیدن به فعالیت های شغلی است.
هنگامی که مدیران احساس خود مختاری می کنند، به جای آنکه با اجبار در کاری درگیر شوند یا از آن دست بکشند، خود داوطلبانه و تعمدا در وظایف شرکت می جویند فعالیت های آنان پیامد آزادی و استقلال شخصی است نتایج تحقیقات وتن و کمرون حاکی از آن است که احساس قوی خود مختاری با از خود بیگانگی کمتر در محیط شغلی، خشنودی شغل، عملکرد شغلی بالاتر، سطوح بالاتر، مشکلات شغلی و فشار کاری کمتر ارتباط دارد (همان منبع).

  1. رشد حرفه ای:

یکی دیگر از ابعاد توانمند سازی رشد حرفه ای است که در درک معلمان از مدرسه به عنوان جایی که فرصت هایی را برای رشد و تحول آنها فراهم می آورد تا به طور مداوم بیاموزند و مهارت های خود را در خلال زندگی کاری خود در مدرسه گسترش دهند، اطلاق می شود، تلاش هایی که برای حرفه ای شدن (توانمند شدن) مدیران و معلمان صورت می گیرد آنها را متعهد می سازد و مهارت آنان را در بهبود بخشیدن به آموزش افزایش می دهد. (شورت، ۱۹۹۴).
ابعاد توانمند سازی از دیدگاه های مختلف
اسپرتیزر (۱۹۹۲) چهار بعد یا عامل شناختی را برای توانمند سازی شناسایی کرده است براساس پژوهش مشیرا [۴۹](۱۹۹۲) یک بعد دیگر به آن افزوده که این پنج بعد کلید توانمند سازی مدیران می باشد.
– احساس شایستگی (خود اثر بخشی)
– احساس داشتن حق انتخاب (خود سامانی)
– احساس موثر بودن (پذیرش نتیجه شخصی)
– احساس معنی دار بودن یا مهم بودن (ارزشمند بودن)
– احساس داشتن اعتماد به دیگران
هنگامی که مدیران می توانند این پنج ویژگی را در دیگران پرورش دهند، آنان را با کامیابی توانند ساخته اند.
جدول ۲ ـ۱: رویکرد توانمند سازی کارکنان (عبدالهی و نوه ابراهیم، ۱۳۸۶)

رویکرد هدف راهبرد نظریه پردازان
مکانیکی قدرتمند کردن کارکنان تفویض قدرت به زیر دستان فوی (۱۹۹۷)، بلانچارد و همکاران (۱۹۹۶)، شوول (۱۹۹۳)
ارگانیکی انگیزشی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.