رابطه مشارکت کاری و مهارت های ارتباطی با توانمند سازی دبیران زن …

۱- تبیین رابطه ابعاد مشارکت کاری با توانمندسازی دبیران
۲- تبیین رابطه ابعاد مهارتهای ارتباطی با توانمندسازی دبیران
۳- پیش بینی توانمندسازی از طریق مشارکت کاری و مهارتهای ارتباطی
۴- پیش بینی توانمندسازی از طریق ابعاد مشارکت کاری
۵- پیش بینی توانمندسازی از طریق ابعاد مهارتهای ارتباطی
فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی
۱- بین مشارکت کاری و مهارتهای ارتباطی با توانمندسازی دبیران دبیرستان رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه های فرعی
۱- بین ابعاد مشارکت کاری و توانمندسازی رابطه معنادار وجود دارد.
۲- بین ابعاد مهارتهای ارتباطی و توانمندسازی رابطه معنادار وجود دارد.
۳- مشارکت کاری و مهارتهای ارتباطی به طور معناداری قادرند توانمندسازی را پیش بینی نمایند.
۴- ابعاد مشارکت کاری به طور معناداری قادرند توانمندسازی را پیش بینی نمایند.
۵- ابعاد مهارتهای ارتباطی به طور معناداری توانمندسازی را پیش بینی نمایند.
تعاریف نظری و عملیاتی:
مهارتهای ارتباطی:
تعریف نظری:
ارتباطات مؤثر یکی از عناصر کلیدی موفقیت مدیران است، چرا که اطلاعات به عنوان یک واژه ی مهم در سیستم سازمانی در سایه ی ارتباطات مؤثر وارد سازمان می شود و همین که به سازمان راه یافت، باز نیازمند یک سازمان ارتباطی کارآمد است تا مورد پردازش قرار گرفته و بسان خون در رگ های سازمان جریان یابد (استواری، ۱۳۸۸).
ارتباطات عبارتست از مبادله اطلاعات بین دو یا چند نفر از طریق علائم مشترک. به عبارت دیگر، ارتباطات عبارتست از کلیه فعالیت های گفتاری، نوشتاری و کرداری (حرکتی) که برای انتقال معنی و مفهوم یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران به کار گرفته می شود (مشکسار، ۱۳۸۹).
تعریف عملیاتی:
میزان نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه مهارت های ارتباطی (گوش دادن، تنظیم عواطف، درک پیام، بینش، قاطعیت) کسب می نماید. دامنه نمره محتمل برای هر فرد بین ۳۴ تا ۱۷۰ خواهد بود.
توانمندسازی
تعریف نظری:
ادارک کارکنان از وجود توانایی و قدرت سازگاری با وقایع، موفقیت ها و کارکنانی که در محل کار با آن ها کار می کند به عنوان انگیزش کاری درونی در چهار حیطه ۱-معنی داری ۲-خودمختاری ۳-صلاحیت ۴-اثرگذاری تجلی می یابد که جهت یاری فرد برای نقش کاری اش را منعکس می کند. (کانگر و کاننگو، ۱۹۹۳، به نقل از غفوری، ۱۳۸۷).
این چهار حیطه به صورت زیر تعریف می شوند:
۱- معناداری: به میزان ادراک فرد از ارزش اهداف یا مقاصد شغلی اشاره دارد که در رابطه با هنجارها و آرمان های شخصی آن ها قضاوت می شود.
۲– خودمختاری: به میزان احساس و ادراک داشتن از استقلال برای شروع، تنظیم و برنامه ریزی فعالیت های شغلی اشاره دارد. استقلال در آغاز کردن و ادامه دادن رفتارها و فرآیندهای کاری مانند تصمیم گیری در مورد روش های کار، خط مشی ها و تلاش و کوشش های شغلی را شامل می شود (همان منبع).
۳- شایستگی: صلاحیت یا خودکارآمدی به میزان عقیده یا باور افراد در مورد توانایی هایشان برای انجام ماهرانه فعالیت های شغلی اشاره دارد صلاحیت مشابه باورهای خود کارآیی، تسلط شخصی با انتظار تلاش و کوشش و عملکرد بالا می یابد (استواری، ۱۳۸۸).
۴- اثرگذاری: اثرگذاری به میزان ادراک افراد از اینکه قادر به اثرگذاری بر راهبردهای شغلی اجرا با اعمال نتایج در کار هستند اشاره دارد.
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش برای سنجش توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامه ای که توسط اسپرتیزر (۱۹۹۵) تدوین شده است و توسط نعامی (۱۳۸۷) ترجمه و مورد کاربرد قرار گرفته است، استفاده خواهد شد. حداقل و حداکثر نمره در هریک از خرده مقیاس ها به ترتیب ۳ و ۱۵ می باشد. حداقل و حداکثر نمره هر فرد کل پرسشنامه نیز به ترتیب ۱۲ و ۶۰ می باشد.
مشارکت کاری
تعریف نظری:
مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند (طوسی، ۱۳۷۸).
تعریف عملیاتی
مشارکت نمره ای است که فرد در مقیاس مشارکت کاری به دست می آورد. این مقیاس دارای ۲۰ گویه می باشد و در آن ابعاد پنچ گانه مشارکت کاری لاداهل و کجنر مورد سنجش قرار می گیرد. در این مقیاس گویه های (۱۹، ۱۶، ۱۳، ۱۰) عامل بی تفاوتی نسبت به کار و گویه های (۱۱، ۹، ۷، ۶) عامل درگیری بالای شغلی، گویه های (۲۰، ۵، ۴،۱) عامل حس وظیفه شناسی و گویه های (۱۸، ۱۵، ۱۴) عامل اجتناب از کار و ناخرسندی برای اتمام کار و گویه های (۱۷، ۱۲، ۸، ۳، ۲) عامل تغییرپذیری را اندازه گیری می کنند.
فصل دوم
پیشینه نظری پژوهش
در این فصل به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می شود، بررسی و کنکاش در تحقیقاتی که در داخل و خارج کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع رابطه داشته باشد و مرور کم و کیف هر یک از آن ها بسیار مفید است. این فصل شامل بخش هایی است که به بررسی و مرور مباین نظری و پیشینه پژوهش می پردازد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است