راهبرد افکارسنجی و مطالعات اجتماعی

افکارسنجی و مطالعات اجتماعی، به تحقیق و آگاهی یابی از افکار عموم مردم و مخاطبان اشاره دارد. برای به دست آوردن این آگاهی، نیاز به طرح تحقیق است.

طرح تحقیق، نمایانگر روشی است که فرضیات یا سؤالات از طریق آن بررسی و آزمون می شوند. طرح های تحقیق به نحوه سازماندهی فعالیت تحقیق- از جمله جمع آوری داده ها- به روش هایی که بهتر بتوانند اهداف تحقیق را محقق سازند، مربوط می شوند. هنگام طراحی یک طرح تحقیق، انتخاب های بالقوه بسیاری وجود دارند و چند رویه وجود دارند که پژوهشگر به کمک آنها می تواند برای هر موقعیت، انتخابی ایده آل داشته باشد. البته، بسیاری از این انتخاب ها به دیدگاه های فلسفی مختلف پیوند خورده اند و آگاهی از این امر حداقل می تواند ضامن تناسخ عناصر مختلف هر طرح تحقیق با یکدیگر باشند.

براساس نقاط مرجع راهبردی چهارگونه راهبردهای افکارسنجی و مطالعات اجتماعی تعریف می شود: تحقیقات کیفی (قوم نگاری، روش موردی، تحقیق کیفی و تحلیل محتوا)، تحقیقات کاربردی (تحقیق علمی و تحقیق سازمانی)، تحقیقات ترکیبی (فراتحلیل) و تحقیقات پیمایشی (تحقیق تطبیقی) (همان منبع)

2-14-5 راهبرد مدیریت ارتباط با رسانه

منظور از انتقال مطلب به رسانه، نحوه تعامل سازمان با رسانه های ارتباط جمعی در قالب تهیه، ارسال و اصلاح خبر است. ارتباط سازمان با خبرنگاران نیز در همین چارچوب قابل تعریف است. با بهره گیری از انتقال مطلب به رسانه های جمعی، سازمان می تواند به صاحب نظران و دیگر مخاطبان کلیدی دست یابد. رسانه های جمعی، به معنای آن است که جریان اطلاعات از طرف یک منبع روابط عمومی می تواند به شکلی کارآمد و به سرعت به مخاطبان زیادی برسد. براساس تقسیم بندی دو بعدی از راهبردهای ارتباطات، می توانیم راهبردهای انتقال مطلب به رسانه ها را هم در چهارگونه شناسایی کنیم: ارئه سریع و دقیق واقعیت، آرایش توالی(تقدم و تأخر) واقعیت، تعدیل و اصلاح واقعیت و تبدیل موضوع به صدر اخبار (همان منبع)

راهبرد ارتباط با مخاطبان و ذینفعان: افکار عمومی شامل آن دسته از مردم است که به نحوی با سازمان در ارتباط هستند، مخاطبان آن دسته از مردم هستند که پیام ارسالی از سوی سازمان را دریافت می دارند. برای راهبردهای ارتباط با مخاطبان و ذینفعان چهارگونه راهبردی را می توان شناسایی کرد: تعامل با مخاطبان، تغییر نگرش مخاطبان، جلب نظر مخاطبان و آگاه سازی مخاطبان(اعرابی و فیاضی).

راهبرد نشر مطلب: در راهبردهای نشر، موضوع مورد توجه عبارت است از نحوه ای که روابط عمومی می خواهد مطالب مورد نظر را به مخاطب برساند. رسانه های چاپی، مانند روزنامه ها و مجلات و دیگر نشریات ادوری و کتاب ها برای ارتباطاتی مناسب هستند که باید برای مدتی نگهداری و بازخوانی شوند. روزنامه ها، سریع تر و گسترده تر هستند؛ مجلات دیرتر چاپ شده و عمیق تر به موضوعات نگاه می کنند و احتمال اینکه مجلات، مخاطبان خاصی را هدف فعالیت های خود قرار دهند، بیشتر است. کتابها هم دیرتر منتشر می شوند، اما اثرگذاری آن بر مخاطبان بیشتر است.

روش های مختلفی برای نشر مطلب وجود دارد. به منظور گونه شناسی این روش ها در زمینه انتشار مطالب از کتاب ویلکاکس و همکاران استفاده شده است: نشر علمی و تخصصی (کنفرانس های علمی، مجلات و کتب تخصصی)، نشر داخلی (نشریات سازمان)، نشر تخصصی (مجلات تخصصی) و نشر گسترده (روزنامه و ماهنامه).

2-14-6 راهبرد ارتباطات خارجی

ارتباطات خارجی را می توان به عنوان تلاش برنامه ریزی شده و سازمان یافته یک شرکت، موسسه یا دولت برای برقراری روابطی مفید با مخاطبان و مردم دیگر کشورها دانست. این مخاطبان را می توان به عنوان گروه های مختلفی از مردم تعریف کرد که تحت تأثیر عملیات یک شرکت خاص، موسسه یا دولت قرار می گیرند یا می توانند بر آن اثر بگذارند. در ارتباطات خارجی، تفاوت های موجود در زبان ها، قوانین و فرهنگ ها به عنوان عناصر مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. همین تفاوت ها باعث می شود که ارتباطات خارجی را به عنوان یک زیرسامانه مستقل در مجموعه زیرسامانه های ارتباطات تعریف کنیم. به همین دلیل، فعالیت هایی که ارتباطات سازمان در ارتباطات خارجی دارد، متفاوت با ارتباطات داخلی هستند.

برای گونه شناسی راهبردهای ارتباطات خارجی عبارتند از: عضویت در نهادهای بین المللی (تعامل مؤثر با سازمان ها عضو)، تقویت توانمندی داخلی (شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها)، همکاری محدود بین المللی (معرفی توانایی و کسب اعتبار) و اطلاع رسانی بین المللی (ارتباط بر حسب ضرورت با مخاطبان بین المللی). (همان منبع)

2-14-7 راهبرد ارتباطات الکترونیک

ارتباطات الکترونیک، پدیده ای است فن آورانه که زاییده انقلاب اطلاعات و ارتباطات است. در تعریفی ساده، ارتباطات الکترونیک شامل شیوه های اجرایی وظایف روابط عمومی با استفاده از ابزارهای الکترونیک تعریف کرد. هدف ارتباطات الکترونیک استفاده از فن آوری های نوین نیست؛ بلکه ابزاری در خدمت ارتباطات سازمانی برای دستیابی به اهداف سازمان است. گونه های راهبردی ارتباطات الکترونیک عبارتند از: مجازی، سایبر، آن لاین و دیجیتال. (همان منبع)

2-14-8 راهبرد سازمان

تصمیمات مربوط به نوع کسب و کار، راهبرد سطح بنگاه (سازمان) را شل می دهد. به عبارت دیگر، راهبرد سازمان عبارت است از طراحی تصمیمات سازمان که رسالت، مأموریت و هدف های کمی آن را تعیین و آشکار می سازد؛ تعیین خط مشی ها و برنامه های اساسی برای نیل به آن هدف ها؛ تعریف دامنه فعالیت های سازمان و مشخص ساختن نوع سازمان اقتصادی یا انسانی آن و ماهیت اقدامات اقتصادی و غیر اقتصادی که باید سهامداران، کارکنان، مشتریان و نهادهای جامعه انجام دهد. دیوید براساس دو بعد داخلی (توان مالی و وضعیت رقابتی) و دو بعد خارجی (ثبات محیط و قدرت صنعت) و با الگوگیری از مدل اسنو و مایلز، چهار راهبرد در سطح سازمان (بنگاه) معرفی کرده است: راهبرد تهاجمی (سازمان با استفاده از منابع جدید، فعالیت های خود را رشد می دهد)، راهبرد محافظه کارانه (سازمان ضمن حفظ فعالیت های خود، می کوشد با استفاده از فرصت محیطی، ضعف های خود را برطرف کند)، راهبرد تدافعی (سازمان، بخشی از فعالیت های خود را کنار می گذارد تا در شرایط موجود اثرات ضعف ها و تهدیدها را کاهش دهد) و راهبرد رقابتی (سازمان با حفظ فعالیت های خود به این فکر است تا تهدیدهای بیرونی را کاهش داده و اصولاً جایگاه خود را بهبود بخشد). (همان منبع)