سوء برداشت در مورد بهره وري -پایان نامه درباره ارتقاء بهره وري

دانلود پایان نامه

برخي سوء برداشتها در مورد بهره وري
درباره مفهوم بهره وري گاهي اوقات تعابير اشتباهي مي شود. در زير به اختصار برخي از اين سوء برداشتها را ذکر مي‌کنيم:
 افزايش توليد لزوماً به معناي بهبود بهره‌وري نيست.

محصول عبارت است از ستاده اي که در نتيجه ترکيب عوامل توليد و استفاده از آنها حاصل مي شود. توليد به معناي فرايند تبديل منابع به محصولات (کالاها و خدمات) است.  معمولاً برحسب مقدار يا تعداد برونداد در واحد زمان تعريف مي شود . در حالي که بهره وري کسري است که نسبت محصولات توليدي را به نهاده هاي مصرفي نشان مي دهد. ستانده يا برونداد را مي توان به صورت واحد يا حجم يا ارزش و درونداد را مي توان بر حسب مقدار يا تعداد يا ارزش پولي آنها اندازه گيري کرد.

بهبود کارايي ارتقاي بهره وري را تضمين نمي کند.

افراد غالباً فکر مي کنند که اگر کارايي بهبود يابد، بهره وري بيشتر خواهد شد . کارايي شرط لازم بهره وري است اما کافي نيست . در واقع براي بهره ور بودن هم اثر بخشي و هم کارايي لازم است . کارايي نسبت محصول واقعي توليد شده به محصول مورد انتظار است ، در حالي که اثر بخشي درجه تحقق اهداف در سازمان است .

افزايش درآمد حاصل از فروش الزاماً بهبود بهره وري را تضمين نمي کند.

اگر درآمد شرکتي افزايش يابد، به تنهايي اين افزايش به اين معنا نيست که آن شرکت از بهره وري بالا برخوردار است. ممکن است سازمان به دلايلي (مثلاً افزايش قيمت) درآمدهايش به علت وجود بازار انحصاري زياد شود، درحالي که بهره وري‌اش نسبت به قبل افزايش نيافته باشد و درآينده ميزان سوددهي آن به شدت کاهش يابد.

– بهره وري فقط مختص بخش صنعت نيست.

– افزايش بهره وري نبايد به بهاي تنزل کيفيت انجام شود.

شرکت ماتسوشيتاي ژاپن يکي از بزرگترين توليدکنندگان لوازم برقي و الکترونيک در جهان است. يکي از محصولات اين شرکت انواع ميکروفن است . وقتي ماتسوشيتا کيفيت خدمات و قابليت اعتماد ميکروفن هاي خود را به نحو قابل توجهي بهبود بخشيد ، در نتيجه آن بهره وري نيروي کار شرکت 25 درصد افزايش يافت و هزينه نيروي کار براي هر واحد هزينه کل کاهش يافت و موجب شد قيمت فروش ميکروفن ها 27 درصد کاهش يابد. روشن است دراين شرايط بهبود کيفيت به بهاي کاهش بهره وري نبوده است ، بلکه در عوض با بهبود کيفيت محصول، واقعاً بهره وري افزايش يافته است . بنابراين وقتي درباره بهره وري وکيفيت صحبت مي کنيم ، مهم اين است که اين  واژه ها را به جاي هم به کار نبريم يا متناقض با يکديگر ندانيم .[1]

2 12 ديدگاههاي مختلف در مورد بهره وري

سه ديدگاه به شرح زير درباره بهره وري مطرح است :

2-12-1- بهره وري از ديدگاه سيستمي

بهره وري از ديدگاه سيستمي ، ماهيت پيچيده اي دارد و در کل سيستم مطرح مي گردد . در اين ديدگاه بهره وري عبارت است از : نسبت مجموعه خروجيهاي يک سيستم به وروديهاي آن . اين تعريف در سيستمهاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي و صنعت کاربرد دارد .

از ديدگاه سيستمي ، بهره وري در محيطي با ويژگيهاي مختلف و متغير قرار دارد و عوامل مختلف توليد مانند نيروي کار ، سرمايه ، انرژي ، مديريت و تکنولوژي در آن به کار گرفته مي شوند و به عنوان وروديها به فرايند وارد مي گردند و به صورت خروجيهايي مانند کالاهاي ساخته شده و خدمات از اين فرايند خارج مي شوند . قيمت محصول و در دسترس بودن عوامل توليد ، تابع شرايط محيطي ، اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي ، تکنولوژيک و غيره است . اگر يک سيستم توانايي تغيير و اصلاح کيفي و کمي وروديها و خروجيها را داشته باشد مي تواند بهره وري خود را افزايش دهد . زماني که سيستم داراي بازخور قوي باشد ، سازمان مي تواند از پويايي و تکامل مناسب برخوردار خواهد شد ( الواني و احمدي ، 1380 : 3 – 4 ) .

1-www.SYSTEM.parsiblog.com

دانلود پایان نامه