• جمالی، حسین، تاریخ واصول روابط بین الملل، چاپ اول ، تهران: مرکز اطلاعات ومدارک اسلامی،۱۳۸۹ش.
 • جوادی آملی، عبدالله، حق وتکلیف دراسلام، چاپ اول، قم، اسرا، ۱۳۸۴ش.
 • ۷ . حسینی بهشتی، سید محمد ، بایدها ونبایدها، ویراستار: عبدالرحیم مرودشتی، چاپ اول، تهران، بقعه،۱۳۷۹ش.

  1. دشتی، محمّد، امام علی(ع) ونظارت مردمی(امربه معروف ونهی ازمنکر)، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع)، ۱۳۸۱ش.
  2. ـــــــــــــ شناخت نهج البلاغه، چاپ اول، قم، دفتر نشر امام علی(ع)، ۱۳۶۷ش.

  ۱۰ . دلشاد تهرانی، مصطفی، سیرۀ نبوی”منطق عملی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دریا، ۱۳۸۳ش.

  1. ـــــــــــــــــــــ ، مشرب مهر:روشهای تربیت درنهج البلاغه، چاپ سوم، تهران، انتشارات دریا، ۱۳۸۷٫

  ۱۲ . دهخدا، علی اکبر، لغت نامۀ دهخدا، زیرنظر: محمّد معین وسید جعفرشهیدی، تهران، ۱۳۷۳ش.
  ۱۳ . زمانی جعفری، کریم، سیری در فرهنگ لغات نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، کیهان، ۱۳۶۷ش.

  1. شریفی، احمد حسین، موج فتنه ازجمل تا جنگ نرم، چاپ۱۲، تهران، کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۸ش.
  2. شوشتر(مهرین)، عباس، فرهنگ لغات قرآن، تهران، گنجینه، ۱۳۵۹ش.
  3. شهیدی، سیدجعفر، ترجمۀ نهج البلاغه، چاپ ۱۴، تهران، شرکت انتشارات علمی وفرهنگی، ۱۳۷۸ش.
  4. صبحی صالح، فرهنگ نهج البلاغه، ترجمه: مصطفی رحیمی‌نیا، چاپ اول، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۰ش.
  5. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ اول، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۰ش.
  6. قانع، احمدعلی، علل انحطاط تمدنها ازدیدگاه قرآن کریم ، چاپ اول، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹ش.
  7. قرشی، سیدعلی‌اکبر، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۷۱ش.
  8. ــــــــــــــــــ ،مفردات نهج البلاغه، تصحیح: محمدحسن بکائی، چاپ اول، تهران، نشر قبله، ۱۳۷۷ش.
  9. قمی، شیخ عباس، منتهی‌الآمال، تحقیق: علی نظری منفرد، جلد اول، چاپ اول، قم، جلوۀ کمال، ۱۳۹۰ش.
  10. گروهی از مؤلفان زیرنظر احمدرضا خضری، تاریخ تشیّع۱، بی‌چا، قم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، ۱۳۶۸ش.
  11. محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، بی‌چا، قم، نشرمعروف، ۱۴۱۷ق.
  12. محمدی ری‌شهری، محمد و محمدکاظم طباطبائی ومحمود طباطبائی‌نژاد،دانش‌نامۀامیرالمؤمنین(ع) برپایۀ قرآن، حدیث وتاریخ، ترجمه: محمدعلی سلطانی، چاپ اول، قم، دارالحدیث، ۱۳۸۶ش.
  13. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش عقاید، چاپ۱۴، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴ش.
  14. مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، چاپ۵۰، تهران، صدرا، ۱۳۹۱ش.
  15. ـــــــــــــــ ، حماسۀ حسینی، چاپ۵۸، تهران، صدرا، ۱۳۹۱ش.
  16. ـــــــــــــــــ ، آشنایی با قرآن، چاپ چهارم، تهران، صدرا، ۱۳۶۸ش.
  17. معادیخواه، عبدالمجید، فرهنگ آفتاب (فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه)، چاپ اول، تهران، ذرّه، ۱۳۷۲ش.
  18. معین، محمد، فرهنگ معین، چاپ اول، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۹ش.

  ۳۲ . مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) شرح تازه وجامعی برنهج البلاغه، چاپ سوم، تهران، دالکتب الإسلامیه، ۱۳۸۰ش.

  1. موسوی همدانی، محمد باقر، ترجمۀ تفسیر المیزان، چاپ پنجم، قم، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، ۱۳۷۴ش.
  2. یوسفیان ، نعمت الله و مهدی گل شیرازی ، احکام دفاع وامربه معروف ونهی ازمنکر، چاپ اول ، تهران، ادارۀ آموزشهای عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ۱۳۷۸٫

  منابع عربی