شاخص بهبود عملکرد:/پایان نامه درباره کارآفرینی

عوامل زیر بر چگونگی رفتار در محیط کار، رضایت شغلی، انگیزش و تعهد وی تاثیر دارند:

 • تفاوت های فردی شامل توانایی و مهارت، هوش و استعداد و شخصیت افراد
 • ماهیت عملکرد تخصصی و شایستگی در کار
 • گذشت زمان، رشد و بلوغ فکری و جسمی افراد
 • منابع اجتماعی موثر در افراد شامل خانواده، زمینه های اجتماعی و گروه های کاری
 • چگونگی قضاوت و ارزیابی عملکرد افراد
 • رفتار سازمان (کار) شامل عواملی که بر روی رفتار یا مشخصه های آن بر نگرش ها، تهاجم، تخریب استرس یا مقاومت در مقابل تغییر اثر می گذارد.
 • نگرش و دیدگاه هایی که مردم نسبت به کار خود پیدا کرده اند.
 • نقش هایی که افراد در کار بازی می کنند (خاک تاریک، 1383، 38).

رابینز[1] (2000) عوامل موثر در عملکرد را شامل عوامل ذیل می دانند:

 • معیارها و مبنایی که مدیر برای انجام ارزیابی عملکرد کارکنان انتخاب می کند
 • بازخورد مداوم: کارکنان دوست دارند که بدانند چگونه کار می کنند
 • هر چقدر تعداد ارزیابان افزایش یابد (ارزیابی گروهی) احتمال دستیابی به اطلاعات دقیق بیشتر است.
 • اگر ارزیابان باتجربه باشند احتمال خطای ارزیابی کمتر است.

اگر اهداف با معیارهای اندازه گیری نیل به هدف  مبهم باشد و اگر کارکنان مطمئن نباشند که تلاش آن ها منجر به ارزیابی رضایت بخش می شود، پایین تر از سطح مطلوب کار خواهند کرد.

ایلیس[2]  (2003) عملکرد شغلی اشخاص را به عنوان رفتار شخص در سازمان محسوب می کند. او معتقد است که بر روی این رفتارها دو دسته عوامل تاثیرگذار هستند. این دو دسته عامل عبارتند از: پیشگویی کننده ها و عوامل فرایند میانی (روشندل اربطانی، 1388، ص 106).

 

 

 

2-2-18- عملکرد و شاخص های بهبود آن

عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می دهند. مثلاً کارگر «الف» می تواند بیست واحد کالا بیش از کارگر «ب» تولید کند. بنابراین عملکرد کارگر «الف» بالاتر است. حال فرض کنید کارگر «ب» تا دیروقت کار می کند، در آموزش کارکنان جدید کوشا است، به دنبال فرصت جهت کمک به سازمان است، اغلب به موقع در محل کار حاضر می شود و در سه ماه گذشته حتی یک روز هم غیبت نداشته است. در مقابل، کارگر «الف» برخلاف کارگر «ب»  اصرار دارد راس ساعت 4 بعدازظهر محل کار را ترک کند، توجهی به کارکنان جدید ندارد، هیچگاه نوآوری از خود نشان نمی دهد، اغلب با چند دقیقه تاخیر در محل کار حاضر می شود و یک روز در ماه غیبت می کند. هر چند کارگر «الف» دارای بهره وری بیشتری است، ولی شاید بتوان گفت که کارگر «ب» با توجه به مجموعه فعالیت هایی که انجام می دهد از کارگر «الف» بهتر است. البته این به عهده مدیریت سازمان است که رفتارهای مرتبط با کار و ارزش آن ها را در تعیین عملکرد کارکنان مشخص کند. نکته اینجاست که عملکرد در وادی مفهوم خروجی یا ستاده قرار دارد (علوی و دیگران، 1387، ص 104-103).

[1]– Rabinz

[2]– Elies