شخصیت استاد-پایان نامه درباره عوامل انگیزش یادگیری

شخصیت استاد

تحقیقات انجام شده توسط راما(2011) نشان می دهد که شخصیت استاد باید کامل و یکپارچه باشد تا بتواند به ماموریت علمی خود دست یابد. او باید از ویژگی های جسمی، روانی، اخلاقی، عاطفی و فنی برخوردار باشد و از نظر علمی برجسته و حرفه ای ودارای دانش باشد. به دلیل ارزش بالا، این حرفه به افراد با
ارزش های اخلاقی بالا، مانند ، صداقت، عدالت و انضباط نیازمند است.

از آنجا که استاد با دانش آموزان و دانشجویان مختلف در ارتباط است، داشتن سطح معینی از ثبات عاطفی برای وی ضروری است. استاد نباید ناپایدار، بد خو یا بیش از حد حساس باشد. دانش آموزان و دانشجویان نیاز به استادان آرام ومتین دارند چون که آنها ممکن است رفتارهای استاد را به کار ببندند. اگر استاد از حیث عاطفی ناپایدار باشد، در آموزش و کمک به دانش آموزان و دانشجویان نمی تواند موفق شود و ممکن است در همان زمان او نیازمند به کمک برای خود باشد. شانسکی و هرانتیز[1](1992) مطرح می نمایندکه استادان موثر قادر به دانستن نیازهای دانش آموزان و دانشجویان می باشند و از تفاوت های فردی آنان حمایت می کنند، از آنها انتظارات بالا دارند و آنان را تشویق می کنند که در مورد توانایی خوددید خوش بینانه ای داشته باشند همچنین قادر به افزایش انگیزه در دانش آموزان و دانشجویان می باشند و از استراتژی های مختلف تدریس استفاده می نمایند و مهارت های ارتباطی خوبی دارند.

بنابراین، استاد باید تعامل و ارتباطی باز بادانش آموزان و دانشجویان  داشته باشد، که لزوما به این معنی نیست که باید با آنان دوست باشد. دوستی بی ملاحظه ممکن است فاصله احترام بین دانشجو و استاد را به خطر بیاندازد. در نتیجه، کار استاد این نیست که دانشجویان  او را دوست داشته باشند، کار وی ایجاد انگیزه در دانشجویان برای یادگیری است.

وست وود (1995) مطرح می نماید که استاد بایدیک مدیر خوب در کلاس درس باشد، بر مهارت های آکادمیک تسلط داشته باشد، با شور و شوق از استراتژی های موثربرای درگیر نمودن دانش آموزان و دانشجویان در وظایفشان استفاده کند و از انواع سبک های آموزشی آگاهی داشته باشد و محتوای آموزشی را پوشش دهد. همچنین یک استاد موثر از ارتباط چشمی مستقیم با دانش آموزان استفاده می کند وبه وضوح به تشریح مواد آموزشی می پردازد، اغلب آنچه دانش آموزان و دانشجویان انجام می دهند را مشاهده می کند و با در نظر گرفتن تفاوتهای بین دانش آموزان و دانشجویان برخورد می نماید. بازخورد مکرر و منظمی به همه دانش آموزان و دانشجویان می دهد وبرای سنجش فهم آنان سوالاتی را مطرح می نماید.گذشته از مهارت های حرفه ای، به منظور موفقیت در حرفه خود، استاد باید دانش گسترده و پس زمینه از رشته های دیگر مانند علوم تربیتی، روانشناسی و متدولوژی را داشته باشد، ویژگی های که بدون آنها به صورت کامل انتقال دانش به دانش آموزان و دانشجویان امکان پذیر نمی باشد. در این راستا، این مهم است که استادان شخصیت دانش آموزان و دانشجویان را تصدیق کنند ، ثبات شخصیت نشان دهند، و روابط سالم با آنان ایجاد نمایند

1.Shanoski & Hranitz