شرايط تغيير سازماني:/پایان نامه ارتباطات راهبردی کارکنان

دانلود پایان نامه

شرايط تغيير سازماني

شرايط و اوضاع و احوالي كه تغيير سازماني به معناي تغيير ترتيبات داخلي يك مؤسسه اجتماعي را ايجاد مي نمايد از اين قرار است:(سادلر،1930)

2-20-1 تغيير هدف

در اين شرايط،نياز موجود،از بخش بازرگاني يا عمومي سرچشمه مي گيرد به گونه اي كه هدف مورد ارزيابي مجدد قرار گرفته و جهت حركت به سوي آن تغيير داده مي شود به طوري كه سازمان را با هدف و استراتژي جديد همساز نمايد.

2-20-2 تغيير استراتژي

در اين حالت هدف سازمان دست نمي خورد اما مديريت عالي نظرش بر اين است كه تجديد نظر در استراتژي ضرورت دارد.استاركي و مك كين لي شرح داده اند كه چگونه اين سازمان،يك استراتژي كسب و كار را سالهاي متمادي تعقيب مي كرده است .ويژگي اين استراتژي نظارت مالي شديد و روابط قراردادي با كاركنان خط مقدم بود.

فورد در دهه 1980در ايالات متحده موضوعي را اعلام نمود كه مي توان گفت از ديدني ترين تحولاتي است كه تاكنون رخ داده است يعني حركت از لبه لغزيدن به ورطه خاموشي ،به وضعيت رهبري در رشته صنعتي خود.در متن دگرگون سازي فورد ،رويكردي جديد نسبت به منابع انساني قرار گرفته است اين رويكرد تازه بر به كار گرفتن و مشاركت كاركنان كه عناصر كليدي در دستور كار منابع انساني در حال شكل گرفتن بود تاكيد داشت.اين تغيير اساسي استراتژي بطور اجتناب ناپذير منتج به تغييرات اساسي در ساختار،سيستم ها و فرهنگ سازماني مي گرديد.

2-20-3 در جستجوي سازمان اثربخش

سومين مجموعه شرايط،مربوط به مواردي است كه مديرت عالي دليلي براي تعريف مجدد هدف يا بازنگري استراتژي نمي بيند اما اعتقاد دارد كه سازمان در وضعيت موجود در تكميل و ارائه استراتژي غير اثربخش است(همان منبع)

 

2-21 رهبران تغییر و سبکهای رهبری تغییر

اجرای مدل ارتباطات راهبردی در وهله اول نیازمند شناخت خود مدیریت از سبک های رهبری تغییر است.اندرسون(2001) سبکهای رهبری تغییر را دریک پیوستار و بر مبنای سه سبک اصلی قرار می دهد:

1-سبک رهبری تغییر کنترلی

2-سبک رهبری تغییر تسهیلی

3-سبک رهبری تغییر خودگردان(فرهنگی ،1384)

دانلود پایان نامه