شرایط تغییر سازمانی:/پایان نامه ارتباطات راهبردی کارکنان

شرایط تغییر سازمانی

شرایط و اوضاع و احوالی که تغییر سازمانی به معنای تغییر ترتیبات داخلی یک مؤسسه اجتماعی را ایجاد می نماید از این قرار است:(سادلر،1930)

2-20-1 تغییر هدف

در این شرایط،نیاز موجود،از بخش بازرگانی یا عمومی سرچشمه می گیرد به گونه ای که هدف مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و جهت حرکت به سوی آن تغییر داده می شود به طوری که سازمان را با هدف و استراتژی جدید همساز نماید.

2-20-2 تغییر استراتژی

در این حالت هدف سازمان دست نمی خورد اما مدیریت عالی نظرش بر این است که تجدید نظر در استراتژی ضرورت دارد.استارکی و مک کین لی شرح داده اند که چگونه این سازمان،یک استراتژی کسب و کار را سالهای متمادی تعقیب می کرده است .ویژگی این استراتژی نظارت مالی شدید و روابط قراردادی با کارکنان خط مقدم بود.

فورد در دهه 1980در ایالات متحده موضوعی را اعلام نمود که می توان گفت از دیدنی ترین تحولاتی است که تاکنون رخ داده است یعنی حرکت از لبه لغزیدن به ورطه خاموشی ،به وضعیت رهبری در رشته صنعتی خود.در متن دگرگون سازی فورد ،رویکردی جدید نسبت به منابع انسانی قرار گرفته است این رویکرد تازه بر به کار گرفتن و مشارکت کارکنان که عناصر کلیدی در دستور کار منابع انسانی در حال شکل گرفتن بود تاکید داشت.این تغییر اساسی استراتژی بطور اجتناب ناپذیر منتج به تغییرات اساسی در ساختار،سیستم ها و فرهنگ سازمانی می گردید.

2-20-3 در جستجوی سازمان اثربخش

سومین مجموعه شرایط،مربوط به مواردی است که مدیرت عالی دلیلی برای تعریف مجدد هدف یا بازنگری استراتژی نمی بیند اما اعتقاد دارد که سازمان در وضعیت موجود در تکمیل و ارائه استراتژی غیر اثربخش است(همان منبع)

 

2-21 رهبران تغییر و سبکهای رهبری تغییر

اجرای مدل ارتباطات راهبردی در وهله اول نیازمند شناخت خود مدیریت از سبک های رهبری تغییر است.اندرسون(2001) سبکهای رهبری تغییر را دریک پیوستار و بر مبنای سه سبک اصلی قرار می دهد:

1-سبک رهبری تغییر کنترلی

2-سبک رهبری تغییر تسهیلی

3-سبک رهبری تغییر خودگردان(فرهنگی ،1384)