عملکرد سازمانی/پایان نامه درباره سرمایه فکری

عملکرد سازمانی

موضوع ارزیابی عملکرد یکی از مباحث گسترده ای است که دامنه وسیعی از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بوده اند و گزارش ها و مقالات جدیدی درباره آن نوشته شده است.به علاوه بازار نرم افزارهای کاربردی در این زمینه نیز رشد بسیاری کرده است . اما با وجود مدل ها و چارچوب های فراوان در این زمینه برخی مدل های مفهومی، محققان بیشترین اثر را بر روی شکل دهی این زمینه خاص داشته اند. اما به منظور بررسی مدل های ارزیابی عملکرد ارائه تعریفی از آن ضروری است.

ارزیابی عملکرد عبارت است از: »فرآیند کمّی کردن کارآیی و اثربخشی عملیات«

سازمان های تجاری در گذشته از شاخص های مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند تا اینکه جانسون و کاپلن در اوایل دهه 1980 (سیدنقوی و همکاران،1391) پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکارآیی های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان ها نمایان ساختند که این ناکارآیی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان ها و رقابت بازار بود لذا استفاده از سیستمهای ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخص های مالی متکی هستند می تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود که برخی از این مشکلات به شرح زیر است.

از آنجا که شاخصهای مالی با استراتژی های سازمان ارتباط پیدا نمی کنند ممکن است با اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشند و موجب پدید آمدن مشکلاتی در تدوین می تواند به » نرخ برگشت سرمایه«  استراتژی شوند. به عنوان مثال افراط در استفاده از بهبودهای کوتاه مدت منجر شود.

 • معیارهای سنّتی نظیر کارآیی هزینه و مطلوبیت ممکن است باعث فشار آمدن به مدیران در جهت توجّه به نتایج کوتاه مدت شده و در نتیجه هیچ گونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد.

 

 • شاخص های مالی گزارش دقیقی درباره هزینه فرآیندها، محصولات و مشتریان نمی دهند و تنها بر فرآیند کنترل بخشی به جای کل سیستم تأکید دارند.

 

 

 • شاخص های مالی قادر به تشخیص هزینه های کیفی به شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشویق می کنند.

نواقص و کمبودهای سیستم های سنّتی ارزیابی عملکرد به انقلابی در مدیریت عملکرد منجر شد به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستم هایی حرکت کردند که اهداف و محیط فعلی را مورد توجّه قرار دهند و بدین ترتیب فرآیندهای متعددی برای استفاده سازمان های مختلف ایجاد گردید. همچنین چارچوبهای بسیاری برای پشتیبانی این فرآیندها پیشنهاد شد که هدف اینگونه چارچوبها، کمک به سازمان ها برای ارزیابی درست و شایسته عملکردشان است.(سیدنقوی و همکاران،1391)

 

2-15 تعاریف ارائه شده درباره عملکرد سازمانی

 • تعریف عملکرد از دید نیلی و همکاران(2002): فرآیند تبیین کیفیت اثربخشی و کارآیی اقدامات گذشته.(رهنورد،1387)

 

 • سنجش عملکرد از نگاه مولین(2002): ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان ها و ارزش آفرینی آن ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان. (رهنورد،1387)

 

 

 • سنجش عملکرد به زعم نانی و همکاران(1990): سنجش عملکرد عبارت است از فرآیند حصول اطمینان از این که یک سازمان راهبردهایی را دنبال کند که به تحقق اهداف منجر می شود. (رهنورد،1387)

 

 • (کاسیو،1989): عملکرد سازمانی عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است (قربانی زاده و دیگران،1391)

 

 • سنجش عملکرد از نگاه میکا هالونا و آنتی لونکویست: آنها از سنجش عملکرد به عنوان فرآیندی که برای تعیین و اندازه گیری خصیصه های مرتبط با عملکرد اهداف سنجش به کار می روند یاد می کنند.(حسین پور و آذر،1390)

 

 • روس و همکاران(2012): در تعریف عملکرد می توان بیان کرد که توانایی سامانه سنجش در دستیابی به نتایج مرتبط با اهداف سنجش است.(روس و همکاران،2012،به نقل از عطافر و همکاران،1392)

 

 • کاسیو ارزیابی عملکرد را توصیف نظام‌دار نقاط قوّت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوّله تعریف می‌کند.(بیک زاد و دیگران،1388)

 

 • وردر و دیویسمعتقدند: ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه‌گیری می‌شود و هنگامیکه درست انجام شود کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتاً سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد.(روح اله تولایی،2007)

 

 • میکا هانولا و آنتی لونکویست سنجش را تخصیص مؤثّر نسبت های عددی به کیفیت های مرتبط بر پایه فرآیندهای تجربی و علمی می دانند.(حسین پور و آذر،1390)

 

 • فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان « اجرا، به کار بستن، انجام دادن هر کار منظّم یا تعهّد شده » تعریف می کند.(عطافر و دیگران،1392)

 

 • دربان آستانه و دیگران (1392): عملکرد سازمانی به چگونگی مأموریتها و وظایف و فعّالیتهای سازمانی و نتایج آنها اطلاق میگردد. ارزیابی به فرآیند پیچیده سنجش، ارزشگذاری و قضاوت در خصوص عملکرد اطلاق میشود. (عطافر و دیگران،1392)

 

 • میرسپاسی (1386): ارزیابی عملکرد عبارتست از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوّله و تعیین پتانسیل موجود در آنها جهت رشد و بهبود.(بیک زاد و علیزاده،1388)