عملکرد شغلی-پایان نامه درباره عملکرد کارکنان بیمه

دانلود پایان نامه

اهمیت عملکرد شغلی

سازمانهای صنعتی ، بازرگانی و حتی خدماتی اکنون بیش از پیش برای بالا بردن درجه بهره وری خود به افزایش توان تخصصی، رضایت و دلبستگی منابع انسانی خود روی آورده اند و بهره وری را با بهبود بخشیدن به عملکرد شغلی و کیفیت زندگی شغلی آنان مربوط ساخته اند (اژه ای و همکاران،1388: 56).

توجه به کارکنان و در راس آن عملکرد شغلی کارکنان بعنوان ، بزرگترین و مهم ترین سرمایه سازمان، پدیده ای است که در طول چند دهه اخیر رشد فراوانی داشته است. دلیل پدید آمدن بسیاری از تحولات سال های کنونی در قالب نامتمرکز کردن نظام مدیریت و کارگردانی، کاهش لایه های سازمانی، مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری و اموری از این دست، موجب گردید که نگرش سازمانها نسبت به نیروی کار دگرگون شده و کارکنان سازمان از تعریف کهنه و نارسای دوره پس از انقلاب صنعتی رها شده وبا تعریف تازه ” منابع پرارزش ” شناخته شوند. دربسیاری از مطالعات عملکرد کارکنان یکی ازشاخص های معنی دار در سنجش عملکرد سازمانی می باشد (&et a,2009  Johari).

2-1-16) ابعادعملکرد شغلی کارکنان

بيشتر محققان بر اين اعتقادند که عملکرد شغلی يک سازة چند بعدی است و دو مورد مهم از اين ابعاد عبارتند از: عملکرد زمينه ای و وظيفه ای(Befort, N. & Hattrup, K,2003:17-35)

  • عملكرد زمينه اي [1] : عمكرد زمينه اي به عنوان رفتاري تعريف مي شود كه بر روي زمينه روانشناسي، اجتماعي و سازماني كه كار انجام مي شود ( از قبيل كار به صورت تعاوني با ديگران، پشتكار جهت رسيدن به اهداف مشكل، پيروي از قوانين سازمان و … ) تاثير مي گذارد(سجادي و اميدي، 1386: 93-81).
  • وظيفه اي [2] : عملکرد وظيفه ای شامل رفتارهايی می شود که در فعاليت های مربوط به نگهداری در سازمان مانند توليد محصول، مديريت زيردستان،ارائة خدمات و فروش کالا دخالت دارند. عملكرد وظيفه اي نیازمندي ها و الزامات شغلی را منعکس می کند و در واقع همان وظايف و مسئوليتهايي هستند كه شامل شرح وظايف و مسئوليت هاي كاركنان         ميباشد(Motowidlo,2003:475,480).

عملكرد شغلي استاندارد مربوط به درجه اي است كه كارمندان داراي وظايف تجويز شده باشند در غير اين‌صورت، عملكرد شغلي استاندارد، محسوب بعمل نمي آيد. جهت تطابق و مقابله با رقابت و نامطمئني محيط سازمان، مديران  آن مي بايستي رفتارهاي كاري استاندارد شان را از طريق خلاقيت، ترقي و درك شرايط و ايده هاي جديد جهت تغييرات سازماني افزايش دهند. از اين رو جهت اقدام خلاقانه توسط سازمان عملكرد شغلي نوآورانه مورد حياتي محسوب مي شود(Janssen , 2003:347,364) .

[1]Contextual Performance

[2] Task Performance

دانلود پایان نامه