اهمیت عملکرد شغلی

سازمانهای صنعتی ، بازرگانی و حتی خدماتی اکنون بیش از پیش برای بالا بردن درجه بهره وری خود به افزایش توان تخصصی، رضایت و دلبستگی منابع انسانی خود روی آورده اند و بهره وری را با بهبود بخشیدن به عملکرد شغلی و کیفیت زندگی شغلی آنان مربوط ساخته اند (اژه ای و همکاران،1388: 56).

توجه به کارکنان و در راس آن عملکرد شغلی کارکنان بعنوان ، بزرگترین و مهم ترین سرمایه سازمان، پدیده ای است که در طول چند دهه اخیر رشد فراوانی داشته است. دلیل پدید آمدن بسیاری از تحولات سال های کنونی در قالب نامتمرکز کردن نظام مدیریت و کارگردانی، کاهش لایه های سازمانی، مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری و اموری از این دست، موجب گردید که نگرش سازمانها نسبت به نیروی کار دگرگون شده و کارکنان سازمان از تعریف کهنه و نارسای دوره پس از انقلاب صنعتی رها شده وبا تعریف تازه ” منابع پرارزش ” شناخته شوند. دربسیاری از مطالعات عملکرد کارکنان یکی ازشاخص های معنی دار در سنجش عملکرد سازمانی می باشد (&et a,2009  Johari).

2-1-16) ابعادعملکرد شغلی کارکنان

بیشتر محققان بر این اعتقادند که عملکرد شغلی یک سازه چند بعدی است و دو مورد مهم از این ابعاد عبارتند از: عملکرد زمینه ای و وظیفه ای(Befort, N. & Hattrup, K,2003:17-35)

  • عملکرد زمینه ای [1] : عمکرد زمینه ای به عنوان رفتاری تعریف می شود که بر روی زمینه روانشناسی، اجتماعی و سازمانی که کار انجام می شود ( از قبیل کار به صورت تعاونی با دیگران، پشتکار جهت رسیدن به اهداف مشکل، پیروی از قوانین سازمان و … ) تاثیر می گذارد(سجادی و امیدی، 1386: 93-81).
  • وظیفه ای [2] : عملکرد وظیفه ای شامل رفتارهایی می شود که در فعالیت های مربوط به نگهداری در سازمان مانند تولید محصول، مدیریت زیردستان،ارائه خدمات و فروش کالا دخالت دارند. عملکرد وظیفه ای نیازمندی ها و الزامات شغلی را منعکس می کند و در واقع همان وظایف و مسئولیتهایی هستند که شامل شرح وظایف و مسئولیت های کارکنان         میباشد(Motowidlo,2003:475,480).

عملکرد شغلی استاندارد مربوط به درجه ای است که کارمندان دارای وظایف تجویز شده باشند در غیر این‌صورت، عملکرد شغلی استاندارد، محسوب بعمل نمی آید. جهت تطابق و مقابله با رقابت و نامطمئنی محیط سازمان، مدیران  آن می بایستی رفتارهای کاری استاندارد شان را از طریق خلاقیت، ترقی و درک شرایط و ایده های جدید جهت تغییرات سازمانی افزایش دهند. از این رو جهت اقدام خلاقانه توسط سازمان عملکرد شغلی نوآورانه مورد حیاتی محسوب می شود(Janssen , 2003:347,364) .

[1]Contextual Performance

[2] Task Performance