عناصر تشکیل دهنده محیط:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

 

ج) ارزش ها و هدف ها:

نظام ارزشی دست اندر کاران بر راهبرد سازمان اثر می گذارد، زیرا که شرایط محیطی و نقاط قوت و ضعف سازمان در پرتو این نظام ارزشی، ارزشیابی و تعبیر می شوند.برای درک موقعیت سازمان، آشنایی با توقعات و هدف های مذکور از اهمیت زیادی برخور دار است. بنابراین با توجه به ارزشیابی محیطی، منابع داخلی، نظام های ارزشی دست اندرکاران و توقعات و هدف های افراد ذی نفع و ذی علاقه در امور و مسائل سازمان، می توان به یک تحلیل نسبتا معقول درباره موقعیت و وضعیت فعلی سازمان دست یافت.  روش تحلیل باید با شرایط محیط مورد بررسی هماهنگ باشد. شکل زیر بیان گر شیوه های تجزیه و تحلیل متناسب با شرایط محیط های متفاوت را نشان می دهد.

نمایشگر 2.9 تکوین راهبرد در شرایط متفاوت محیطی

قصه پردازی

شرایط محیطی         پویا

تجربه و یادگیری
تحلیل تاریخی، پیش بینی
عدم تمرکز سازمانی

 

 

Source: Johnson, G.& k. Scholes (2002) Exploring Corporate Strategy 6th edition P.83, Harlow Printice Hall