عناصر تشکیل دهنده محیط:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

دانلود پایان نامه

 

ج) ارزش ها و هدف ها:

نظام ارزشي دست اندر کاران بر راهبرد سازمان اثر مي گذارد، زيرا که شرايط محيطي و نقاط قوت و ضعف سازمان در پرتو اين نظام ارزشي، ارزشيابي و تعبير مي شوند.براي درک موقعيت سازمان، آشنايي با توقعات و هدف هاي مذکور از اهميت زيادي برخور دار است. بنابراين با توجه به ارزشيابي محيطي، منابع داخلي، نظام هاي ارزشي دست اندرکاران و توقعات و هدف هاي افراد ذي نفع و ذي علاقه در امور و مسائل سازمان، مي توان به يک تحليل نسبتا معقول درباره موقعيت و وضعيت فعلي سازمان دست يافت.  روش تحليل بايد با شرايط محيط مورد بررسي هماهنگ باشد. شکل زير بيان گر شيوه هاي تجزيه و تحليل متناسب با شرايط محيط هاي متفاوت را نشان مي دهد.

نمایشگر 2.9 تکوین راهبرد در شرایط متفاوت محیطی

قصه پردازی

شرايط محيطي         پويا

تجربه و یادگیری
تحلیل تاریخی، پیش بینی
عدم تمرکز سازمانی

 

 

Source: Johnson, G.& k. Scholes (2002) Exploring Corporate Strategy 6th edition P.83, Harlow Printice Hall

دانلود پایان نامه