عوامل موثر بر رضایت شغلی//پایان نامه عدالت سازمانی

رضایت شغلی عنصری مهم در دیدگاه سازمانی است، زیرا منجر به تعهد سازمانی بیشتر کارمندان می شود و تعهد بالا منجر به موفقیت و پیشرفت سازمانی کلی و رشد بیشتر و تاثیر گذاری و کارآمدی سازمان و درخواست کم کارمندان برای خروج از شرکت می شود. اشخاص ناراضی ای که سازمان را ترک می کنند بر انگیزه یا افرادی که در شرکت می مانند تاثیر می گذارند و در نتیجه سطح عملکرد این افراد پایین می آید و آن ها ممکن است کارشکنی کرده و شغل را رها کنند. اگرچه رضایت شغلی یک متغیر ذهنی است که نمی توان آن را به صورت عینی اندازه گرفت، اما همواره بیان شده که رضایت شغلی بیشتر با انواع رفتار ها مانند غیبت کمتر، انجام بهتر وظیفه، و مشارکت بیشتر در بهره وری شغل مرتبط است. علاوه بر این، نارضایتی با استرس و عواقب منفی بیشتر در ارتباط بوده است. بنابراین به نظر می رسد که رضایت شغلی متغیر مهمی در زمینه موفقیت کارکنان است ( صحت، عطوفی، جعفری، ص 19).

 

2_18) عوامل موثر بر رضایت شغلی

عوامل متعددی بر رضایت شغلی موثرند، اما نتایج تحقیقات محققان علوم رفتاری نشان می دهد که مهم ترین عوامل مؤثر در رضایت شغلی عبارتند از: نوع کار، همکار، حقوق و مزایا، نوع برخورد و احترامی که سازمان به فرد می گذارد، امنیت شغلی، امکان ابراز نظر، کسب شهرت به سبب عملکرد و امکان پیشرفت. بر این اساس عوامل مهم و تعیین کننده زیر در رضایت شغلی موثرند:

 

 

2_18_1) هماورد طلبی اندیشه ای یا چالشگری فکری

معمولا افراد تمایل دارند تا با توجه به فرصت هایی که در حیطه ی شغلی پیش می آید، از توانایی و مهارت های خویش استفاده کنند و در نهایت دستاورد های موفقیت آمیز خود را به نمایش بگذارند. لذا کارهایی که هماورد طلب نباشند، باعث کسالت فرد می شوند. از طرفی دیگر اگر چالشگری شغلی بسیار زیاد باشد، باعث استیصال کارکنان، سرخوردگی و ناکامی و شکست آنان می شود، اما اگر هماورد طلبی حالت افراط نداشته باشد، موجب شادی آفرینی و رضایت شغلی در کارکنان می شود.

2_18_2) یکسانی حقوق و مزایا

همه افراد دوست دارند که سیستم پرداخت و سیاست ارتقای دستمزدها، عادلانه و بدون ابهام و مطابق انتظارتشان باشد. با توجه به نوع شغل و سطح مهارت فرد، اگرمیزان حقوق و مزایا معقول و عادلانه باشد، رضایت شغلی به بار می آید. البته در بسیاری از مواقع اگر کارکنان حس کنند که در محل کار با آنان عادلانه برخورد شده و تبعیض کمتر است، آگاهانه و از روی میل می پذیرند که پول کمتری بگیرند و کار کنند. رمز اصلی در مرتبط ساختن میزان حقوق با رضایت شغلی، در کل مبلغی است که شخص می گیرد، نیست بلکه این امر در گرو پنداشت، برداشت یا درکی است که فرد از رعایت عدالت و انصاف در سازمان دارد. کارکنان دوست دارند که سازمان در عمل و اجرای سیاست های مربوط به حقوق، پاداش و ارتقای آنان عدل و انصاف را رعایت کند. سیاست ارتقای سازمان باعث می شود که کارکنان برای رشد و پیشرفت فرصت هایی را بدست آورند، مسئوولیت ها ی بیشتری را بپذیرند و به درجات عالی تر اجتماعی برسند.

2_18_3) شرایط مناسب کاری

فضا و تسهیلات کاری مناسب، برانگیزه وشوق وعلاقمندی در کار تاثیر دارند نتایج تحقیقات نشان می دهد که کارکنان محیطی را ترجیح می دهند که خالی از خطر و بدون ناراحتی باشد. بنابراین، مقدار نور، سرو صدا و سایر عوامل محیطی، نباید کم یا زیاد باشند. از نظر رفت و آمد هم می بایست شرایط مناسب برای کارکنان مهیا شود تا دغدغه خاطر از  این موضوع نداشته باشد.

 

 

 

2_18_4)  همکاران مساعد

از نظر بیشترکارکنان، محیط کار باید نیازهای اجتماعی فرد را تامین کند. داشتن همکاران صمیمی و یکدل، موجب افزایش رضایت شغلی می شود. نتیجه تحقیقات در این خصوص نشان می دهد که  اگر رئیس واحد ( از نظر کارکنان ) صمیمی باشد، افراد را درک کند، به عملکرد خوب پاداش دهد، به نظرها و دیدگاه های کارکنان احترام بگذارد و در نهایت به افراد توجه کند، رضایت شغلی افزایش می یابد.

2_18_5) تناسب شغل با ویژگی های فردی

وجود تناسب بین شخصیت و شغل، موجب افزایش رضایت شغلی فرد می شود. بنابراین، لازم است که شایستگی و مهارت کارکنان درحرفه ای که به آن ها واگذارمی شود، در نظرگرفته شود. مطالعات در این خصوص نشان می دهد که افراد از نظر شخصیت متناسب با شغل و حرفه خود باشند، متوجه خواهند شد که برای انجام وظیفه ای که به آن ها محول شده از استعداد ها و توانایی های لازم  برخوردارند و از این رو، موفق تر خواهند بود. از طرف دیگر، همین موفقیت موجب رضایت شغلی آنان خواهد شد (محمدنیا،1390، صص55 – 54).