مهر ۱۰, ۱۳۹۹

فشار روانی//پایان نامه درباره سبک رهبری مدیران

استرس یا فشار روانی

استرس واژه ای است در اصل به معنی فشار و نیرو که از علم فیزیک گرفته شده و امروزه برای بیان فشار روانی– تنی کاربرد عام یافته است. در جهان فیزیکی هرگاه فشاری بر چیزی وارد شود کنشی بر آن وارد می کند ، ثبات اجزای درونی آنرا بر هم می زند و تنشی در آن پدید می آورد بر می آشوبد و سرانجام آن شی را به واکنش می اندازد. در مهندسی گفته می شود که هرگاه فشار وارده از مقاومت شی درگذرد آن شی متلاشی می شود و از وضعیت موجودش در می آید.

به عبارت بسیار کلی و ساده استرس حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد شدن فشارهای روانی یا جسمی به فرد می شود(جی ، مورهد و گریفین ، ۱۳۸۹).

فشار روانی را عکس العمل فرد به عوامل جدید یا تهدید کننده در محیط کاری تعریف کرده اند(آرنولد و فلدمن ، ۱۹۸۸)

فشار روانی را پاسخی دانسته اند که فرد برای تطبیق با یک وضعیت خارجی متفاوت با وضعیت عادی به صورت رفتاری ، روانی و یا جسمانی از خود بروز می دهد.

روانشناسان و دیگر صاحب نظران استرس نیز می گویند ، روی هم جمع شدن رویدادهای زندگی که سازگاری فرد را با وضع موجودش بر هم می زند موجب موجب استرس می شود(راندل و التمایر).

فشار روانی شرایطی است که در آن یک فرد با یک فرصت و محدودیت در مورد آنچه مورد نظرش است مواجه می شود و نتیجه کار نامطمئن ولی با اهمیت است. فشار روانی ، وضعیتی است که در آن محیط نوعی تقاضا دارد که بیم آن می رود خارج از توانایی های فرد و منابع موجودش باشد[۱].

استرس از کلمه لاتین استرینگر مشتق شده است که به معنای در آغوش گرفتن ، فشردن و باز فشردن است. در علم پزشکی امروز معادلات و برداشت های مختلفی از آن می شود “اضطرار”و “اجبار” نسبت به محرک ها ، هیجان نسبت به واکنش های روانی که ایجاد می گردد ، اضطرار و اجبار نسبت به تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آن این برداشت ها هستند[۲].

[۱]Stonerand – Freeman , 1992.

[۲] www.SID.ir