فشار رواني//پایان نامه درباره سبك رهبري مديران

دانلود پایان نامه

استرس يا فشار رواني

استرس واژه اي است در اصل به معني فشار و نيرو كه از علم فيزيك گرفته شده و امروزه براي بيان فشار رواني– تني كاربرد عام يافته است. در جهان فيزيكي هرگاه فشاري بر چيزي وارد شود كنشي بر آن وارد مي كند ، ثبات اجزاي دروني آنرا بر هم مي زند و تنشي در آن پديد مي آورد بر مي آشوبد و سرانجام آن شي را به واكنش مي اندازد. در مهندسي گفته مي شود كه هرگاه فشار وارده از مقاومت شي درگذرد آن شي متلاشي مي شود و از وضعيت موجودش در مي آيد.

به عبارت بسيار كلي و ساده استرس حالتي است در روان و تن كه ناشي از وارد شدن فشارهاي رواني يا جسمي به فرد مي شود(جي ، مورهد و گريفين ، 1389).

فشار رواني را عكس العمل فرد به عوامل جديد يا تهديد كننده در محيط كاري تعريف كرده اند(آرنولد و فلدمن ، 1988)

فشار رواني را پاسخي دانسته اند كه فرد براي تطبيق با يك وضعيت خارجي متفاوت با وضعيت عادي به صورت رفتاري ، رواني و يا جسماني از خود بروز مي دهد.

روانشناسان و ديگر صاحب نظران استرس نيز مي گويند ، روي هم جمع شدن رويدادهاي زندگي كه سازگاري فرد را با وضع موجودش بر هم مي زند موجب موجب استرس مي شود(راندل و التماير).

فشار رواني شرايطي است كه در آن يك فرد با يك فرصت و محدوديت در مورد آنچه مورد نظرش است مواجه مي شود و نتيجه كار نامطمئن ولي با اهميت است. فشار رواني ، وضعيتي است كه در آن محيط نوعي تقاضا دارد كه بيم آن مي رود خارج از توانايي هاي فرد و منابع موجودش باشد[1].

استرس از كلمه لاتين استرينگر مشتق شده است كه به معناي در آغوش گرفتن ، فشردن و باز فشردن است. در علم پزشكي امروز معادلات و برداشت هاي مختلفي از آن مي شود “اضطرار”و “اجبار” نسبت به محرك ها ، هيجان نسبت به واكنش هاي رواني كه ايجاد مي گردد ، اضطرار و اجبار نسبت به تغييرات فيزيولوژيك ناشي از آن اين برداشت ها هستند[2].

[1]Stonerand – Freeman , 1992.

[2] www.SID.ir

دانلود پایان نامه