فناوری اطلاعات در ایران//پایان نامه درباره پذیرش تکنولوژی اطلاعات

دانلود پایان نامه

فناوری اطلاعات در ایران:

کشور ما هنوز دوران اولیه بلو غ خود را در عرصهIT تجربه میکند، دورهای سرشار از مسایل و چالشهای گوناگون. چالشهایی که برخی از آنها به سیاستهای کلان کشور مرتبط و برخی دیگر زاییده ویژگیهای خاص نرم افزار و دست اندرکاران تولید و توسعه ی آن است. یکی از کارشناسان در این ارتباط می گوید: تولید نرم افزار به دلیل عدم استفاده از ابزار و انرژی فیزیکی قابل لمس نیست و از این رو تولید آن از نگاه عام سهل به نظر می رسد اما در واقعیت تولید یک نرم افزار که حجمی کمتر از یک CD را به خود اختصاص می دهد، بعضاً ماه ها کار یا سال کار کارشناسان را به خود اختصاص داده است. (فنایی و امیرخانی، 2008)

 

اگر چه در ایران گام هاي فراوانی در بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمينه هاي مختلف برداشته شده است ولي موضوع هنوز ناشناخته مانده است. چنانچه مديريت را يك اقدام نظام يافته جهت تحقق اهداف سازمان بدانيم، نقش فناوري اطلاعات در طراحي نظام و دستيابي به اهداف به خوبي قابل تبيين است. فناوری اطلاعات در سازمان هاي ما كمتر به عنوان يك دارايي سازماني تلقي مي شود و كمتر به نقش استراتژيك آن در تصميم گيري ها و تحقق اهداف توجه مي شود. (بهاری و همکاران، 1389، ص 13)

 

10-2-2- ارتباط فرهنگ سازمانی با فناوری اطلاعات:

در دهه هاي اخير، فناوري اطلاعات تقريباً با تمام جنبه هاي زندگي ما به ويژه زندگي كاري و حرفه ای عجين شده است. كاربرد فناوري اطلاعات در حوزه هاي مختلف و رشد سريع استفاده از رايانه در سازمان ها، به بررسي ميزان و عوامل پذيرش و عدم پذيرش فناوري اطلاعات در سازمان ها اهميت ويژه اي بخشيده است. (قربانی زاده و همکاران، 1392)

وقتی گفته می شود فناوری فرهنگ خاص خود را دارد مراد این است که برای قبول و برخورداری از فناوری نوعی آمادگی لازم است. (روشندل و صابر، 1391، ص 110)

زمانی که فرهنگ سازمانی با سیستم اطلاعاتی موافق باشد، نتایج بسیاری به همراه خواهد داشت، مانند:

  • اجرای کارها بوسیله سیستم اطلاعاتی به راحتی و با کارآیی بالاتری انجام خواهد گرفت و منجر به رضایتمندی سازمان از سیستم می شود؛
  • الگوهایی برای استفاده از اطلاعات ارائه می دهد که این اطلاعات کمک می کنند تا دریابیم که چه مسائلی در سازمان از اهمیت و الویت بالاتری برخوردارند؛
  • ارتباطات درون و برون سازمانی را تسهیل می کند و با اثربخشی سیستم های اطلاعات و فناوری اطلاعات ارتباطات از راه دور راحت تر می گردد، و شکاف ارتباطی را کاهش می دهد؛
  • انحاد میان اعضای سازمان افزایش می یابد؛
  • سبب ایجاد یک کنترل اجتماعی در سازمان می شود و اعضا برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی قوانینی را به کار می برند که نیاز به بررسی تک تک افراد و قوانین و ارزیابی های رسمی برای انجام کارها کاهش می یابد و افراد ملزم به رعایت استاندارهای سیستم هستند؛
  • سبب افزایش همکاری میان بخش های مختلف یک سازمان در تطابق با محیط بیرونی و کاهش نگرانی­های ناشی از آن می شود. (قوچانی و بدری زاده، 1390،  ص 85-84)

فناوری اطلاعات قبل از اینکه سیستمی سخت افزاری و مجموعه ای از الگوها باشد، نظامی فکری و فرهنگی است و می توان آنرا فرهنگ تولید اطلاعات نامید. مشخص است که بدون ایجاد فرهنگ تولید اطلاعات نظام فناوری اطلاعات نمی تواند دوام داشته باشد. (روشندل و صابر، 1391، ص 112)

 

به منظور بهبود اقدامات و پياده سازي موفق فناوري اطلاعات در نظام بهداشت  و سلامت، شناخت هرچه بيشتر عوامل مختلف و مؤثر از قبيل عوامل اجتماعي، انساني، فرهنگ سازماني، تسهيل نمودن روابط كاري و افزايش ارتباطات و همچنين كاهش بوروكراسي، طراحي برنامه استراتژيك فناوري اطلاعات در سازمان جهت بكارگيري درست و صحيح فناوري اطلاعات، از اهميت ويژه اي برخوردار است. (برزه کار و همکاران، 1392، ص 129)

 

هنگامی که دو مقوله فرهنگ و فناوری را مرتبط با یکدیگر می دانیم عملاً نظریه هایی مطرح می شوند که فرهنگ را در بعد جهانی مد نظر دارند:

  • فرهنگ در نقش خادم فناوری: در این نظریه که توأمان دربرگیرنده مضمون های توسعه سنتی و تجدد است، آشکارا فناوری در سلسله مراتبی برتر نسبت به فرهنگ قرار می گیرد. نظریه پردازان این نظریه معتقدند که فناوری ضرورت هایی ویژه را دیکته می کند و فرهنگ باید در برآوردن آنها بکوشد. در این دیدگاه کارآمدی فرهنگ ها منوط به میزان موفقیت در رفع این نیازهای فناورانه است.
  • فناوری در حکم فرهنگ: در این نظریه فناوری در جایگاه فرهنگ می نشیند و برعکس نظریه قبل که فناوری در نقش محمول بود، نقش حامل را ایفا می کند. فناوری بستر اولیه ظهور آثار و اعمال، و فرهنگ جایگاه آنهاست. فرهنگ می تواند بر موفقیت فناوری در نیل به هدف های خود تأثیر بگذارد و برعکس؛ اما در هر حال فناوری است که قواعد بازی را تعیین می کند. در این رهیافت توجه به فرهنگ در حد چگونگی و میزان فعالیت عوامل فرهنگی در فراهم آوردن شرایط مناسب یا نامناسب برای پیشرفت های فناورانه است. (روشندل و صابر، 1391، ص 114)
دانلود پایان نامه