قابليّت نوآوري سازماني،پایان نامه درمورد بهبود عملكرد زنجيره تأمين

دانلود پایان نامه

  تعريف قابليّت نوآوري سازماني

توانايي هاي بالقوّه سازمان كه در بدست آوردن جديد ترين محصولات و خدمات ، فرآيند ها  و افكار نو  و افزايش روند اقتصادي مؤثّر مي باشد. قابليّت نوآوري بصورت بالقوّه در ايجاد و فراهم كردن نوآوري مؤثّر است( تروزوفسكي[1] ، 2007). بدين منظور قابليّت نوآوري به عنوان مفهومي ساده نيست بلكه آن را به عنوان جنبه هاي بسياري از مديريّت ، رهبري  و جنبه هاي فنّي گوناگون  و همچنين تخصيص منابع استراتژيك ، دانش بازار ، مشوّق هاي سازماني شناسايي شده است ( لاسون [2]، 2001) .

ابعاد مختلف قابليّت نوآوري به شرح زير مي باشد:

  • چشم انداز و استراتژي
  • اطلاعات اهرمي و هوش سازماني
  • خلاقيّت و مديريت ايده
  • ساختار سازماني و سيستم ها
  • فرهنگ و جو سازماني
  • مديريت فن آوري مي باشد.

قابليّت نوآوري  به پياده سازي يا ايجاد تكنولوژي  بعنوان سيستم ها ، سياست كاربردي ، برنامه ها ، محصولات ، فرآيند ها ، تجهيزات  و يا خدمات جديد به سازمان اشاره دارد ( چانگ  و لي[3] ،2008  و دامان پور و اوان  ، 1984).

قابليّت نوآوري توانايي سازمان به جلب  و استفاده از اطلاعات خارجي براي انتقال دانش جديد مي باشد.( كوهن[4] ، 1990).

قابليّت نوآوري شامل نوآوري فنّي  و نوآوري اداري است (دامان پور ، 1991). نوآوري شامل : محصولات، بازاريابي ، خدمات  و تكنولوژي مورد استفاده براي توليد محصولات ، فروش محصول  و يا ارائه خدمات به طور مستقيم مي باشد.

نوآوري در محصول ؛ توسعه  و معرّفي محصول جديد مي باشد (لايو[5]، 2007).

نوآوري در بازاريابي ؛ به بازار اشاره دارد ( تعيين قيمت استراتژي ، تقسيم بندي بازار و تبليغات بازار).

نوآوري اداري ؛ مربوط به ساختار سازماني  و فرآيند هاي اداري كه بطور غير مستقيم در رابطه با فعاليّت هاي كاري اصلي سازمان است  و بيشتر بطور مستقيم در رابطه با مديريت آن است(دامان پور و اوان ، 1984).

توسعه قابليّت نوآوري را مي توان از طريق تخصّص بدست آمده در سه حوزه از NPD[6],[7]SDO ( جهت گيري توسعه پايدار )و تجارت الكترونيكي  افزايش داد . در نهايت نوآوري ، سينرژيك قابليّت نوآوري مي باشد. بطور مثال در تايلند بررسي رابطه بين توسعه محصول جديد  و تجارت الكترونيك در شركت صورت گرفته است ، كه شركت توسعه قابليّت نوآوري را از طريق استراتژي هايي ( درك ظهور ايده هاي نوآورانه  و تحوّل  شيوه هاي خاص توانايي در مديريت  و نوآوري ) بدست آورده است . كليد مؤفقيّت به رويكرد نوآوري شامل استراتژي ( از ما بهتر ) و ديگر جنبه هاي مهم انجام اجازه مدير براي تركيب دو سبك مديريت ، قابل انعطاف ( غير رسمي و رسمي ) به فرم جديد استراتژي يكي از يافته هاي كليدي اين مطالعه NPD  و تجارت الكترونيك فعاليّت هاي مربوط به نوآوري بوده است(تروزوفسكي ،2007).

بطور كلّي اصطلاح قابليّت در مديريت استراتژيك نقش كليدي  در تطبيق و ادغام مهارت هاي سازماني  و منابع شايستگي تابعي براي مطابقت با الزامات محيط پويا دارد(تيس و همكاران[8] ،1997).

 

 

 

2-2-3  تعريف نوآوري

بررسي ادبيّات نوآوري تعاريف متعدد را از جهات مختلف نشان مي دهد ، اين تعاريف نزديكي زيادي به هم دارند:

شومپيتر[9] ، پدر نظريه نوآوري، نوآوري را به مفهوم ساده به عنوان توليد يك محصول جديد مورد توجّه قرار داده بود ، امّا نوآوري به مرور مفهومي بسيار گسترده  و پيچيده يافته است(انتظاري ،1384،ص 225).

نوآوري را به صورت اتّخاذ ابزار ، سيستم ، سياست ، برنامه  و محصول / خدمت خريداري شده داخلي يا توليد شده كه براي سازمان جديد است تعريف مي كنند.رابينز نوآوري را فرآيند اخذ ايده خلاّق و تبديل آن به محصول ، خدمات  و روشهاي جديد عمليّات مي داند (نقدريان و همكاران ، 1387،ص 50).

نوآوري بخشي از تغيير تكنولوژيكي است كه تغيير تكنولوژيكي عبارت است از : توليد محصولات با خدمات و با استفاده از روش ها  و ورودي هايي كه براي سازمان جديد است .نكته مهم در اين تعريف اين است كه اوّلين استفاده كننده اين محصول ، روش و … جديد و نوآور است  و استفاده كنندگان بعدي مقلّد هستند.نوآوري به كار گيري ايده هاي نوين ناشي از خلاقيّت است كه مي تواند يك محصول جديد ، خدمت جديد يا راه حلّ جديد انجام كارها باشد( سلطاني ، 1380، ص 32).

نوآوري عبارت است از خلق يك ايده نو و پياده سازي آن در يك سرويس ، محصول جديد كه موجب رشد و پويايي اقتصاد ملّي  و افزايش اشتغال مي شود.(قدسي و همكاران ، 1386، ص 27).

نوآوري نه تنها ابداع خود آگاه ايده هاي جديد است ، بلكه معرّفي  و به كار بردن اين ايده ها را نيز شامل مي شود و هدف كلّي آن ارتقاي عملكرد سازماني است(جانسن ، 2002).

بهره برداري + نوآفريني + استنباط =  نوآوري

در تعريف فوق مفهوم كلمه استنباط به معني دستيابي به ايده هاي نو با توجّه به بعضي از چهارچوب هاي مرجع  ذهني مي باشد.كلمه نوآفريني به هر ايده جديدي كه قابليّت تبديل به واقعيّت را داشته باشد ، دلالت دارد  و كلمه بهره برداري به استفاده از نوآفريني اشاره دارد.

هال (1993) ، نوآوري را به كار گيري تجاري اختراع براي اولين بار تعريف كرده است.

[1] Terziovski

[2] Lowson

[3] Chang &Lee

[4] Cohen

[5] Layov

[6] New Product Development

[7] Satiable Development Orientation

[8] Teece et al

[9] Schompeter

دانلود پایان نامه