فايل دانشگاهی – ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا …

عنوان

صفحه

۴-۶- ارکان جرم قتل عمد با ترک فعل ……………………………………………………………….. ۶۸
۴-۶-۱- رکن قانونی …………………………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۶-۲- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل ……………………………………………….. ۶۹
۴-۶-۳- تأثیر اسباب خطر نسبت به مجنی علیه …………………………………………………. ۷۰
۴-۶-۴- رابطه سببیت ………………………………………………………………………………………. ۷۰
۴-۶-۵ رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل ………………………………………… ۷۲
فصل پنجم: تطبیق جرم قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه و آمریکا
۵-۱- تعریف قتل در خصوص کیفری ایران و فرانسه و آمریکا ……………………………… ۷۶
۵-۱-۱- تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………… ۷۶
۵-۱-۲- تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………… ۷۷
۵-۲- انواع قتل در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا …………………………………………….. ۷۹
۵-۳- ارکان تشکیل دهنده قتل و مجازات آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه …… ۸۶
۵-۳-۱- رکن قانونی ………………………………………………………………………………… ۸۶
۵-۳-۲- رکن مادی …………………………………………………………………………………. ۸۸
۵-۳-۳- رکن معنوی ……………………………………………………………………………….. ۹۱
۵-۴- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه …………………………………………… ۹۵
فهرست

عنوان صفحه

فصل ششم: محدوده صور مختلف جرم ترک فعل
۶-۱- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا …………………………………………………………………. ۱۰۲
۶-۲- شرایط تحصیل مسوولیت بر تارک فعل …………………………………………………….. ۱۰۲
۶-۲-۱- ترک وظیفه ناشی از وجود رابطه خاص ………………………………………………….. ۱۰۵