علمی : ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق …

 
۲-۳-۴-۴- نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۳-۴-۵- مسوولیت در صورت وجود رابطه سببیت …………………………………………… ۲۳
۲-۴- عنصر قانونی و معنوی جرم ترک فعل …………………………………………………………. ۲۷
۲-۴-۱- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۴-۲- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۵- ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی …………………………………. ۲۹
۲-۵-۱- از منظر قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………. ۲۹
۲-۵-۲- از نظر رویه قضایی ………………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۶- ترک فعل از دیدگاه فقها …………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۶-۱- ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه ……………………………………………………………. ۳۵
۲-۶-۲- ترک فعل از دیدگاه فقهای سنی ……………………………………………………………. ۳۸
فهرست

عنوان صفحه

فصل سوم: ترک فعل در حقوق ایران
۳-۱- موضع و شرایط تحقق مسوولیت ترک فعل در حقوق ایران…………………………….. ۴۲
۳-۲- پیش بینی ترک فعل در قوانین جزایی و فعل ناشی از ترک فعل …………………… ۵۰
فصل چهارم: بررسی ترک فعل منجر به قتل از دیدگاه فقهی و حقوقی
۴-۱- تعارض و راه حل حقوق دانان غرب ……………………………………………………………… ۵۵
۴-۲- نظر حقوق دانان ایرانی ……………………………………………………………………………… ۵۸
۴-۲-۱- نظر مخالفین …………………………………………………………………………………………. ۵۸
۴-۲-۲- نظر موافقین …………………………………………………………………………………………. ۵۹
۴-۳- نظر فقها در خصوص ترک فعل و موضع فقه اسلامی……………………………………… ۶۰
۴-۳-۱- نظر مخالفین …………………………………………………………………………………………. ۶۰
۴-۳-۲- نظر موافقین …………………………………………………………………………………………. ۶۱
۴-۳-۳- موضع فقه اسلامی ………………………………………………………………………………… ۶۲
۴-۴- نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ترک فعل ………………………………………. ۶۴
۴-۵- بررسی مجدد نظر مخالفین ترک فعل …………………………………………………………. ۶۶
فهرست