محاسبه نرخ بازده:،پایان نامه درباره ارزش افزوده اقتصادی

روش مالی محاسبه نرخ بازده

برای محاسبه Capital و NOPAT، کلیه بدهی های بهره دار به سهام عادی اضافه می گردد و صرفه جویی های مالیاتی نیز به سود حسابداری اضافه می شود.

همچنین معادل های حقوق صاحبان سهام به سهام عادی اضافه و افزایش در معادل های حقوق صاحبان سهام به خالص سود عملیاتی پس از مالیات اضافه می گردد تا Capital و NOPAT، تعدیل شوند.  این رویکرد به رویکرد مالی معروف است. در این رویکرد از سمت چپ ترازنامه استفاده می شود که در جدول 2-1 مشاهده می شود.

معادل های حقوق صاحبان سهام(Equity Equivalence) یکسری ارزش هایی هستند که در شرکت وجود دارد ولی در ترازنامه و سود و زیان منعکس نمی گردد. برای محاسبه بازده سرمایه بایستی به سود واقعی و سرمایه واقعی برسیم.

جدول (2-1)- رویکرد مالی در محاسبه سرمایه و NOPAT

سرمایه خالص سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT)
= سهام عادی = سود ویژه سهام داران عادی
+ معادل های حقوق صاحبان سهام + افزایش در معادل های حقوق صاحبان سهام
= حقوق صاحبان سهام تعدیل شده = سود خالص عملیاتی
+ سرمایه سهام ممتاز + سود سهام ممتاز
+ منافع اقلیت + دخیره منافع اقلیت
+ بدهی + هزینه بهره پرداختی پس از صرفه جویی مالیاتی

 

معادل های حقوق صاحبان سهام ارزش دفتری حسابداری را به مانده ای که استیوارت آن را ارزش دفتری اقتصادی می نامد افزایش می دهد. خلاصه این معادل ها در جدول2-2 آمده است که اثر آن ها بر سرمایه و NOPAT مشخص گردیده است. (محمودزاده، 1389)

جدول (2-2)- معادل های حقوق صاحبان سهام

انتقال به حساب سرمایه (Capital) انتقال به NOPAT
اندوخته مالیات معوق افزایش دراندوخته مالیات معوق
اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFO افزایش در اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFO
استهلاک انباشته سرقفلی هزینه استهلاک سرقفلی
سرقفلی ثبت نشده ……..
خالص دارایی نامشهود سرمایه ای افزایش در خالص دارایی نامشهود سرمایه ای
اندوخته روش هزینه یابی کامل افزایش در اندوخته روش هزینه یابی کامل
سایر اندوخته ها و ذخایر افزایش در سایر اندوخته ها و ذخایر

 

2-9-3-2-روش عملیاتی محاسبه نرخ بازده

نرخ بازده سرمایه گذاری را نیز می توان از روش عملیاتی محاسبه کرد که کاملا معادل روش مالی است. در این دیدگاه سرمایه به عنوان خالص سرمایه در گردش (Net Working Capital) به اضافه خالص دارایی ثابت (Net Fixed Asset) تعریف می گردد. خالص سرمایه در گردش در واقع دارایی های جاری منهای بدهی های جاری بدون بهره (Non-Interest Bearing Current Liabilities)، است.

منطق اصلی خروج بدهی های بدون بهره از سرمایه این است که هزینه های مالی این گونه هزینه ها (مثل پرداخت های کارکنان و فروشندگان و… ) در حساب کالای فروش رفته منظور شده است. خالص دارایی ثابت شامل خالص مانده حساب زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرقفلی و دیگر سرمایه گذاری های بلند مدتی است که در فعالیت های واحد تجاری مورد نیاز می باشد، که در جدول2-3 آمده است. خلاصه روش عملیاتی به شرح زیر می باشد : (محمودزاده، 1389)

جدول (2-3)- رویکرد عملیاتی در محاسبه سرمایه و NOPAT

سرمایه خالص سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT)
= خالص سرمایه در گردش (NWC) = فروش
+ خالص دارایی های ثابت -هزینه عملیاتی
  -مالیات