مدل­های ارزیابی عملکرد :/پایان نامه درمورد عملکرد شرکتهای بورسی

دانلود پایان نامه

مدل­های ارزیابی عملکرد مالی

استفاده‌كنندگان گزارش‌هاي مالي با استفاده از معيارهاي مختلف، عملكرد شركت را ارزيابي مي‌كنند. روش‌هاي متعددي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد كه به ‌طور كلي مي‌توان آنها را به دو دسته: مدل‌هاي‌ حسابداري و مدل‌هاي‌ اقتصادي تقسيم كرد. در مدل‌های حسابداري، ارزش سهام شركت از حاصل‌ضرب سود شركت در ضريب تبديل سود به ارزش محاسبه مي‌شود. در اين دسته از مدل‌ها از معيارهاي مختلفي از جمله سود، سود هر سهم، رشد سود، سود تقسیمی، جریان‌های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی‌ها براي ارزيابي عملكرد استفاده مي‌شود. در مدل‌هاي‌ اقتصادي ارزيابي عملكرد كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده و ارزش افزوده بازار اشاره كرد، ارزش شركت براساس قدرت سودآوري دارايي‌هاي موجود و مابه‌التفاوت نرخ بازده و هزينه سرمايه تعيين مي‌شود (استيوارت[1]،1991؛ باسيدور و همكاران[2]، 1997؛ باش و همكاران[3]، 2003؛ و چارلز و همكاران[4]، 2004). در ادامه به تشريح معيارهاي مختلف ارزيابي عملكرد تحت دو مدل بالا خواهیم پرداخت.

2-7-1، مدل­های حسابداری

گزارش‌هاي مالي از مهم‌ترين نتايج سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري است كه براي گروه‌هاي مختلفي از استفاده كنندگان برون سازماني و همچنين درون سازماني تهيه و ارائه مي‌شود. درگزارش‌هاي مالي سود گزارش شده از اهميت زيادي براي استفاده‌كنندگان برخوردار است. سرمايه‌گذاران با اتكا به سود حسابداري عملكرد شركت را ارزيابي كرده و پيش‌بيني‌هاي خود را بر آن اساس انجام مي‌دهند. مديران نيز از سود براي برنامه‌ريزي آينده شرکت استفاده مي‌كنند. در مدل حسابداري ارزيابي عملكرد، ارزش شركت از حاصل‌ضرب دو عدد به‌دست مي‌آيد: عدد اول، سود شركت و عدد دوم، ضريب تبديل سود به ارزش است. همانطور كه پيش از اين نيز بيان شد در مدل‌هاي حسابداري ارزيابي عملكرد، ارزش يك شركت تابعي از معيارهاي مختلفي نظير سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمايه‌گذاري‌، جريان نقدي آزاد و سود تقسيمي ‌است(استيوارت، 1991). مدل‌های حسابداری نیز خود به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری و دسته دوم مبتنی بر ترکیب اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار(جهانخانی و سجادی،1374).

 

[1].Stewart

[2].Bacidore et al.

[3].Bausch et al.

[4].Charles et al.

دانلود پایان نامه