مدلهای ارزیابی عملکرد//پایان نامه درمورد عملکرد شرکت و بازارگرایی

دانلود پایان نامه

مدل های ارزیابی عملکرد

مدل هاي مختلفي جهت ارزيابي عملکرد طراحي شده است که در ادامه به چند مورد از مهم ترين آنها پرداخته مي شود.

الف) سيستم اندازه گيري عملکرد [1]AMBITE

هدف چارچوب AMBITE توسعه ي روشي است که مديران مياني توسط آن بتوانند تصميمات استراتژيک را در شرکت خود ارزيابي کنند. اين چارچوب ابزاري را فراهم مي آورد تا برنامه ي کسب و کار شرکت ( فاکتورهاي بحراني موفقيت ) به مجموعه اي از شاخص هاي عملکرد ترجمه شوند. شاخص هاي عملکرد مستقيمابا استراتژي در ارتباط بوده و فرايندگراهستند.چارچوب AMBITE يک مدل کسب و کار شرکت توليد در شکل (2-1)نشان داده شده است. شكل   مدل سازي AMBITE  براي يك سازمان توليدي هر کدام از پنج فرايند اصلي کسب و کار ( تکميل سفارش مشتري ،پشتيباني فروشنده، طراحي مشترک ، مهندسي مشترک و توليد) در شکل  در داخل پنج شاخص اصلي عملکرد (زمان ، هزينه ، کيفيت ، انعطاف پذيري و محيط ) برنامه ريزي مي شوند. اين عمل براي شرايط توليدي ساخت تا انبار[2] (MTS) . مونتاژ تا سفارش[3] (ATO) ،ساخت تا سفارش[4] (MTO) و مهندسي تا سفارش[5] ((ETO انجام مي شود. اين نوعي   طراحي ، چارچوب ارزيابي عملکرد AMBITE طراحي مذکور براي هر توپولوژي توليد ، پنج فرايند اصلي کسب و کار در پنج شاخص اصلي عملکرد بيست و پنج شاخص عملکرد استراتژيک[6] (SPI) را ارايه مي دهد. روش AMBITE يک شاخص بحران موفقيت شرکت را در نظر گرفته و آن را وارد چارچوب AMBITE مي کند. اين امر شاخص هاي عملکرد استراتژيک مرتبط با شرکت را به دست مي دهد . اين شاخص هاي عملکرد ، سپس مي توانند به شاخص هايي در سطوح پايين تر تجزيه شوند. تجزيه دقيق اين شاخص ها در شرکت هاي مختلف متفاوت است ودر نتيجه براي هر شرکت مجموعه اي خاص از شاخص هاي عملکرد به وجود مي آيد. از آنجايي که مجموعه شاخص ها در هر سازمان مخصوص همان زمان بوده و با سازمان هاي ديگر متفاوت است ، امکان مقايسه بين سازمان ها وجود ندارد .البته اين تفاوت بيشتر در شاخص هاي سطح پايين ديده مي شود. اما در سطوح بالا ، شاخص ها در سازمان هاي مختلف تقريبا مشابه هستندتا حدي امکان مقايسه وجود دارد.اگر سازمان عوامل بحراني موفقيت[7] خود را بشناسند. دانش شاخص هاي عملکرد متناسب با آنها آسان است. در اين چارچوب شاخص هاي سطح بالا به شاخص هاي سطح پايين ، جزيي و کاربردي تجزيه مي شوند. طي اين تجزيه، رابطه ي سلسله مراتبي بين شاخص هاي عملکردي تعريف مي شود. اين چارچوب فرايندي بوده و حالت عمومي دارد. در نتيجه براي هر سازمان و در هر اندازه اي قابل استفاده است. اين چارچوب شاخص هايي منحصر به فرد براي هر سازمان توليد مي کند، اين موضوع باعث مي شود که نتوان به مقايسه ميان چندين سازمان پرداخت. در واقع شاخص هاي سطح بالا براي سازمان ها به صورت يکسان تعريف شده است. ولي با تجزيه اين شاخص ها به شاخص هاي سطح پايين ، شاخص هاي متفاوتي در بين سازمان هاي مختلف به وجود مي آيد. بنابراين ، مقايسه در سطح بالا (مثلا با SPI با نمره بيست و پنج ) معتبر بوده ولي اين مقايسه را نمي توان در سطح پايين انجام داد (عفتي دارياني،1386).

[1] Advanced  Manufacturing   Business Implementation  Tool For Europe

[2] Make  To Stoke

[3] Assembel  To Order

[4] Make To Order

[5] Engeener To Order

[6] Strategic Performance Indicator

[7] Critical success Factor

دانلود پایان نامه