مدل های رهبری خدمتگزار،پایان نامه درباره رهبری خدمتگزار

مدل های (ویژگی های) رهبری خدمتگزار :

مفهوم سازی در تحقیقات و مطالعات رهبری خدمتگزار از زمانی اهمیت یافت که گرین لیف علیرغم این که در مطالعات خود حداقل به بیست مورد از ویژگی های رهبر خدمتگزار رسیده بود، نتوانست مجموعه منسجمی از ویژگی ها را منتشر نماید. از نظر گرین لیف بیان ویژگی ها به چگونگی یادگیری افراد بستگی دارد(Russell  et al , 2002). پس از او محققان مختلف درصدد برآمدند تا به مجموعه جامعی از ویژگی های رهبران خدمتگزار دست یابند و بنابراین مدل های مختلفی از رهبری خدمتگزار ارائه گردیده است. از آن جا که تشریح کامل تمامی این مدل ها در این نوشتار نمی گنجد، تنها به ذکر خلاصه ای از آنها اکتفا می شود.

اسپیرز که هم اکنون رئیس مرکز مطالعات رهبری خدمتگزار گرین لیف است با توجه به مطالعات گرین لیف روی ده ویژگی متمرکز شد که عبارتند از : شنوندگی / گوش دادن، همدلی، التیام دادن / دلجویی، آگاهی / مطلع کردن، دوراندیشی،‌ تعهد به رشد مردم، ساختن جامعه، ترغیب ، مفهوم سازی، نظارت (Spears, 2005).

راسل و استون ویژگی های رهبری خدمتگزار را به دو طبقه تقسیم می کنند. طبقه اول شامل مشخصات کارکردی است که عملیاتی بوده و قابل مشاهده از رفتار رهبر در محیط کار می باشند که شامل چشم انداز ، راستگویی و درستکاری،‌ اعتماد، خدمت، الگوسازی، پیشگامی، قدردانی از دیگران، ‌توانمندسازی می باشد و طبقه دوم تحت عنوان ویژگی های ضمیمه یا تکمیلی است که در کنار ویژگی های طبقه اول به تحقق آرمان های رهبری خدمتگزار کمک می کنند و در برگیرنده ارتباطات، اعتبار، شایستگی، ‌نظارت، همیشه در صحنه، مؤثربودن (نفوذ)، ترغیب، شنوندگی، تشویق وتفویض اختیار می باشند         ((Russell  et al , 2002 .

ونگ و پیج [1] (2003) مشخصاتی را برای رهبری خدمتگزار ارائه کرده اند که از چهار بخش تشکیل می شود. هریک از این بخش ها نیز با متغیرهایی همراه هستند که وسیله تحقق آن بخش می باشند:

بخش اول: شخصیت مداری که مربوط به ویژگی های شخصیتی رهبران خدمتگزار است و دربرگیرنده ویژگی های درستکاری،‌تواضع و فروتنی و خدمت رسانی می باشد.

بخش دوم : مردم مداری که در برگیرنده ویژگی های توجه به مردم، توانمندسازی مردم و توسعه مردم می باشد.

بخش سوم : وظیفه مداری که در برگیرنده ویژگی های بصیرت دهی، هدف گذاری و هدایت گری می باشد.

بخش چهارم : فرآیندمداری که در برگیرنده ویژگی های الگوسازی، تیم سازی و تصمیم گیری مبتنی بر مشارکت است(Wong & Page,  2003) .

پاترسون (2003) در مطالعه خود مدلی را ارائه داد که در آن رهبران خدمتگزار با هفت ویژگی، رفتار خود را شکل می دهند. نقطه آغازین این مدل از خودگذشتگی است که در نهایت به خدمت منجر می شود . این ویژگی ها عبارتند از : از خودگذشتگی رهبر (عشق الهی)[2]، تواضع و فروتنی[3]،‌ نوع دوستی[4] ، چشم انداز[5] ، اعتماد[6] ، توانمندسازی[7] ، خدمت رسانی[8] (Patterson , 2003) . با توجه به جامعیت مدل فوق،‌ این مدل مبنای پژوهش حاضر قرار می گیرد.

لاب معتقد بود که رهبری خدمتگزار ریشه در علم دین و خداشناسی دارد و حس خدمتگزاری در رهبری از فروتنی و نیات خیرخواهانه اوسرچشمه می گیرد و درنهایت به عشق مورد کلیدی می رسد که عبارتند از ارزش نهادن به افراد، توسعه مردم، ساختن جامعه، رفتارهای صحیح، آمادگی های رهبری و مشارکت در رهبری (Laub, 1999).

کن ملروز مدیر کمپانی تورو نقطه قوت شرک خویش را به مدل رهبری خدمتگزار نسبت می دهد و رهبری خدمتگزار را ابزاری می داند که نتایج موردنظر را از طریق فهم ارزش ها، چشم انداز و فرهنگ تحقق می بخشد.

[1] – Wong & Page

[2] – Agapao Love

[3] – Humility

[4] – Altruism

[5] – vision

[6] – Trust

[7] – Empower ment

[8] – Service