مدل کارت امتیازی متوازن:/پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک

توسعه مدل کارت امتیازی متوازن

 

یکی از مزایای کارت امتیازی متوازن امکان افزودن ابعاد دیگر به آن است. در این رابطه افراد زیادی با توجه به نوع سازمان خود مبادرت به افزودن جنبه های دیگر به کارت امتیازی متوازن کرده اند،از جمله هارل و همکاران که بعد عدم قطعیت را برای رتبه بندی 50 پروژه اضافه کردند. همچنین الوانی، میر سپاسی و مجیبی در پژوهش خود بعد مسئولیت اجتماعی را برای سازمان های دولتی و خصوصی پیشنهاد داده اند. “چن[1]نیز که به تلفیق مدل کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها پرداخته بود بعد مدیریت ریسک را به عنوان بعدی تاثیرگذار در صنعت بانکداری به مدل خود افزوده بود. در واقع می توان اینطور جمع بندی کرد که افزودن ابعاد جدید به کارت امتیازی متوازن با توجه به نوع سازمان می تواند متفاوت باشد.

 

2-2-7- انتخاب شاخص ها در کارت امتیازی متوازن

 

طبق گفته کاپلان تعداد کل شاخص ها نباید از 20 تا 25 شاخص بیشتر شود. شاخص ها باید به گونه ای انتخاب شوند که امکان تغییر کاذب در آنها وجود نداشته باشد.

2-2-8ماهیت شاخص ها در صنعت بانکداری

 

“هانک یی- وُ ” از رضایت مشتری، عملکرد فروش و نرخ حفظ مشتری به عنوان شاخص های عملکردی مهم برای بانکها نام می برد.شاخص ها هم می توانند شاخص هایی کمی و غیر کمی باشند، به عنوان مثال شاخصی مانند زمان انجام عملیات، شاخصی کمی و از منظر مالی است و شاخصی مانند درجه رضایت مشتری، شاخصی غیر کمی و غیر مالی است. طبق گفته “هانک یی-وُ” چهار حوزه کارت امتیازی متوازن با چهار کارکرد مالی و حسابداری، بازاریابی، زنجیره ارزش و منابع انسانی هم تراز است.

2-2-9- ضرورت استفاده از روش کارت امتیازی متوازن

 

به نظر می رسد برای ارزیابی عملکرد در مدیریت دولتی نوین که با مفروضاتی از قبیل انعقاد قرارداد های کارگزاری مناسب برای دخل و خرج صحیح و کارآمد منابع مالی- تمرکز بر ارباب رجوع و مشتری- انطباق بروکراسی و ساختار سازمان دولتی با محیط در حال تغییر و رشد و یادگیری اعضای سازمان شناخته می شوند، استفاده ازمدل امتیازات  متوازن مناسب باشد، زیرا این مدل با ارزیابی جامع و چند بعدی امکان تحقق اثر بخشی سازمان را بهتر از هر مدل دیگری فراهم می سازد.

2-2-10- کارت امتیازی متوازن در بانکداری

 

با توجه به مقدمه ای که در کارت امتیازی متوازن در بانکداری توسط کاپلان و نورتون گفته شده، ترکیبی از اندازه های مالی و غیر مالی در یک سیستم اندازه گیری عملکرد برای هر دو نوع سازمان سود ده و غیر سود ده (غیر انتفاعی) مطلوب است.به این ترتیب بانک ها اگر بدانند که کدام شاخص ها برای موقعیت های سازمانیشان مناسب تر است می توانند مقادیر زیادی زمان و پول را ذخیره کنند.شاخص ها و اندازه های نامشهود و غیر مالی از قبیل روابط مشتری،می تواند به عنوان بیش از نیمی از دارایی های شرکت به حساب بیاید.بنابراین این شاخص های غیر مالی می تواند سازمان ها را در مدیریت عملکرد موثر و پیش بینی سود آوری آینده کمک کند.

[1]Tser-yieth Chen