مديريت سرمايه در گردش:/پایان نامه درباره مدیریت سرمايه در گردش

دانلود پایان نامه

تشریح مفهوم مديريت سرمايه در گردش

امور مالي شركت مي تواند به سه بخش اصلي بودجه بندي سرمايه، ساختار سرمايه و مديريت سرمايه در گردش طبقه بندي شود. مديريت سرمايه هاي بلند مدت به بودجه بندي سرمايه و ساختار سرمايه مربوط مي شود در حالي كه مديريت دارايي ها و بدهي هاي جاري در حوزة مديريت سرمايه در گردش مي باشد.( چیووچنگ[1]، 2005)

سرمايه در گردش يك شركت مجموعة مبالغي است كه در دارايي هاي جاري سرمايه گذاري مي شود.طبق نظر اسكيلينگ(اسچیلینگ[2]،1996) نيز عموماً واژة سرمايه در گردش به سرمايه گذاري سازمان در دارايي هاي جاري، بدهي ها ي جاري،وجوه نقد، اوراق بهادار كوتاه مدت،حسابهاي دريافتني و موجودي كالا مربوط مي شود و مديريت سرمايه در گردش نيز عبارت است از تعيين حجم و تركيب منابع و مصارف سرمايه در گردش به نحوي كه ثروت سهامداران افزايش يابد.

2-1-3سياست هاي سرمايه در گردش

 سياست هاي سرمايه در گردش شامل برخي اصول و برنامه هايي است كه شامل اقداماتي در خصوص دارايي ها و بدهي ها ي جاري مي شود . بسياري از نويسندگان و محققين به سه نوع سياست سرمايه در گردش اشاره كرده اند: جسورانه (تهاجمي)، متعادل و محافظه كارانه. تفاوت اساسي اين سياست ها در ميزان سرمايه در گردش خالص است كه برابر با تفاضل دارايي هاي جاري و بدهي ها ي جاري است.(بلت[3]،1997)

استراتژي محافظه كارانه در مديريت سرمايه در گردش باعث خواهد شد كه قدرت نقدينگي بيش از حد بالارود. در اجراي اين سياست سعي مي شود ريسك ناشي از ناتواني بازپرداخت بدهي هاي سر رسيد شده به پايين ترين حد خود برسد . مدير دراين نوع راهبرد مي كوشد تا مقدار دارايي هاي جاري را در سطح بالايي نگه دارد .در مقابل مدير سرمايه در گردش با راهبردجسورانه مي كوشد با داشتن كمترين ميزان دارايي جاري ازبدهي هاي جاري بيشترين استفاده را ببرد .در اجراي اين راهبردريسك نقدينگي بسيار بالا خواهد بود . از سوي ديگر چون حجم دارايي هاي جاري به پايين ترين حد خود مي رسد، نرخ بازده سرمايه گذاري بسيار بالا خواهد بود.(ريموند[4]،1386)با اين اوصاف سياست متعادل نيز در بين سياست جسورانه ومحافظه كارانه قرار مي گيرد و مدير سرمايه در گردش مي كوشد كه در ساختار سرمايه در گردش خود به صورت متعادل ازدارايي هاي جاري و بدهي ها ي جاري استفاده نمايد، لذا اين سياست داراي ريسك و بازده متوسط مي باشد.

بسیاری از تحقیقات مربوط به تأثیر مدیریت سرمایه درگردش بر سود آوری از این واقعیت حمایت می کنند که انتخاب سیاست جسورانه، سودآوری شرکتها را بهبود می بخشد(شاین وسوئنن[5]،1998)در این رابطه جوز[6] و همکارانش(1996)درباره ی شرکتهای آمریکایی، شواهدی بدست آوردند که از سیاست جسورانه در سرمایه درگردش حمایت میکرد افزاونظیر[7](2009) در مطالعه ای بر روی شرکتهای پذیرفته  شده در بورس کراچی ارتباط بین سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتهارا بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که مدیران میتوانند با اتخاذ رویکرد محافظه کارانه، نسبت به سرمایه گذاری در سرمایه در گردش و تأمین مالی سرمایه در گردش نیز،ارزش شرکت را تغییر دهند. ام والا[8](2012) نیز در مطالعه ای بر روی شرکتهای پذیرفته شده در بورس عمان تأثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و ارزش شرکت ها را بررسی کرد. نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که اتخاذ سیاست محافظه کارانه تأثیر مثبتی برسودآوری و ایجاد ارزش شرکت دارد و اتخاذ سیاست جسورانه تأثیر منفی بر سودآوری و ایجادارزش شرکت دارد.

[1] .Chiou & Cheng

[2] . Schilling

[3] .Belt

[4] .Raymond

[5]. Shin & Soenen

[6]. Jose

[7].Afza &Nazir

[8].Mwalla

دانلود پایان نامه