مدیریت دانش،پایان نامه درباره استقرار مدیریت دانش

مدیریت دانش

مقدمه

هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد بر پایه ها ، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است که هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه حد درجه ای مسأله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده اند و به آن نزدیک شده اند ؛ به عبارت دیگر چه ابعادی از مسأله تحقیق ، مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادی بررسی نشده است . داﻧﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ و رﻳﺸﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود (هیت و هوسکیسن،[1] 2005).

لذا با توجه به اهمیت دانش و مدیریت دانش در این بخش به بررسی آن می پردازیم.

10-2-مدیریت دانش

در سال های اخیر ، مدیریت دانش به عنوان یکی از جالب ترین و چالش برانگیزترین  موضوعات مدیریت کسب و کار بوده و دایره کاربرد آن همواره باسایر مباحث عرصه مدیریت ، گسترده تر می شود . مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان ها در شناسایی ، انتخاب ، سازماندهی ، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و مهارت هایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عمومأ به صورت ساختار نیافته در سازمان وجود دارند ، یاری می رساند (توربان ، افرایم ، 2006) . از آنجا که مدیریت دانش ریشه هایی در سیستم های خبره ، یادگیری سازمانی و نوآوری دارد ، به خودی خود ایده جدیدی نیست . مدیران موفق همیشه از سرمایه های فکری بهره برده و ارزش آن را تشخیص داده اند . اما این تلاش ها ، سازمان یافته نبوده و تضمینی وجود نداشت که دانش به دست آمده به طور مناسب ، برای حداکثر منافع سازمان ، به اشتراک گذاشته شده و توزیع گردد(توربان ، افرایم ، 2006) در حالیکه ، دانش و سرمایه فکری پایه و اساس شایستگی های اصلی و نیز راهبردی برای عملکرد بهتر می باشد . دانش در صورتی نقش راهبردی دارد که سازمان بتواند آن را در فعالیت های  ارزش آفرینی استفاده نموده و از دانش ابزاری برای عملی ساختن فرصت های موجود در بازار رقابتی بهره برداری کند . زیرا برای  شرکت ها دیگر امکان پذیر نیست که با انجام سریع تر و بهتر کارها مزیت رقابتی خود را حفظ کنند ، بلکه مزیت رقابتی هنگامی امکان پذیر می شود که کارهایی صورت گیرد و قابل تقلید توسط دیگران نباشد . در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ، هم توجه به دانش موجود و استفاده مؤثر از آن  و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین اهمیت بسیار دارد . سازمان ها باید به همه امور توجه داشته باشند ، زیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژی کاری ، همزمان ، در کل سازمان عمل می کند و ابزار پیشترفت برنامه کلی یک سازمان محسوب می شود .

11-2- داده ها[2] ، اطلاعات [3]و دانش[4]

اطلاعات
 

داده ها

در حالی که داده ها مجموعه ای دانسته ها ، محاسبات و آمار است ؛ اطلاعات ، داده سازمان یافته یا پردازش شده ای است که به هنگام و صحیح می باشد ( Holt,2000:419 ) دانش اطلاعاتی است که مفهومی ، مرتبط و قابل اجرا می باشد

[1] – Hitt& Hoskisson

[2]. Data

[3].Information

[4].Knowledge