مدیریت مشارکتی//پایان نامه مدیریت مشارکتی و اعتماد

پیش نیاز مشارکت:

  • بستر سازی فرهنگی برای تحلیل درست و سود بخشی مشارکت
  • جلب حمایت و پشتیبانی مدیریت بلند پایه
  • فراهم آوردن فرصت کافی برای آشنایی با نظام مشارکت
  • بالا بودن سود های مادی و معنوی مشارکت بر هزینه های آن
  • مرتبط بودن مشارکت با کارکنان
  • آموزش کارکنان در باره مشارکت
  • فراهم آوردن نظام پاداش ، سهیم شدن در سود و دستاوردهای مشارکت
  • فراهم بودن امنیت شغلی
  • پی گیری نتیجه های بر خواسته از کوشش های مشارکت جویانه
  • وجود مشاوران شایسته و کاردان

 

2-2-8  مفهوم مدیریت مشارکتی:

مدیریت مشارکتی عبارت از «به وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمام کارکنان و مشتریان و پیمانکاران یک سازمان در روند تصمیم سازی ، تصمیم گیری و حل مسائل و مشکلات سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت نمایند.

تاکید اصلی این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان ومشتریان و پیمانکاران است می خواهد از ایده او پیشنهاد ها و ابتکارات ، خلاقیت ها و توان فنی و تخصصی آن ها در حل مسائل و مشکلات سازمان در جهت بهبود مستمر فعالیت های سازمان استفاده کند. (شیخ محمدی و همکاران،1384،40)

 

2-2-9  تعریف مدیریت مشارکتی:

 

مدیریت مشارکنی یعنی مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری ، دعوت از همه افراد به تفکر راهبردی و قبول مسئولیت فردی در قبال کیفیت کار و تولید ، حکایت و پاداش دادن به رفتار کارکنان که ارباب رجوع را راضی و عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.(فیضی و همکاران ،1389،107)

مدیریت مشارکتی فرایندی است که بر روی مشارکت افراد نابرابر ، به لحاظ سلسله مراتب اثر می گذارد.

مدیریت مشارکتی سیستمی است که کارکنان را به سمت مشارکت در تصمیمات اثرگذار بر زندگی شغلیشان، سوق می دهد.

مدیریت مشارکتی عبارت است از نگرش جامع برای طلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان و تقویت روحیه مشارکت در آن ها برای رفع مشکلات و بهبود مستمر در تمام امور سازمان و محیط کارکنان . در واقع اساس مدیریت مشارکتی ، ارتباط دایم متقابل و نزدیک بین مدیریت و کارکنان است . بنابراین مدیریت مشارکتی به فضای مشارکت افراد مشارکت جو در زمان مناسب برای انجام دادن کار مناسب است.

مدیریت مشارکتی فلسفه ای است که ایجاب می کند تصمیم گیری سازمانی چنان صورت گیرد که اطلاعات و درون دادها  و مسئولیت به پایین ترین رده مربوز به آن تصمیم واگذار گردد.

 

2-2-10  فلسفه مدیریت مشارکتی:

 

مدیران علاقمند به مدیریت به روش مشارکتی باید از مشارکت کارکنان در امور مختلف سازمان چه منظوری دارند و ایجاد اشاعه فرهنگ مشارکت در سازمان آن ها باید مبتنی بر چه معیاری باشد . در غیر این صورت و در صورتی که مدیریت ارشد یک سازمان تصویر روشنی در فلسفه مدیریت مشارکتی و پشتوانه  نظری آن نداشته باشد ، این سبک مدیریت درمراحل اجرائی از مسیر اصلی منحرف شده و ساز کار به وجود آمده عملاً منجر به نتایجی که از پیش مدیریت در پی آن ها بوده نخواهد شد . بنابراین لازم است مبانی فلسفی در خصوص مشارکت را طبقه بندی کنیم تا امکان بهره برداری هر چه بیشتر از این سبک مدیریت فراهم  آید.

محققان دریافتند که میل به مدیریت مشارکتی ، تحت تأثیر رفتارهای ترغیب کننده یا ناامیدکننده از سوی سازمان قرار دارد. تمایل یک مدیر به مدیریت مشارکتی یا تحت تأثیر ارزش سازمان قرار دارد. مدیران در سازمان ها ، در شرایطی که مشارکت رایجی وجود دارد، افراد زیردست را به سمت مشارکت در تصمیمات سوق می دهد از این رو ، هنجار ها و نگرش های فرهنگی ، تأثیر معنا داری بر تمایل به مشارکت دارند..(شادمان،1387، 33)