مراقبت بهداشت دهان و دندان،تاثیر مدل خطي در استفاده از خدمات دندانپزشکي

دانلود پایان نامه

بعضي از مشخصات ارائه شده توسط سيستم مراقبت‌ هاي بهداشت دهان و دندان در ايران در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول2-2: ارائه خدمات مراقبت بهداشت دهان و دندان در ايران

نوع فراهم کننده خدمات فراهم کننده بودجه شامل پرسنل درگير وجه  پرداختي نوع خدمات ارائه شده بازپرداخت به دندانپزشک
وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکي کلينيک هاي دندانپزشکي دولتي بودجه دولت همه افراد جامعه دندانپزشکان درمانگر 90-80 درصد کمک مالي براي جمعيت هدف که کل جمعيت را از جيب مي دهند آزمايشات،scalling، پر کردن ساده دندان، کشيدن دندان،فيشورسيلنت و درمان با فلورايد از طريق حقوق
بيمه هاي دولتي(همگاني) کلينيک هاي که متعلق به بيمه هاي دولتي است حق بيمه: 70 درصد توسط کارفرما (دولت) 30درصد توسط کارکنان کارکنان و خانواده هايشان (50 درصد از جمعيت ايران) دندانپزشکي که در استخدام دولت هستند کل هزينه ها آزمايشات ،راديوگرافي،   scalling، پرکردن ساده دندان، کشيدن دندان، دندان مصنوعي کامل از طريق حقوق
کلينيک هاي خصوصي و عمومي که با بيمه دولتي قرارداد دارند دندانپزشکان بخش خصوصي که با دولت قرارداد دارند
90-80 درصد کمک مالي
دستمزد براي خدماتشان  پرداخت مي شود
بيمه تجاري کلينيک هاي خصوصي و دولتي که با بيمه تجاري قرارداد دارند حق بيمه: به وسيله کارفرما به عنوان مزاياي شغلي ،پرداخت مي شود افراد کارمند و خانواده هايشان (10 درصد از جمعيت ايران) دندانپزشکان بخش خصوصي که با بيمه تجاري قرارداد دارند 90-80 درصد کمک مالي همه ي خدمات مراقبت بهداشت دهان و دندان دستمزد براي خدمتشان پرداخت مي شود
بخش خصوصي کلينيکهاي خصوصي کل هزينه ها توسط بيمار پرداخت مي شود همه مردم دندانپزشکان خصوصي همه ي هزينه ها توسط بيمار پرداخت مي شود همه ي خدمات مربوط به مراقبت بهداشت دهان و دندان دستمزد براي خدماتشان پرداخت مي شود
دانلود پایان نامه