مراقبت بهداشت دهان و دندان،تاثیر مدل خطی در استفاده از خدمات دندانپزشکی

بعضی از مشخصات ارائه شده توسط سیستم مراقبت‌ های بهداشت دهان و دندان در ایران در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول2-2: ارائه خدمات مراقبت بهداشت دهان و دندان در ایران

نوع فراهم کننده خدمات فراهم کننده بودجه شامل پرسنل درگیر وجه  پرداختی نوع خدمات ارائه شده بازپرداخت به دندانپزشک
وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی کلینیک های دندانپزشکی دولتی بودجه دولت همه افراد جامعه دندانپزشکان درمانگر 90-80 درصد کمک مالی برای جمعیت هدف که کل جمعیت را از جیب می دهند آزمایشات،scalling، پر کردن ساده دندان، کشیدن دندان،فیشورسیلنت و درمان با فلوراید از طریق حقوق
بیمه های دولتی(همگانی) کلینیک های که متعلق به بیمه های دولتی است حق بیمه: 70 درصد توسط کارفرما (دولت) 30درصد توسط کارکنان کارکنان و خانواده هایشان (50 درصد از جمعیت ایران) دندانپزشکی که در استخدام دولت هستند کل هزینه ها آزمایشات ،رادیوگرافی،   scalling، پرکردن ساده دندان، کشیدن دندان، دندان مصنوعی کامل از طریق حقوق
کلینیک های خصوصی و عمومی که با بیمه دولتی قرارداد دارند دندانپزشکان بخش خصوصی که با دولت قرارداد دارند
90-80 درصد کمک مالی
دستمزد برای خدماتشان  پرداخت می شود
بیمه تجاری کلینیک های خصوصی و دولتی که با بیمه تجاری قرارداد دارند حق بیمه: به وسیله کارفرما به عنوان مزایای شغلی ،پرداخت می شود افراد کارمند و خانواده هایشان (10 درصد از جمعیت ایران) دندانپزشکان بخش خصوصی که با بیمه تجاری قرارداد دارند 90-80 درصد کمک مالی همه ی خدمات مراقبت بهداشت دهان و دندان دستمزد برای خدمتشان پرداخت می شود
بخش خصوصی کلینیکهای خصوصی کل هزینه ها توسط بیمار پرداخت می شود همه مردم دندانپزشکان خصوصی همه ی هزینه ها توسط بیمار پرداخت می شود همه ی خدمات مربوط به مراقبت بهداشت دهان و دندان دستمزد برای خدماتشان پرداخت می شود