مشخصات توزیع مناسب:”پایان نامه درباره تجارت الکترونیکی”

مشخصات توزیع مناسب

توزیع خوب عبارت است از پخش محصول در مکان و وقت صحیح برای خرید مصرف کنندگان می باشد.فرآیند یا مسیر توزیع را باید حلقه اتصال تولید کننده با مصرف کننده یا مصرف کننده نهایی دانست .فرایند توزیع ، طول و تعداد موانع یا مراحل موجود در مسیر های توزیع هر کالا  متناسب با نوع و ویژگی آن کالا متغیر می باشد ، لیکن شبکه های توزیع کالا را می توان به دو گروه اصلی شبکه توزیع کالاهای صنعتی و کالاهای مصرفی تقسیم نمود.

2-2-3)چرخه تولید تا مصرف

تولید کنندگان ، توزیع کنندگان ، مصرف کنندگان

2-2-3-1)تولیدکنندگان

تولیدکنندگان شامل مراکز حقیقی و حقوقی می باشند که در کار خود احتیاج به سرمایه و دانش بیشتری نسبت به بقیه بخش ها دارند به طور طبیعی مخاطرات سرمایه گذاری آنها نیز بیشتر است.این مراکز با توجه به برآورد نیاز و تقاضا اقدام به تولید می کنند و کالاهای ساخته شده خود را به طرق مختلف به توزیع کنندگان می رسانند.تولیدکنندگان جهت بر آورد نوع کمیت و کیفیت تقاضا به ارتباط مستمر با بازارهای مصرف نیاز دارند.

در گذشته این ارتباط به طور مستقیم صورت می گرفت و یک تولید کننده خود مراحل بازاریابی ، سفارش گیری ، توزیع و… را انجام می داد ، اما با افزایش جمعیت و پراکندگی بازارهای تقاضا ، توجه به آلودگی محیط زیست و رشد فنآوری ، گسترش سیستم ارتباطات ، مشکل حمل و تقل و افزایش تعداد واحد های تولیدی ، تولید کننده از طریق ایجاد مراکزی جهت فروش در داخل شهر ها و ارتباط با واحدهای توزیع کننده ، خود به طور مستقیم با مصرف کننده ارتباط ندارد و اطلاعات لازم برای تولید بهتر را از طریق واحد های واسطه توزیع دریافت میکند.

2-2-3-2 ) توزیع کنندگان :

شامل شخصیت های حقیقی و حقوقی هستند که به طور معمول مردم آنها را مسئول می دانند و مصرف کنندگان هر گونه اجحاف و نارسایی و فشار را از سوی آنها می بینند . عاملین توزیع به بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی تقسیم می شوند و شبکه توزیع را تشکیل می دهند ، آنها روابط تجاری معین را بین تولید کننده و بنکدار و بین بنکدار و خرده فروش و همچنین خرده فروش و مصرف کننده را برقرار می سازند ، وضعیت بهینه در این بین وقتی است که مجموعه این ارتباطات حداقل هزینه را ایجاد کند . شناخت این عاملین و تأثیر آنها به اعتبار نوعشان بر توزیع کالا متفاوت است.عاملین توزیع دولتی علی الاصول مجری سیاست های دولت می باشند و همچنین انتظار مصرف کننده از آنها نیز متفاوت از دیگر عاملین است .

بخش تعاونی مرکب از شرکت های تعاونی است که براساس خط مشی مجمع عمومی و هیأت مدیره خود حرکت می کند و به اعتبار ماهیت و سابقه وجودی گرچه بخش چندان فعالی را تشکیل نمی دهد لیکن در سایه حمایت های دولتی ، پیرو و مجری سیاست های دولت  است . اما بخش خصوصی که قابل مقایسه با دو بخش دیگر نیست و صدها هزار  مغازه و انبار و … در اختیار دارد، با توجه به سرمایه گذاری خود و استفاده از فرصت زمانی و مکانی و عرضه و خدمات توزیعی در شرایط شبه انحصاری هر یک در حد مطلوب ترین قیمت قابل حصول ، عمل می کنند . در شرایط کنونی عاملان توزیع در بخش عمده فروشی و خرده فروشی و برداشت آنها از در آمد ملی بسیار بیش از پاداش خدمات آنهاست . نرخ سود سرمایه در بخش توزیع کالا بالاتر از بخش صنعت و کشاورزی است و به همین جهت لطمات بسیاری بر اقتصاد کشور وارد ساخته است .

2-2-3-3) مصرف کنندگان

مصرف کنندگان، از عوامل مهم و موثر بر توزیع کالا و مصرف آن ، تعداد ، نوع مصرف ، تراکم جمعیت ، سکونت در مناطق شهری یا روستایی ، الگوی مصرف و سطح درآمد می باشد . مصرف کنندگان از نظر درآمدی به دو دسته عمده تقسیم می شوند :

دسته اول کارمندان و کارگران (حقوق بگیران) هستند که دریافتی های آنها نسبتاً ثابت  است و افزایش دستمزد آنها در مقایسه با میزان تورم و افزایش قیمت ها کاهش می یابد و اگر قرار بر  این باشد که گران فروشی نیز وجود داشته باشد ، مزید بر علت خواهد بود ، این قشر آسیب پذیری بیشتری دارند .

دسته دوم ، افرادی هستند که شغل آزاد دارند ، در آمد این افراد با افزایش میزان تورم بالا می رود و قدرت خرید شان ثابت می ماند و یا افزایش دارد مشروط بر این که افزایش قیمت ها ناشی از افزایش هزینه های تولید کالا باشد ، افزایش قیمت در اثر احتکار و گران فروشی و مانند آن .

2-2-4)روش های توزیع

جهت توزیع کالاهای مصرفی روش های ذیل مرسوم و متداول است :

الف : تولید کننده ، نمایندگی فروش ، عمده فروشی ، خرده فروشی ، مصرف کننده

ب : تولید کننده ، عمده فروش ، خرده فروش ، مصرف کننده

پ: تولید کننده ، نمایندگی فروش ، خرده فروش ، مصرف کننده

ت : تولید کننده ، خرده فروش ، مصرف کننده

ث : تولید کننده، مصرف کننده

ج : تولید کننده ، شرکت های پخس کالا، خرده فروش  ، مصرف کننده

د : تولید کننده ، شرکت های پخش کالا، عمده فروش ، خرده فروش ، مصرف کننده .

همان گونه که مشخص است این مسیرها به تناسب نوع کالا متفاوت هستند.کالاهای بادوام بیشتر از مسیر اول عبور می کنند.به طور معمول تولیدکنندگان توزیع را از کارخانه یا محل تولید شروع می کنند.سپس عمده فروشان از یک انبار و خرده فروشان از یک مغازه.

هریک از این کانال های توزیع خود می توانند مشتری مرحله قبل باشند و مشتری نهایی مصرف کننده است.در عمل کانال های توزیع بسیاری بین تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارند و این در حالی است که هر کانال با توجه به ماهیت محصول ، ویژگی خود را دارد و نمی توان کانال توزیع واحدی را به عنوان بهترین کانال توزیع معرفی نمود.گاهی وقت ها از کانال های توزیع مرکب هم استفاده می شود ، به ویژه در شرایط زیر :

-خریداران وسیع باشند.