مشکلات صادراتی-پایان نامه درمورد عملکرد صادراتی شرکتها

موانع و مشکلات صادراتی (ناطق و نیاکان، 1388)

  بیرونی درونی
داخلی ü      مشكلات مربوط به انجام رويه هاي صادراتي يا كارهاي اداري

ü      فقدان محرك ها يا معاونت دولتي  (كمك هاي دولتي)

ü   پرسنل صادراتي آموزش نديده / ناكافي

ü   ظرفيت توليد ناكافي

ü   فقدان پرسنل مديريتي

ü   كمبود سرمايه كاري براي تأمين مالي صادرات

ü   اطلاعات محدود براي حضور و تحليل بازار خارجي

خارجی ü          عادت و رفتارهاي متفاوت مصرف كنندگان خارجي

ü          مشكلات مربوط درك رويه هاي تجارت خارجي

ü          وجود مشكلات زباني و ارتباطي

ü          تحميل موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي

ü          رقابت شديد در بازارهاي خارجي

ü          نرخ تبديل پر نوسان و نامطلوب

ü       محدوديت هاي ناشي از قوانين و مقررات خارجي

ü      استانداردهاي گسترده متفاوت براي محصول

ü      جمع آوري مشكل و آهسته پرداخت هاي گسترده

ü      مشكل حضور و دستيابي به نمايندگان كافي

ü      ريسك ها و هزينه هاي بالاي فروش گسترده

ü      عدم توانايي در ارائه قيمت هاي رقابتي به صورت گسترده

ü      عدم توانايي در ارائه خدمات فني و پس از فروش

ü      فقدان يا كافي نبودن كانال هاي توزيع خارجي

ü      حمل و نقل با هزينه بالا و مشكلات زياد

 

2-5) ارائه چارچوبی جامع برای توسعه صادرات:

با سرمايه گذاري براي ايجاد و توسعه مشوق ها و محرك هاي صادراتي، تلاش در رفع مشكلات و محدوديت هاي صادرات و در نهايت تأكيد بر متغيرهاي عملكرد صادراتي می توان به اهداف توسعه صادرات در كشور دست يافت. در اين راستا چارچوب جامع بسترسازي توسعه صادرات  به صورت زير عنوان مي گردد. آنچه داراي اهميت شايان توجهي در چارچوب ذيل مي باشد، توجه به جدا كردن عوامل داخلي و خارجي تأثيرگذار در توسعه صادارت مي باشند كه توجه خاصي را در سياست گذاري هاي دولتي مي طلبد. چارچوب ذيل بيانگر اين نكته مهم است كه بايستي در جهت دستيابي به اهداف توسعه صادرات دو مرحله مهم از هم تميز داده شد كه شامل مراحل شروع به صادرات و فرايند صادرات (يا به عبارت ديگر پس از درگير شدن در مراحل صادرات )  مي باشد (اسلاملوئیان و خدادادی، 1383).

نتايج تحقيقات نشان داده است كه تفاوت هاي عمده اي در نيازمندي هاي شركت هایي كه در اين دو مرحله قرار دارند وجود دارد. لذا بايستي سياست گذاران برنامه هاي توسعه صادرات را با توجه به سطح درگيري شركت ها در فرايند صادرات تنظيم كنند. با توجه به بررسي هاي انجام شده و با توجه به پيچيدگي هاي خاص صادرات،محرك هاي دولتي نقش اندكي در تشويق شركت ها جهت شروع به صادرات دارند و بيشتر شرايط داخلي شركت در كنار عواملي مانند وضعيت بازار داخلي و خارجي عوامل تعيين كننده براي شركت ها جهت شروع به امر صادرات مي باشند (همان).