مشکلات صادراتی-پایان نامه درمورد عملکرد صادراتی شرکتها

موانع و مشکلات صادراتی (ناطق و نیاکان، 1388)

  بیرونی درونی
داخلی ü      مشکلات مربوط به انجام رویه های صادراتی یا کارهای اداری

ü      فقدان محرک ها یا معاونت دولتی  (کمک های دولتی)

ü   پرسنل صادراتی آموزش ندیده / ناکافی

ü   ظرفیت تولید ناکافی

ü   فقدان پرسنل مدیریتی

ü   کمبود سرمایه کاری برای تأمین مالی صادرات

ü   اطلاعات محدود برای حضور و تحلیل بازار خارجی

خارجی ü          عادت و رفتارهای متفاوت مصرف کنندگان خارجی

ü          مشکلات مربوط درک رویه های تجارت خارجی

ü          وجود مشکلات زبانی و ارتباطی

ü          تحمیل موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای

ü          رقابت شدید در بازارهای خارجی

ü          نرخ تبدیل پر نوسان و نامطلوب

ü       محدودیت های ناشی از قوانین و مقررات خارجی

ü      استانداردهای گسترده متفاوت برای محصول

ü      جمع آوری مشکل و آهسته پرداخت های گسترده

ü      مشکل حضور و دستیابی به نمایندگان کافی

ü      ریسک ها و هزینه های بالای فروش گسترده

ü      عدم توانایی در ارائه قیمت های رقابتی به صورت گسترده

ü      عدم توانایی در ارائه خدمات فنی و پس از فروش

ü      فقدان یا کافی نبودن کانال های توزیع خارجی

ü      حمل و نقل با هزینه بالا و مشکلات زیاد

 

2-5) ارائه چارچوبی جامع برای توسعه صادرات:

با سرمایه گذاری برای ایجاد و توسعه مشوق ها و محرک های صادراتی، تلاش در رفع مشکلات و محدودیت های صادرات و در نهایت تأکید بر متغیرهای عملکرد صادراتی می توان به اهداف توسعه صادرات در کشور دست یافت. در این راستا چارچوب جامع بسترسازی توسعه صادرات  به صورت زیر عنوان می گردد. آنچه دارای اهمیت شایان توجهی در چارچوب ذیل می باشد، توجه به جدا کردن عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار در توسعه صادارت می باشند که توجه خاصی را در سیاست گذاری های دولتی می طلبد. چارچوب ذیل بیانگر این نکته مهم است که بایستی در جهت دستیابی به اهداف توسعه صادرات دو مرحله مهم از هم تمیز داده شد که شامل مراحل شروع به صادرات و فرایند صادرات (یا به عبارت دیگر پس از درگیر شدن در مراحل صادرات )  می باشد (اسلاملوئیان و خدادادی، 1383).

نتایج تحقیقات نشان داده است که تفاوت های عمده ای در نیازمندی های شرکت هایی که در این دو مرحله قرار دارند وجود دارد. لذا بایستی سیاست گذاران برنامه های توسعه صادرات را با توجه به سطح درگیری شرکت ها در فرایند صادرات تنظیم کنند. با توجه به بررسی های انجام شده و با توجه به پیچیدگی های خاص صادرات،محرک های دولتی نقش اندکی در تشویق شرکت ها جهت شروع به صادرات دارند و بیشتر شرایط داخلی شرکت در کنار عواملی مانند وضعیت بازار داخلی و خارجی عوامل تعیین کننده برای شرکت ها جهت شروع به امر صادرات می باشند (همان).