مصارف انرژی الکتریکی:پایان نامه کارایی شرکت برق پس از هدفمندی یارانه

مصارف انرژی الکتریکی در بخش های مختلف

در بیشتر کشور های جهان ، مصرف کنندگان انرژی الکتریکی به بخش های خانگی ، عمومی ، سایر مصارف ، صنعتی ، کشاورزی و روشنایی معابر تقسیم بندی می شوند . در پایان سال 1392 تعداد مشترکین و مصرف انرژی الکتریکی به ترتیب 30287 هزار مشترک و 203088 میلیون کیلووات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 3/5  و 6/4 درصد رشد داشته اند [16]  .

 

 

 بخش خانگی

مصارف انرژی الکتریکی در  این بخش عمدتا جهت روشنایی و به کار اندازی لوازم الکتریکی خانگی و دستگاه های خنک کننده می باشد . در سال 1392 سهم مصرف انرژی این بخش 7/31 درصد بوده است . تعداد مشترکین و مصرف انرژی خانگی به ترتیب 24671 هزار مشترک و 64379 میلیون کیلو وات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب از رشدی معادل 1/5 و  9/4 درصد برخوردار بوده است . متوسط مصرف انرژی هر مشترک خانگی در این سال 2610 کیلو وات ساعت بوده که نسبت به سال 1391 معادل  2/0 درصد افزایش داشته است .

 

بخش عمومی

شامل مصرف کنندگان : ادارات دولتی ، مجلس ، قوه قضاییه ، مصارف اشتراکی واحدهای مسکونی و غیر مسکونی ، ارتش ، آرامگاه ها ، گورستان ها ، مراکز فرهنگی ، مراکز آموزشی ، حسینیه ها ، مساجد ، مراکز ورزشی ، گرمابه ها ، سرد خانه ها ، پمپاژ و تصفیه خانه های آب شرب شهری و روستایی ، شبکه های فاضلاب ، نانوایی هاو . . . می باشد .

در سال 1392 تعداد مشترکین در این بخش با رشدی معادل 6/8 درصد به سال قبل به رقم 1283 هزار مشترک و مصرف انرژی الکتریکی با  1/ 0 درصد افزایش به رقم  17831 میلیون کیلو وات ساعت رسید . در این سال متوسط برق مصرفی هر مشترک عمومی 13898 کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل معادل   8/7 درصد کاهش داشته است .سهم مصرف انرژی الکتریکی این بخش حدود  8/ 8  درصد از کل مصرف بوده است [16]  .

 

بخش کشاورزی

تعداد مشترکین بخش کشاورزی با رشدی معادل  4/7 درصد نسبت به سال قبل به رقم 330 هزار مشترک و مصرف انرژی الکتریکی با رشدی معادل  6/4 درصد به 33103 میلیون کیلو وات ساعت رسید . در سال 1392 متوسط مصرف هر مشترک در بخش کشاورزی 100312 کیلو وات ساعت بوده که نسبت به سال قبل حدود  7/2 درصد کاهش داشته است . سهم انرژی این بخش معادل  3/ 16 درصد از کل مصرف بوده است  [16] .

 

بخش صنعتی

تعداد مشترکین بخش صنعتی نسبت به سال قبل با افزایش معادل   7/4 درصد به 194 هزار مشترک و مصرف انرژی نیز با رشدی معادل   3/5 درصد به 70634 میلیون کیلووات ساعت بالغ گردید . متوسط مصرف هر مشترک صنعتی 364093 کیلووات ساعت بوده که حدود  37/ 0 درصد افزایش را نشان می دهد. سهم مصرف این بخش  8/ 34 درصد بیشترین سهم را نسبت به سایر بخش ها داشته است [16]  .

 

بخش سایر مصارف

در سال 1392 تعداد مشترکان این بخش با رشدی معادل  5/5 درصد نسبت به سال قبل به رقم 3810 هزار مشترک و مصرف انرژی الکتریکی نیز با افزایشی معادل 2/ 6 درصد به رقم  13377 میلیون کیلووات ساعت بالغ گردید . متوسط مصرف هر مشترک این بخش 3511 کیلووات ساعت بوده که 6/ 0 درصد نسبت به سال 1391 کاهش داشته است . سهم مصرف این بخش نیز حدود  6/6 درصد از کل مصرف بوده است [16]  .

 

روشنایی معابر

در سال 1392 مصرف برق روشنایی معابر به رقم 3765 میلیون کیلووات ساعت رسید که نسبت به سال قبل  6/3 درصد کاهش یافته است  [16] .

  • در پایان سال 1392 ، 100 درصد جمعیت شهری و 6/ 99 درصد خانوار روستایی از نعمت برق برخوردار شده اند.
  • تعداد روستاهای برقدار شده در پایان سال 1392 به 55191 روستا رسید .
  • تعداد مشترکین برق کشور با رشد 3/5 درصد نسبت به سال قبل به 30287 هزار مشترک رسید .
  • مصرف برق مشترکین با رشد 6/ 4 درصد نسبت به سال 1391 مجموعا 203 میلیارد کیلووات ساعت بوده است .