معنویت و سازمان:/پایان نامه درمورد معنویت در محیط کار

معنویت و سازمان

شماری از پژوهش ها نشان می دهد که ضرورت ارائه پارادایم جدیدی برای کار در سازمان با رویکرد تلفیق زندگی شخصی و زندگی کاری رو به افزایش است. بر همین اساس ، ریفکن (1995)  نتیجه می گیرد که جوامع باید قراردادهای کاری جدیدی را تدوین کنند که از ویژگی های کار هفتگی کوتاه تر برخوردار باشد تا افراد بتوانند زمان بیشتری به بخش های دیگر زندگی شان بپردازند.  هال، (1996) تغییرات فزاینده ای را در سازمان های قرن بیست و یکم پیش بینی می کند و بر این اعتقاد است که کارکنان بیش از گذشته ، نسبت به شغل خود حساس شده اند و موفقیت خویش را به جای تحقق هدف های مالی ، بر حسب تامین نیازهای روانشناختی می سنجند. هنسن، (2001)  نیز به این نکته اشاره می کند که نیاز های کارکنان به لحاظ نوع و حجم تغییر یافته است و می گوید سازمان های کنونی در صورتی موفق خواهند بود که به طور کامل به نیازهای زیستی ، اجتماعی ، روانی و معنوی کارکنان پاسخگو باشند . برخی از پژوهشگران ، پارادایم جدید پاسخگویی به چالش های آینده مدیریت را  ” معنویت ”  می دانند . آنان بر این عقیده اند که : ارضای نیاز های متعالی کارکنان را می توان در مدل مربوط به معنویت می توان پیدا کرد(کندی، 2002).

برای توجیه چرایی پژوهش در این زمینه افزون بر تاکیداتی که صورت گرفت، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ورود معنویت در سازمان به کارکنان این توانایی را می دهد تا چشم انداز یکپارچه تری را نسبت به سازمان ، خانواده و جامعه ی خویش به دست آورند . اغلب کارکنان زندگی کاری، زندگی خانوادگی و زندگی معنویشان از یکدیگر جداست . به لحاظ اجتماعی 50 الی 70 ساعت زندگی کاری  در طول هفته، پرداختن ساعاتی به نیایش ، پرستش و مراقبه و ساعات باقی مانده برای گذران زندگی خانوادگی ضرورت این جدایی است (کاوانگاه، 1999)

امروزه به نظر می رسد که کارکنان در هر جا فعالیت می کنند چیزی فراتر از پاداش های مادی  در کار جستجو می کنند . آنان در جستجوی کاری با معنا، امید بخش و خواستار متعادل ساختن زندگی شان هستند. سازمان ها با کارکنانی رشد یافته و بالنده ای روبرویند که در پی یافتن کاری با معنا و هدفمندند. معنویت درکار ، توصیف تجربه ی کارکنانی است که کارشان ارضا کننده ، با معنا و هدفمند است. همچنین تجربه معنویت در کار با افزایش خلاقیت ، صداقت، اعتماد و تعهد در کار و بالا رفتن احساس تکامل شخصی کارکنان پیوند می خورد (کسنجرسی، 2001)

معنویت در سازمان قاعده ی نوپایی است که می تواند نیرویی قدرتمند و ژرف را برای زندگی افراد به ارمغان آورد این نیروی قدرتمند زمانی حاصل خواهد شد که زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان پیوند بخورد. با چنین نیرویی، کارکنان تقریبا با هزاران ساعت کاری، می توانند کاری لذت بخش تر ، متوازن تر و معنا دار تر داشته باشند . یکپارچگی معنویت با زندگی کاری باعث می شود افراد رضایت بیشتری از کارشان داشته باشند و وقتی از محیط کاری خود فارغ و به خانواده می پیوندند، به جای گریز از یکدیگر به یاری یکدیگر بشتابند. به دلیل این یکپارچگی و تلفیق ، سازمان ها با افرادی خلاق تر و مولد تر، ممکن است به سود آوری بیشتری دست یابند. افزون بر این ، ” معنویت در محیط کار می تواند برای سازمان ها و اجتماع ؛ انسانیت، سخت کوشی و مسولیت را به همراه آورد ” . این مهم ترین وظیفه ای است که جوامع کنونی در هزاره ی سوم با آن روبروست (گیبونس، 2001)

کارکنان هوشمند امروزی، سازمان هایی را برای کار بر می گزینند که به آنان در یافتن خویشتن کامل خود در کار کمک نماید. کارکنان در سازمان به دنبال چیزی بیش از ارضای نیازهای مادی اند. بردلی به نقل از پیرس می گوید: ” بسیاری از ما زمان زیادی را در حال کار کردن سپری می کنیم، شرم آور است اگر نتوانیم خدا را درآنجا پیدا کنیم (برادلی، 2003)

پدیده ی عدم اطمینان در محیط های کنونی ، سازمان ها را بر آن داشته است تا از معنویت به عنوان منبعی سرشار از مفهوم پایداری بهره برده و تناقض میان نظم و بی نظمی در سازمان را حل و فصل نمایند. سازمان ها برای فعالیت مستمر در عرصه های مختلف نیازمند ایجاد تعادل بین دو حالت تغییر و ثبات اند ؛ از یک سو نظم و ثبات سازمان ها با عقلانیت (نیمکره چپ) پیوند می خورد و از سوی دیگر بی نظمی و تغییر سازمان ها با معنویت (نیمکره راست)  قابل توجیه است، بهره وری با تلفیق دو مقوله عقلانیت و معنویت در سازمان ها میسر خواهد بود.

جودیت نیل که از پیشگامان مهم معنویت در سازمان است می گوید چالش های اخیر پژوهشی که در راستای تغییر در دگرگونی های سازمانی، فردی و اجتماعی پدید آمده، در قلمرو مدیریت و سازمان رشد فزاینده ای خواهد داشت. به نظر می رسد سمت و سوی این تغییر و توسعه به جانب چشم اندازی معنوی به تئوری ها ، پژوهش ها و فرایند های مدیریت و سازمان باشد(نیل و بنت، 2001)