مفهوم تیم و کار تیمی:پایان نامه درباره تنوع تیم مدیران عالی

مفهوم تیم و کار تیمی :

2-7-1-تعریف تیم :

گروه یا تیم مجموعه ای از افراد هستند که وظایف آن­ها به یکدیگر وابسته است، در برخی از مسئولیت ها با یکدیگر مشترک هستند و خود را همچون یک نهاد اجتماعی بی عیب می بینند و از جانب دیگران نیز چنین دیده می شوند.(مرتضوی و همکاران، 1390، ص138). در تعریفی دیگر، تیم کاری عبارت است از همکاری گروهی از افراد که نتیجه تلاش آنها،بیش از مجموع تلاش تک تک افراد به صورت انفرادی است. تیم های کاری به واسطه ی تلاش هماهنگ شده اعضا، به هم افزایی مثبت نائل می شوند. در این راستا پژوهشگران علم مدیریت بر اساسی بودن نقش تیم ها به عنوان واحد های اساسی عملکرد در سازمان ها اتفاق نظردارند( مؤمنی و همکاران، 1389، 150). می توان گفت، یک تیم به تعداد کمی از افراد متعهّد به هدف و رویکرد مشترک اشاره دارد، که اعضاء باید متقابلا پاسخ گو باشند. ساختار یادگیری گروه را می توان در کشورهای فقیر با توجّه به پنج عناصر اساسی تقسیم کرد: همبستگی مثبت، ارتقا تعامل چهره به چهره، پاسخگویی فردی، مهارت های کار تیمی و پردازش گروه. استقلال مثبت به این معنا که اعضاء باید به این باور برسند که موفقیّت آنها با سایر اعضاء مرتبط است، به طوری که موفقیّت یک نفر بستگی به موفقیّت دیگران دارد. به محض این که گروه ایجاد شد، مدیر باید مطمئن باشد که اعضاء در تعامل به یکدیگر در رسیدن به هدف کمک می کنند. در همین حال، افراد باید به سهم خود نسبت به کار و برای رسیدن  تیم به موفقیّت پاسخگو باشند. اعضاء نیاز به در اختیار داشتن  مهارت های کار تیمی مختلف از جمله اعتماد سازی، ارتباطات و مدیریت تعارض دارند(زوو، 2012، 106). اعضای تیم با ادغام با یکدیگر و به اشتراک گذاشتن یک هویّت، باعث نزدیکی های اجتماعی می شوند و به سرعت با ایجاد ایده های جدید، پیشنهادات، دانش، و مهارت، موجب ایجاد سازگاری و روز­آمد بودن مؤسّسه خود شده که در اعضای تیم برای همکاری نزدیک و دوام روابط ، ایجاد انگیزه می نماید، آن ها تمایل به سرمایه گذاری عاطفی و فردی دارند، و در همکاری، می تواند با توسعه مشارکت با هم، رابطه­ی نزدیکی با هم ایجاد کنند (شای، 2012، ص 9). به طور سنّتی، کار تیمی، به صورت استفاده تئوری سیستم ها با یک مدل “درون داد، فرایند و برون داد” توصیف شده است. ورودی های تیم، شامل محتوای سازمانی و محیطی است که تیم در حال کار، نوع و ساختار تیم، ترکیب و انواع وظیفه است. فرایندهای تیم، شامل تعاملات، روابط، پیوستگی، ارتباط و هماهنگی بین اعضای تیم می شود و خروجی های تیم شامل نتایج قطعی از عملکرد تیمی می شود (دنکر و همکاران، 2012، 264).

 

مفهوم کار تیمی:

تعداد مشارکت های تیمی درسازمان ها در حال افزایش است. یک تیم براساس هدف از تشکیل آن، ساختار اجتماعی، مسئولیت تقسیم شده­ی بین اعضاء تعریف می شود. پاول معتقد است اعضای یک تیم باید به معنای واقعی با هم در تعامل بوده و نظامی اجتماعی را شکل دهند و عملکردی وابسته به هم داشته باشند. تیم ها نقش بسیار عمده­ای در موفقیّت سازمان دارند. به این طریق که با تبادل سریع اطلاعات سرعت پاسخ دهی آنها نیز افزایش می یابد. براساس تحقیقات منتشر شده در تیم های مشارکتی میزان یادگیری نیز بیش تر است. عمل متقابل بین اعضا تقسیم کارها سبب همکاری و رشد شخصیت اجتماعی افراد می شود( ویلیامز، 2010، 125). باتوجّه به اینکه اعضای سازمان ها دارای ارزشها وباورهای متفاوتی بوده و نوع کارها نیز به مهارت ها ودیدگاه های گوناگون نیازدارد، بنابراین تیم رهبری بهتر از یک رهبر عمل می کند.  رهبری تیمی بااستفاده از افراد زبده ومتخص می تواند زمینه رقابت مؤثر و کارآیی بالاتر را فراهم کند و از تمام توانایی ها و استعداد های افراد نخبه نهایت استفاده را ببرد، بنابراین رهبری تیمی در سازمان ها سبب انعطاف پذیری بیشتری می شود و در مقایسه با سازمان های سنّتی در برابر پدیده تغییر واکنشی مناسب تر نشان می دهد .هم چنین تبادل اندیشه و بیان هم زمان تفکرات مختلف، افزایش خدمت رسانی به اعضای سازمان، توجّه به دیدگاه های مختلف آنان، افزایش بهره وری، روحیه، رضایت شغلی و تعهّد اعضای سازمان نیز از فواید رهبری تیمی است( سیادت و همکاران، 1389، ص89). انجام و به ثمر رساندن کارها با استفاده از شیوه گروهی، ظرفیت های بالقوهای را برای بهره­برداری کامل از توانایی­های منابع انسانی (که از آن استفاده کامل نمی شود)، دراختیار می گذارد. پیتر دراکر میگوید: مدیرانی که امروز روی چالش ها کار می کنند و خود و نهادهای خود را برای رویارویی با چالش های جدید آماده می کنند، رهبران آینده هستند، زیرا درغیر این صورت عقب خواهند افتاد و هرگز نمی توانند این عقب ماندگی را جبران نمایند.  بنابراین کار گروهی در راستای پذیرش تغییرات و شناخت مشارکت فعال اجتماعی و تغییرپذیری امری اجتناب ناپذیر است و همانند یک فناوری مؤثر و پیش گام، هم برای شرکت ها و سازمان ها مزیت راهبردی ایجاد نموده و هم برای کارکنان فرصت هایی را فراهم می آورد( فرهی  و همکاران، 1389، 40). در ساختار سازمان های کنونی، اعتماد و سهیم کردن کارکنان یا مشارکت دادن افراد در اطلاعات، جایگزین ساختارهای قدیمی و کنترل های شدید گذشته شده است. امروزه بهترین مدیر کسی است که به حرف افراد گوش دهد، موجبات انگیزش آنان را فراهم آورد و به حمایت از آنها برخیزد. این نوع رهبری، سبک رهبری تیمی است.  نخستین بار واژه رهبری تیمی توسط کیم ارائه شد. وی رهبری تیمی را فرایند نفوذ مشترک کارکنان در ابعاد مختلف شامل مشارکت کارکنان در شرایط کاری، تصمیم گیری و حل مسأله تعریف می کند. طبق تعریف دیگر از وستوالد رهبری تیمی فرایند درگیر کردن دیگران است، کسانی که بر تصمیمات درتصمیم گیری تأثیرمی گذارند و جایی که هر کس مطمئن است نیازهایش برآورده می شود) سیادت و همکاران، 1389،90 -89).