مفهوم رضایت:/پایان نامه درمورد ابعاد کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه

مفهوم رضایت

ویرتز[1] و بِیتسون [2] اظهار داشته اند، رضایت حاصل یک بخش شناختی و یک بخش عاطفی (احساسی ) از ارزیابی یک فرایند مصرف می باشد که هردوي آن ها در مدلسازي رفتار مصرف کننده در طراحی خدمات، با ارزش و ضروري است . همچنین الیور عقیده دارد؛ احساس به موازات قضاوت هاي شناختی متنوع در ایجاد رضایت نقش ایفا می نماید و براي درك فرایند مصرف مشتریان  ضرورت دارد.  بنابراین،  بعضی شاخص هاي رضایت، بعد شناختی و بعضی دیگر طبیعت احساسی و تأثیرپذیر آن را نشان می دهند. ولی در اکثر تحقیقات به عمل آمده، دیدگاه عاطفی یا احساسی پذیرفته شده است(وزيرزنجاني و همكاران،1389). رضايت شغلي به برداشتي كه فرد از كار خود دارد اشاره مي كند.درباره رضايت شغلي نظريه هاي گوناگوني ارايه شده است. همچنين عوامل زمينه ساز و ايجاد كننده رضايت شغلي متنوع و متعددند كه مي توان آن ها را به جنبه هاي دروني شامل ويژگي هاي شخصيتي، احساسات عاطفي و حالت هاي هيجاني و جنبه هاي بيروني شامل شرايط و ويژگی هاي سازماني، اجتماعي و فرهنگي دسته بندي كرد(cherose,2006).

رضایت شغلی نشان دهنده حدی است که افراد از شغل خود راضی هستند و آن را دوست می دارند. برخی از افراد از کار خود لذت می برند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی می نمایند و برخی از کار خود متنفرند و فقط بخاطر این که مجبورند، آن را انجام می دهند(درویش،1386،ص117).

نيروي انساني در سازمان ها از اهميت زيادي برخوردار است. كارايي و اثربخشي سازمان ها به كارايي و اثربخشي نيروي انساني آن سازمان بستگي دارد و يكي از مسایل مهمي كه در هر سازماني بايد مورد توجه قرار گيرد،  خشنودي و رضايت شغلي  كاركنان آن سازمان است.  رضايت شغلي از اركان ضروري و ارزشمند رضايت از زندگي و از مهمترين متغيرهاي رفتار سازماني به شمار مي رود(ميرزايي و همكاران،1385). در يك بررسي مشخص شد كه 40 % از سلامت رواني كاركنان يك شركت بزرگ ژاپني ناشي از سبك زندگي، ويژگي هاي شخصيتي،  ميزان رضايت از شغل و رضايت از زندگي آنها است( Nakayam et al,2001).  بنابراين رضايت شغلي يكي از نيازهاي اساسي انسان ها در محيط كار است،  كه به مجموعه تمايلات مثبت يا احساسات مثبت كه افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق مي شود (محقق مطلق، 1379).  هرسي[3]  نيز رضايت شغلي را لذت ناشي از ارضا نيازها،  تمايلات و اميد هايي مي داند كه فرد از كار خود به دست مي آورد(هرسي و بلانچارد، 1377). اين سازه از بسياري عوامل تأثير مي پذيرد و در عين حال پيامدها و نتايج متفاوتي براي افراد و براي سازمان ها به دنبال دارد.

[1] -Wirtz

[2] -Bateson

[3] – Hersy

دانلود پایان نامه