مفهوم  فرهنگ:/پایان نامه در مورد فرهنگ و تعهد سازماني

دانلود پایان نامه

مفهوم  فرهنگ[1]:

از لحاظ معنوي فرهنگ، واژه‌اي فارسي است كه از دو جز مركب «فر» و «هنگ» تشكيل يافته است. «فر» به معني جلو و «هنگ» از ريشه اوستايي «تنگنا» و به معني كشيدن و بيرون كشيدن گرفته شده است. در زبانهاي انگليسي و فرانسوي نيز معناي آن كشت و كار يا پرورش بوده است (مشبكي 1380). ولي هيچگاه در ادبيات فارسي به طور مستقيم به مفهومي كه برخاسته از ريشه كلمه باشد نيامده است (جعفري، 1373). مفهوم فرهنگ بظاهر پس از 1750 و براي اولين بار در زبان آلماني به كار رفته است (مشبكي، 1380).

فرهنگ مجموعه اي از ارزش هاي کلیدي است که توسط اعضاي سازمان به طور گسترده پذیرفته شده است .فرهنگ در یک تعریف عبارت است از: آداب و عادات مشترک بین مردم در یک جامعه یا سازمان . به طور کلی عبارت است از آنچه همه در آن شریک هستند ( افجه ی ،1385). فرهنگ عبارت است از مجموعه‌اي از ارزشها، باورها، درك و استنباط و شيوه‌هاي تفكر یا انديشيدن كه اعضاي سازمان در آنها وجوه مشترك دارند (دفت ،1378).

به عقیده تیلور نیز، فرهنگ مجموعه آموخته و پیچیده و نظام یافته ای از دانستنی ها، هنرها، باورها، آیین ها و آداب و رسوم، منشا خوبیها و بسیاری چیزهاست که انسان از جامعه خودش کسب کرده است( رحمانی،1376). دكتر علي شريعتي در تعريف فرهنگ چنين مي نويسد:”فرهنگ شامل مجموع هاي از تعابير فكري، غير مادي، هنري، تاريخي، ادبي، مذهبي و احساسي در شكل علائم، سمبولها، سنتها، رسوم و شعار يك ملّت است كه در جريان تاريخ به شكل واحدي انباشته شده است” (احمدي، ۱۳۷۰).

گي روشه جامعه شناس نامور معاصر كانادا در كتاب كنش اجتماعي، تعريف نسبتًا جامعي از فرهنگ ارائه مي نمايد، وي معتقد است:”فرهنگ مجموعه به هم پيوسته اي از شيو ه هاي تفكر، احساس و عمل است كه كم و بيش مشخص است و توسط تعداد زيادي افراد فرا گرفته مي شود تا اين اشخاص را به جمع خاص و متمايز مبدل سازد” (Christensen,2004).

تعريف فوق در برگيرنده مفاهيم مختلفي است از جمله اينكه فرهنگ مجموعه يا سيستمي از شيوه‌هاي تفكر و احساس و عمل مي باشد كه كم و بيش مشخص بوده و يا متأثر از هنجارها و الگوهاي رفتاري و ارزشها مي باشد كه بصورت معين و مشخص بعنوان  عناصر  فرهنگ  به  شمار    مي روند و اعضاي جامعه آنها را طي روند جامعه پذيري مي آموزند. به طور کلی فرهنگ عبارت است از یک سیستم جامع از معانی که هزاران هزار رفتار را همراهی می کند و عمل به آن به عنوان راه مشخص زندگی شناخته می شود( افجه ی ، 1385).براي شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد کارکنان  سازمانی نقش مهمی ایفا می کند (هدایتی،1385). شناخت فرهنگ گامی اساسی و بنیادي است. براي انجام هرگونه اقدامی در سازمان توجه به فرهنگ امري ضروري است، زیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیري هاي جدید را در سازمان پایدار نمود؛ حتی در بعضی از تعاریف براي بیان تغییرات برنامه ریزي شده به تغییر فرهنگ سازمانی نقش غیر قابل انکاري در موفقیت تغییرات ، فرهنگ اشاره شده است.

2-1-1 ویژگیهای فرهنگ:

یکی از اصلی ترین وظیفۀ مدیران، شکل دهی و هدایت ارزش هاي اساسی و فرهنگ سازمانی می باشد.در واقع، نقش اساسی رهبران سازمان را مدیریت ارزش ها در سازمان می دانند . حتی برخی از دانشمندان عملکرد عالی را با دستیابی و حاکم بودن ارزش ها و هدف هاي متعالی در سازمان می سنجند. همچنی ، بسیاري از محققان به این نتیجه رسیده اند که حتی اگر هدف سازمانی تنها سودآوري باشد، بدون توجه به ارزش هاي فرهنگ سازمانی نمی توان به اهداف خود دست یافت. در نتیجه، مدیران باید توجه وسرمایه گذاري لازم در مورد مدیریت فرهنگ سازمانی را داشته باشند (یمنی دوزی وسایرین،

[1] Culture

دانلود پایان نامه