منابع انساني-پایان نامه درباره توسعه منابع انساني

دانلود پایان نامه

  منابع انساني

در آغاز هزاره سوم، نيروي انساني به عنوان برترين، اصلي ترين و موثرترين عامل ايجاد بقا و توسعه سازمانهاي تحقيقاتي محسوب مي‌شود و در رده هاي بعدي عناصري چون تجهيزات و دستگاهها، سرمايه، تکنولوژي و…. قرار مي‌گيرند. واضح است وقتي که از نيروي انساني سخن به ميان مي‌آيد عوامل مرتبط با آن همچون انديشه وتفکر، عامل خلاقيت، دانش واطلاعات روز و… را نيز مد نظر قرار مي‌دهيم. نيروي انساني کارآمد و حائز شرايط احراز شغل بزرگترين سرمايه چنين سازمانهايي است، سرمايه اي که آن را نمي‌توان به سرعت وسهولت جايگزين کرد.

سازمانها هرچقدر هم در کار جذب و استخدام دقت به خرج دهند، باز هم احتمال اينکه فردي که به استخدام در مي‌آورند همان فرد مورد نظر از لحاظ ويژگي ها و خصوصيت هاي مورد نظر باشد، کم است. پس سازمانها مجبورند براي اينکه ويژگي هاي دانشي و عملکردي فرد استخدام شده را تا حد امکان به معيار هاي خود نزديک کنند وي را آموزش دهند.

نکته مهم اين است که کارکنان بتوانند استعدادهاي خود را در پست هايي که بيشترين سازگاري را با آنان دارند ظاهر کنند. متأسفانه همواره اين سازگاري به وقوع نمي‌پيوندد. چه بسا استعدادهايي که به دليل عدم استقرار فرد درمشاغل غير مرتبط با سوابق وعلاقه و تحصيلات وي، به هرز رفته است و چه ميزان نارضايتي هاي شغلي که از اين رهگذر بروز کرده و اهداف را تحت الشعاع قرار داده است، ليکن درهر مقطع زماني و از هر نقطه که اين حرکت اصلاح شود به سود وصلاح سازمانها به ويژه سازمانهاي تحقيقاتي است.

در کنار اين مطلب اشاره به اين نکته نيز ضروري به نظر مي‌رسد که بررسي سير تکامل تئوري هاي مديريت و توجه به نکات مثبت و منفي آنها در يکي دو قرن اخير، از آغاز نهضت هاي مديريت قديم، کلاسيک، نئوکلاسيک، رفتارگرايي و… تا کاربرد تئوري هاي اقتضا و ادغامي‌در سازمان بيانگر آن است که اگرچه تخصص گرايي موجب افزايش کارآيي، دانش ومهارت کارکنان شده و باعث صرفه جوئي دروقت وکاهش هزينه وحذف سرمايه گذاري هاي مکرر به منظور تامين اشتغال و تسهيل در کنترل وظايف ومسئوليت ها مي‌گردد، معهذا يکنواختي کار مي‌تواند خستگي و بي حوصلگي و دلزدگي را به دنبال داشته باشد. در چنين شرايطي کارمندان ناگزير مي‌شوند راه هاي ديگري را براي جالب تر کردن زندگي شغلي خود جستجو نمايند، در نتيجه کارآيي سازمان کاهش مي‌يابد. از اين رو در جوامع صنعتي و پيشرفته توجه صرف به تخصص گرايي به لحاظ مزاياي فوق الاشاره مورد شک وترديد قرار گرفته و مديران سازمانهاي نوين با بکارگيري تئوري تنوع گرايي يا گردش شغلي سعي مي‌کنند بر مشکلات ناشي از تخصص گرايي فايق آمده و از يکنواختي شغلي براي کارکنان بکاهند تاروحيه مطلوب براي آن‌جام کار به وجود آيد.

چيزي که واضح است آن است که امروزه سازمانها در محيطي رقابتي فعاليت مي‌کنند و بحث بهره­ وري نيروي انساني براي آنها به يکي از موضوعات جدي تبديل شده است.به علاوه نيروي انساني جز دارايي‌هاي مهم و اصلي هر سازمان است که اگر در توسعه آن دقت کافي از سوي مديران سازمانها نشود، سازمان به محيطي غير مولد و هزينه­زا تبديل خواهد شد.

دانلود پایان نامه