منظر رشد و یادگیری/:پایان نامه درباره کارت امتیازی متوازن

فرآیند های نوآوری به محصولات ، فرآیند ها و خدمات جدید منجر می شوند و معمولاً شرکت را قادر می سازد در بازار ها و مشتریان نفوذ کند. مدیریت نوآوری شامل چهار مجموعه فرآیند است :

1- شناسایی فرصت های محصولات یا خدمات جدید

2- مدیریت مجموعه طرح های تحقیق و توسعه

3- طراحی و ایجاد محصولات / خدمات جدید

4- عرصه محصولات / خدمات جدید به بازار

طراحی محصول و مدیران ، ایده های جدید را با توسعه ظرفیت ها و توانایی های محصولات و خدمات موجود ، استفاده از فناوری ها یا اکتشافات نوین و یادگیری از پیشنهادات مشتریان خلق می کنند. فرآیند موفق طراحی و توسعه ، در نهایت به محصول منجر می شود که کاربردی مطلوب دارد ، در بازار هدفش جذاب است و قابلیت تولید با کیفیت ثابت و با حاشیه سود رضایت بخش دارد.

فرآیند های قانونی و اجتماعی به سازمان کمک می کنند به طور مستمر حق فعالیت در کشور ها و جوامعی را که در آنها تولید یا فروش دارند، حفظ نمایند. قوانین ملی و محلی – در مورد محیط زیست، ایمنی و بهداشت کارکنان و استخدام و فعالیت های کارکنان – استانداردهایی را برفعالیت سازمان تحمیل می کنند.شرکت ها عملکرد قانونی و اجتماعی خود را با معیار های اساسی زیر مدیریت و گزارش می کنند:

1- محیط زیست

2- ایمنی و بهداشت

3- فرصت های استخدامی

4- سرمایه گذاری اجتماعی

ج – منظر رشد و یادگیری: آیا می توانیم به بهبود و ایجاد ارزش ادامه دهیم ؟

سنجه های مبتنی بر مشتری و فرآیند های داخلی کسب و کار پارامتر هایی را که شرکت برای موفقیت در رقابت مهمتر می داند ، تعیین می کنند . اما اهداف برای موفقیت در حال تغییر می باشند . رقابت فشرده جهانی این شرکتها را به ایجاد بهبود مستمر در محصولات و فرآیند های موجود و داشتن توانایی برای عرضه محصولات کاملاً جدید با قابلیت های توسعه یافته ، ملزم می نماید . توانایی یک شرکت در نوآوری ، بهبود و یادگیری مستقیماً با ارزشهای آن شرکت در ارتباط است . بواسطه این موضوع ، یک شرکت فقط از طریق توانایی در عرضه محصولات جدید ، ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و بهبود کارآیی عملیاتی بصورت مداوم ، می تواند در بازار های جدید نفوذ کرده و درآمد و حاشیه سود خود را افزایش دهد. برخی از نمونه های سنجه های رشد و یادگیری در جدول2-8   ارائه شده است .

جدول2‑8: نمونه های سنجه های منظر رشد و یادگیری

·         مشارکت کارکنان در مجامع حرفه ای

·         سرانه سرمایه گذاری آموزشی

·         متوسط سالهای خدمت کارکنان

·         درصد کارکنان دارای مدارک عالی

·         نرخ غیبت

·         نرخ ترک سازمان

·         رضایت کارکنان

·         سرانه ارزش افزوده

·         نرخ گوناگونی مشاغل

·         برنامه ریزی ارتباطات

·         کیفیت محیط کار

·         بهره وری کارکنان

·         ترویج سلامتی

·         ساعات آموزش

·         دستیابی به اهداف شخصی

·         درصد کارکنانی که کامپیوتر دراختیار دارند

·         مدیریت دانش (درصد پیشترفت )

·         موارد نقص اختلاقیات حرفه ای

·         شاخص توانمندسازی (تعداد مدیران )

آموزش نیروی انسانی : آموزش و بهسازی نیروی منابع انسانی عبارتست از ایجاد محیط که در آن منابع انسانی رفتارها ، دانش ، مهارت ها و توانایی های مربوط به شغل را فرا می گیرند. به عبارت دیگر آموزش یک اصطلاح سیستماتیک در رفتار است که با یادگیری ناشی از تعلیم و تربیت و تجربیات دامنه دار و برنامه ریزی شده صورت می گیرد. دلیل وجودی یا فلسفه و بهسازی منابع انسانی در یک سازمان بیانگر نقش و اهمیت آموزش بشمار می آید. سازمان هایی که با دید مثبت به آموزش می نگرند، دریافته اند که در جهانی از کمبود مهارت ها زندگی می کنند. این سازمان ها خودشان را متقاعد و ترغیب می سازند که آموزش یک سرمایه گذاری است که در شرایط سخت می توان از آن نیرو ها استفاده بهینه نمود. (رنگریز, حسن و عظیمی, نازگل,1387،ص143)