مکتب برنامه ريزي:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

دانلود پایان نامه

مکتب برنامه ريزي:

مکتب برنامه ريزي هم زمان با مکتب طراحي ظهور يافت. طرفداران اين مکتب برنامه ريزي به جاي فکر کردن به ارزش ها در مکتب طراحي، رويه هاي جامعي را براي توضيح دادن وتعيين کميت اهداف سازماني ارائه دادند. در اين مدل اولين مرحله تعيين هدف است. به محض تعيين هدف دو مرحله ي بعدي شامل ارزيابي شرايط محيط بيروني ودروني سازمان، آغاز مي شود. به دليل رويکرد رسمي تر در مکتب برنامه ريزي، اين دو مرحله تحت عنوان مرحله ي مميزي شناخته مي شوند. عنصر مهم واساسي مميزي محيط بيروني سازمان، مجموعه ايي از پيش بيني ها ست که درباره ي اوضاع و شرايط سازمان به عمل مي آيد. (علی احمدی، فتح الله، تاج الدین 1382)

اين پيش بيني ها مدت ها است که ذهن برنامه ريزان را به خود مشغول کرده است. زيرا به غير از کنترل محيط، ناتواني در پيش بيني به منزله ي ناتواني در برنامه ريزي است. روش هاي بسيار زيادي، از روش هاي ساده مثل روش ميانگين متحرک تا روش هاي بسيار پيچيده براي حل اين مشکل ارائه شدهاست. در سال هاي اخير روش سناريو سازي بسيار متداول شده است. اين روش درصدد است که حالات جايگزين وضعيت آتي يک سازمان را ترسيم کند. (پورتر[1] 1980)

پورتر در سال 1985 معتقد بوده است که سناريو سلاحي در ذرات خانه ي استراتژيست ها ست. پورتر بر اين باور است که وقت برنامه ريزان نامحدود نيست وآن ها به تعداد سناريو هاي کافي نياز دارند تا بتوانند احتمالات مهم را در نظر بگيرند.سناريو ها چشم انداز هاي جديدي را براي سازمان در معرض ديد قرار مي دهند. به طوري که کل عمليات سناريو سازي را مي توان عمل برانگيختن فعاليت خلاقانه پنداشت ولو اين که هيچ سناريويي به طور کامل اجرا نشود.( مینتزبرگ، 1384)

[1] Porter

دانلود پایان نامه