نظريه كيفيت سود//پایان نامه درباره مديريت سود فزاينده

دانلود پایان نامه

پيدايش نظريه كيفيت سود

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می­کردند سود گزارش شده قدرت سود را آن چنان که در ذهن مجسم می­شود نشان نمی­دهد. آنان دریافتند که پیش­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. افزون بر این، تحلیل­گران فهمیدند که تجزیه و تحلیل صورت­های مالی شرکت­ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه­گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می­باشد. سوال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل ) استفاده نمی­کنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه­ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به بیان دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سود آوری سال­های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد(جهان خاني و ظريف فرد 1374).

2-10 مفاهيم و ديدگاههاي مختلف پيرامون كيفيت سود

در مقالات مختلف در تعريف مفهوم كيفيت سود به دو ويژگي براي تعيين كيفيت سود اشاره شده است: 1) سودمندي در تصميم 2) ارتباط كيفيت سود و سود اقتصادي (يعني سود تا چه حدي سود طبق تعريف هيكس را به نحو صادقانه بيان مي كند.)

سود اقتصادي هيكس، بيانگر مبالغي است كه مي توان طي يك دوره مالي(در قالب سود تقسيم شده) مصرف نمود، در حالي كه ثروت ابتدا و انتهاي دوره مالي برابر باشد. به عبارت ديگر اين تعريف از سود، بيانگر تغيير در خالص داراييهاي اقتصادي شركت، به جز مبادلات مالكانه است(هيكس1939). به بيان ديگر، كيفيت سود بالا نشان دهنده مفيد بودن اطلاعات سود براي تصميم گيري استفاده كنندگان و همچنين مطابقت بيشتر با سود اقتصادي است. اما به دليل آنكه بين افراد درباره مفهوم سود اجماع وجود ندارد، ارائه تعريفي از سود امكان پذير نيست(هراساني1389).

_ كيفيت سود عبارت است از توانايي سود براي برآورده كردن هدف اوليه صورتهاي مالي كه همان فراهم كردن اطلاعات مفيد براي سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و استفاده كنندگان است تا از طريق آن بتوانند دورنما و چشم انداز جريانهاي نقدي يك شركت را ارزيابي نمايند(فيليپس و اينتاسنل2003)(قیلاوی1390)

_ مطابق نظر فرانسيس و شيپر كيفيت سود بالا، براي شركتهايي كه به سودهاي اقتصادي واقعي نزديكترند لحاظ مي شود. فرانسيس و شيپر اين نكته را ذكر مي كنند كه سودهاي گزارش شده از سودهاي اقتصادي انحراف دارند. دليل آن هم شناسايي و اندازه گيري قوانين توسط اصول پذيرفته شده حسابداري مانند تصميمات اجرايي كه شامل برآوردها و قضاوتهاي مديريتي مي باشد.(فرانسيس و شيپر2003)

_ كيفيت سود به جریان هاي نقدي و ميزان تخمين برآوردها بستگي دارد. هر چه بخش نقدي سود بيشتر و سود از برآورد و تخمين كمتري برخوردار باشد، كيفيت سود بالا مي رود.(اعتمادي و ايماني،1386)

_ تعريف ديگر كيفيت سود به اقلام تعهدي مربوط مي شود. منظور از اقلام تعهدي، تفاوت بين جريانهاي نقدي و سود حسابداري است. سودهايي كه با اقلام تعهدي بالا همراه باشند از كيفيت پايين تري برخوردارند و ارتباط ضعيفي با بازده آتي سهام دارند. زيرا در اقلام تعهدي بالا سود شركت بيش از جريانهاي نقدي ايجاد مي شود. سطح بالاي اقلام تعهدي ممكن است ناشي از بكارگيري قواعد حسابداري براي شناخت درآمدها و هزينه ها و يا تغييرات سرمايه در گردش باشد(چن و وو،2001)(قیلاوی1390).

_كيفيت سود را با معيارهايي همچون بازده سهام، قدرت توضيح دهندگي سود، حجم داراييهاي نامشهود، تكرار پذيري زيان، نسبت قيمت به ارزش دفتري و نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، نوسان پذيري سود و سهم اقلام استثنايي در سود خالص نيز ارزيابي مي كنند(قائمي و همكاران1389).

_ شركتهايي كه كيفيت سود پاييني دارند، معمولا همبستگي بين سود و بازده آنها كم و قدرت توضيح دهندگي سودشان پايين است. همچنين، زيان براي دوره هاي بيشتري گزارش مي شود و نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام بالاتري دارند(لوجي و ماركوارت،2004)

یکی از دلایل احتمالی تنوع در تعاریف به عمل آمده از کیفیت سود می تواند نگاه های متفاوت محققان به جنبه های گوناگون این مفهوم باشد. به همین دلیل، موضوع کیفیت سود موضوعی پیچیده به شمار می رود و تا کنون هیچ محققی نتوانسته است تعریف جامعی از این مفهوم ارائه کند و یا شاخص کاملی برای آن بیابد. نگاره صفحه بعد به برخی از مدلهای مطرح شده در تحقیقات اخیر محققین در خصوص ارزیابی کیفیت سود اشاره می کند.(ایزدی نیا ونظرزاده،1388)

 

دانلود پایان نامه