نظريه هاي روابط عمومي:پایان نامه درباره کارایی روابط عمومی

دانلود پایان نامه

نظريه هاي روابط عمومي :

  • چهار الگوي گرونيک و هانت

چهار الگوي روابط عمومي نمايانگر ارزش ها،هدف ها و رفتار هايي که سازمان ها در کار روابط عمومي خود اعمال مي کنند.اين الگو توسط(گرونيک و هانت) در سال 1984 ارائه شدند عبارتند از:

الف – الگوي نمايندگي مطبوعات يا تبليغات:[1]

اين الگو در آستانه ورود به قرن 19 رواج يافت و در اين زمان به عنوان الگوي متداول روابط عمومي ترويج پيدا کرد.طبق اين الگو،روابط عمومي به مشابه نماينده مطبوعات در سازمان عمل مي کند و با تهيه اخبار مختلف در صدد تغذيه اطلاعاتي مطبوعات است.

در اين الگو،حقيقي بودن کامل محتواي برنامه هاي روابط عمومي مد نظر نيست و تحقيق و کشف حقايق از اهميت کمتري برخوردار است.همچنين ارتباط روابط عمومي با مخاطب يک سويه است.همان طور که اين ويژگي گوياست اين الگو با نگرش عمل گرايانه و تبليغاتي به روابط عمومي همخواني دارد.اين الگويي يک سويه است که در آن هدف اصلي ارتباط،تبليغات است.

ب – الگوي اطلاع رساني (اطلاعات همگاني):[2]

در اين الگو،مهم ترين وظيفه روابط عمومي (نشريه اطلاعات ) تلقي شده و توجه به واقعي بودن محتواي پيام ها و برنامه هاي روابط عمومي جديد گرفته مي شود.در ضمن اين الگو مشخص کننده روشي در روابط عمومي است که از سوي رونامه نگاران مقيم اعمال مي شود،روزنامه نگاراني که معمولاً درباره سازمان آنچه را که در دست است انتشار مي دهند.اما داوطلبانه به بخش اطلاعات منفي مبادرت نمي کنند. در اين الگو عليرغم منطقي تر شدن جريان ارتباط با مخاطب،هنوز شيوه هاي ارتباطي محدود و يک سويه بوده و به تحقيق اهميت لازم داده نمي شود.

اين الگو از اوايل قرن 20 رواج يافت.هر دو اين نمونه ها الگو هاي يک سويه هستند که کارورزان از دادن اطلاعات سازمان به گروه ها از آن پيروي مي کنند.اما درصدد کسب اطلاعات از مردم از راه تحقيق يا روش هاي غير رسمي بر نمي آيند.هدف اين الگو، انتشار اطلاعاتي است که مقصود از آن ضرورتاً اقناع است.

ج – الگوي دوسويه ناهمسنگ:[3]

درواقع در دو الگوي قبلي، جريان ارتباط از جانب سازمان (روابط عمومي) به سمت مخاطب بود و نقش مخاطب ناديده گرفته مي شد و ارتباط يکسويه بود.الگوي دوسويه ناهمسنگ معتقد به دوطرفه بودن جريان ارتباط دارد،ولي نقش موزوني را به طرفين ارتباط نمي دهد،وابتکار عمل را در دست نگه مي دارد.در اين الگو توجه به پست فرصت هاي پيامگيران،جاي خود را باز مي کند و بازخورد پيام ها مورد توجه قرار مي گيرد. اما توجه بازخورد صرفاً به خاطر تامين منافع سازمان بود و تامين منافع مخاطب مهم نيست و به عبارتي  روابط عمومي صرفاً در پي کسب موافقت مخاطبان است و تلاش دارد ايده ها و رفتار هاي گروه هاي اجتماعي را تغيير دهد.در اين الگو فعاليت هاي روابط عمومي دوسويه است.ولي نقش تاثير گذاري سازمان و گروه هاي مخاطب موزون و همسنگ نيست و هنوز ابتکار عمل در دست سازمان بوده و ودر واقع روابط عمومي سازمان گر است. روابط عمومي به دنبال هماهنگ سازي رفتارهاي مخاطب مطابق با اهداف سازمان است و به تغيير ناپذيري سازمان باور دارد.اين الگودر سال 1920 رواج يافت.اطلاعات دو مسير را طي مي کند،هم به سمت همگان و هم از سوي آنها جريان مي يابد.وجود بازخورد در اين الگو امر جديدي است.

د – الگوي دوسويه همسنگ:[4]

مشخصه اصلي اين الگو،دادن نقش برابر به روابط عمومي نسبت به مخاطب و پرهيز از اتخاذ راهبرد  ارتباطات سلطه آميز در جريان ارتباط با اوست.

در اين الگو،دستيابي به تفاهم و هم فهمي با مخاطب روابط عمومي سازمان مخاطب جاي خود را به رابطه گروه-گروه مي دهد و در واقع سازمان و مخاطب،به عنوان دو گروه در جريان ارتباطي روابط عمومي مطرح مي شوند. همچنين توجه به جنبه هاي اخلاقي روابط عمومي جاي خود را در فعاليت هاي روابط عمومي باز مي کند،گرچه مصاديق آن هنوز روشن نيست.اين الگو داراي تاثير همسنگ است،تاثيرهاي که ناظر آنها را براي هر دوطرف،سازمان و گروه ها سودمند توصيف مي کند. سازمان هايي که شيوه روابط عمومي همسنگ را به کار مي برند از چانه زدن، مذاکره کردن و راهبردهاي رفع اختلاف براي سامان دادن به تغييرات مبتني بر همزيستي در افکار ،گرايش هاي ذهني و رفتار هاي سازمان و گروه هاي مخاطب خود استفاده مي کنند.

[1] .Press Agentry/Publicity

[2] .Public Information Model

[3] .Tow-way asymmetric Model

[4] .Tow-way Symmetric Model

دانلود پایان نامه