نظریه پذیرش فناوری:”پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات”

دانلود پایان نامه

نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری[1] :

ونكاتش و موریس[2] همكارانش در سال 2003 نظرية يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري را مطرح كردند. چند عنصر را به مدل اولية پذيرش فناوري ديويس افزودند كه هر يك تأثير عمده‌اي بر قصد رفتاري و در نهايت استفاده از فناوريها دارد.

یکی از جدیدترین مدل‌ها درباره پذیرش فناوری، نظریه یکپارچة پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات UTAUT است كه حاصل تلفیق سازه‌های اصلی چندین مدل مشهور در زمینه پذیرش فناوری از جمله مدل پذیرش فناوری ، نظریه نشر نوآوری، نظریه عمل مستدل، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، مدل انگیزشی و… می‌باشد. هدف نظریة یکپارچه، رسیدن به یک دیدگاه واحد درباره پذیرش کاربران است. در واقع UTAUT میزان تمایل استفاده کاربران از سیستم های اطلاعاتی و پیروی از عادات رفتاری را روشن می کند.

اين مدل بر مبناي ساير مدلها و نظريه‌هاي تجربي و مفهومي پذيرش فناوري كه در مباحث قبلي مطرح شده است، تدوين گرديد. «ونكاتش و ديويس» مدل اولية پذيرش فناوري را براي تشريح ادراك سودمندي و قصد استفاده بر اساس فرايندهاي شناختي و تأثيرات اجتماعي توسعه دادند. بر اساس مطالعات انجام شده، چهار عنصر مهم در رفتار پذيرش و استفاده از فناوري تأثير بسزايي دارد كه عبارتند از: انتظار اجرا، انتظار تلاش، اثرات اجتماعي و شرايط تسهيل گر.

« ونكتاش و همكارانش» (2003) انتظار اجرا را به درجه‌اي اطلاق مي‌كنند كه فرد معتقد است استفاده از نظام در ارتقاي عملكرد حرفه‌اي او سودمند خواهد بود. انتظار تلاش نيز به درجه سهولت كار با نظام اطلاق مي‌شود. اثرات اجتماعي به شرايطي ارجاع مي‌دهد كه فرد درك مي‌كند افراد معتبر خواهان استفادة او از يك نظام فناورانه هستند. شرايط تسهيل نيز به درجه‌اي اشاره دارد كه فرد معتقد است زير ساخت سازماني و فني براي حمايت از بهره‌گيري از نظام وجود دارد.

متغیرهای مختلفی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار در پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته‌اند ازجمله اضطراب استفاده از ICT ، محققان به عنوان حالتي ذهني كه منجر به ترسناكي يا بيمناك بودن در زمان تمايل به استفاده از رايانه يا در زمان استفاده از رايانه مي‌شود، تعريف كرده‌اند(تونگ و چانگ[3]، 2008). هر چقدر اضطراب افراد در استفاده از رایانه بیشتر باشد، آنها احتمالا کمتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهند کرد. نگرش به استفاده كه عقايد كاربران ، نگرش آنان را دراستفاده از فناورى تحت تأثير قرار می دهد. خودکارآمدی كامپيوتري قضاوت افراد در مورد توانايي خود در استفاده از كامپيوتر مي باشد و به عنوان عامل مهمي در مطالعه رفتار افراد در مورد تكنولوژي اطلاعاتي مورد ملاحظه قرار مي گيرد. همچنين به عنوان يك اعتقاد كه رفتار را به سوي تكنولوژي هاي جديد اطلاعاتي هدايت و مشخص مي كند تعريف مي شود. در واقع UTAUT میزان تمایل استفاده کاربران از سیستم های اطلاعاتی و پیروی از عادات رفتاری را روشن می کند.

نظريه يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري، شامل دو ساز و كار نظري ديگر نيز مي‌باشد كه بر آن اساس هنجار ذهني مي‌تواند به طور غير مستقيم بر روي قصد افراد از طريق ادراك سودمندي اثر بگذارد. اين نظريه بر اين باور است كه هنجارهاي ذهني مي‌توانند بر روي تصور افراد تأثير مثبتي داشته باشند، زيرا زماني كه افراد مهم يك گروه اجتماعي، فردي را متقاعد سازند كه او بايد فناوري جديد را بپذيرد، كاربر نيز اين فناوري جديد را خواهد پذيرفت.

[1] – Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

[2] – Venkatesh & Morris

[3] – Tung & Chang

دانلود پایان نامه