نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۲۴

معیار

P-Value
Sig. (2-tailed)

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

فاصله اطمینان ۹۵ %

پیشبرد فروش

۰۰۰/۰

۷۴/۳

۵۶۲۴/۰

۷۱۴/۱۲

(۸۶۶۶/۰ و ۶۳۲۳/۰)

همان‌طور که از جدول۴-۱۵ مشاهده می‌شود، میانگین معیار پیشبرد فروش بیشتر از ۳ است. طبق آزمون t، مقدار Sig. مربوط به معیار پیشبرد فروش از ۰۵/۰ کمتر بدست آمده که این موضوع نمایانگر رد شدن فرض صفر است، یعنی میانگین پیشبرد فروش مخالف ۳ می‌باشد. اختلاف میانگین نمونه با مقدار مورد آزمون ۷۴۹۴/۰ و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی آن بین ۶۳۲۳/۰ و ۸۶۶۶/۰ است. با توجه به مقادیر حد بالا و پایین که هر دو مثبت هستند، می‌توان گفت که میانگین معیار پیشبرد فروش از ۳ بیشتر می‌باشد. در نتیجه این عامل در سطح بالای(مناسب) است.
۴-۴-۳ آزمون پارامتریک t مستقل برای بررسی بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش
اگر فرضیه مطرح شده به مقایسه میانگین دو جامعه(گروه) بپردازد، برای بررسی درستی یا نادرستی آن باید از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و اگر بخواهیم میانگین بیش از دو گروه مستقل را با هم مقایسه کنیم از تحلیل واریانس تک عاملی استفاده می‌گردد.
۴-۴-۳-۱ مقایسه میانگین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش بر حسب جنسیت
 
جدول۴-۱۶ نتایج مقایسه میانگین بازاریابی رابطه‌مند وپیشبرد فروش بر حسب جنسیت

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

متغیرها معیارها جنسیت آمار توصیفی آزمون لوین آزمون t مستقل
تعداد میانگین انحراف
استاندارد
آمارهF