نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۳۱

با توجه به اینکه سطح معنی‌داری برای معیار پیشبرد فروش بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد، می‌توان ادعا نمود نوع تحصیلات اثر معنی‌داری بر پیشبرد فروش ندارد، ولی برای سایر عوامل(اعتمادسازی، تعهد، مدیریت ارتباطات و مدیریت تعارض) چون مقدار Sig. کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، می‌توان ادعا نمود نوع تحصیلات اثر معنی‌داری دارد و از نظر افرادی که تحصیلات فوق‌لیسانس دارند، این تأثیر بیشتر است.
۴-۵ آزمون فرضیات پژوهش
در این قسمت با انجام تحلیل‌های مناسب به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده‌است. برای آزمون فرضیات از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای آماری SPSS استفاده شده است.
۴-۵-۱ فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی: بین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش رابطه معنی‌داری وجود دارد.
H0: بین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
H1: بین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش رابطه معنی‌داری وجود دارد.
به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ۴-۱۸ آمده است.
جدول۴-۱۸ ضریب همبستگی بین متغیرهای بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

متغیر پیشبرد فروش وجود ارتباط نوع ارتباط
بازاریابی رابطه‌مند ضریب همبستگی پیرسون دارد مستقیم
ضریب همبستگی سطح معنی‌داری تعداد
**۵۰۸/۰ ۰۰۰/۰ ۹۱

**در سطح معنی‌داری ۰۱/۰
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش رابطه معنی‌دار وجود دارد و این رابطه بصورت مستقیم و در سطح متوسط قرار دارد.
با توجه به جدول۴-۱۹ مقدار R2 تعدیل شده در می‌یابیم که بازاریابی رابطه‌مند، ۲۵۰/۰ معادل (۰/۲۵ درصد) از تغییرات در پیشبرد فروش را توجیه می‌کند.
ﺟﺪول۴-۱۹ ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن رﮔﺮسیون بین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش