سايت مقالات فارسی – نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش- قسمت ۸

۵-۱

تعهد

Commitment

۵

۶-۱۰

کیفیت ارتباطات

Communication

۵

۱۵-۱۱

مدیریت تعارض

Confict

۵

۲۰-۱۶

پیشبرد فروش

Promote

۱۰

۳۰-۲۱

جمع کل

۳۰

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها
دادهها به عنوان آگاهیهای خام و پردازش نشده، ابتداییترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخهای احتمالی هستند که در رابطه با مسأله تحقیق مطرح شدهاند. لذا پژوهشگر پس از دستیابی به این دادهها، با توجه به ماهیت آنها و ساختار و قالب فرضیهها با این سوال روبرو میشود که از چه طریقی این دادهها را طبقهبندی، پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیهها را که حالت پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق دارا هستند تعیین تکلیف نماید.(خاکی،۱۳۸۴: ۱۶۰)
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش‌های مختلف آمار توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، جداول، نمودار و …) و آمار استنباطی(کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی، آزمون همبستگی، رگرسیون خطی) و برای آزمون فرضیه‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
۳-۸-۱ روش ضریب آلفای کرونباخ[۲۱۴]
یکی از روشهای تعیین پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی، روش ضریب آلفا نام دارد که به آن ضریب آلفای کرونباخ، یا حتی آلفا نیز گفته میشود. کرونباخ، واضع این روش تعیین پایایی است. در این روش اجزا یا قسمتهای آزمون برای سنجش ضریب پایایی آزمون به کار میروند. اما اگر به جای سوالات یا مادهها، آزمون از بخشها یا قسمتهای تشکیل شده باشد، مثل زمانی که یک آزمون از تعدادی خرده آزمون تشکیل یافته است، و بخواهیم از آنها در محاسبه ضریب پایایی کل آزمون استفاده کنیم، آنگاه از روش آلفای کرونباخ مطابق با رابطه زیر استفاده میکنیم.که دراین روابط k تعداد سوالات،  واریانس سوال i ام،  واریانس مجموع کلی سوالات،  میانگین کواریانس بین سوالات، و  واریانس میانگین سوالات می‌باشند.
(۲)
۳-۸-۲ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(K-S)
برای اجرای روشهای آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی دربارهی فرضیههای پژوهش مهمترین عمل قبل از هر اقدامی، انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع دادهها از اولویت اساسی برخوردار است. به همین منظور، در این پژوهش از آزمون معتبر کمولموگروف- اسمیرنوف(K-S) برای بررسی نرمال بودن توزیع دادههای پژوهش استفاده شده است. (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۰)
۳-۸-۳ آزمون تی(t ) تک عاملی
برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می‌شود. در بیشتر پژوهش‌های که با مقیاس لیکرت انجام می‌شوند جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش و تحلیل سوالات تخصصی مربوط به آنها از این آزمون استفاده می‌شود. بیان آماری این آزمون به صورت زیر است. (آذر و مومنی، ۱۳۸۰).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.