دسته بندی علمی – پژوهشی : نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان …

 
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایاننامه کارشناسیارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول
نقش رفتار سازمانی مثبتگرا در کاهش سکوت سازمانی
مورد مطالعه: کارکنان ادارات کل بانک سپه
استاد راهنما
دکتر رضا واعظی
استاد مشاور
دکتر سیدمهدی الوانی
پژوهشگر
روحالله هنرمند
زمستان ۱۳۹۳
تقدیر و سپاس
اکنون در آستانهی راهی نو، به پاس نعمات بیحد پروردگار، بر خود لازم میدانم مراتب سپاس خود را از
استاد گرانقدر و فرزانه، پدر علم مدیریت ایران، جناب آقای پروفسور سیدمهدی الوانی که با مشاورتهای حکیمانه خود، من را در انجام این تحقیق یاری فرمودند ،
استاد گرامی جناب آقای دکتر رضا واعظی که با رهنمودهای ارزنده خود راهگشای اینجانب بودند،
استاد محترم داور،جناب آقای دکتر سیدنقوی که با مطالعه این پایاننامه و ارائهی رهنمودهای ارزنده خود موجب غنیتر شدن این اثر شدند،
همسر عزیزم و فرزندان خوبم زهرا، پارسا و سارا که با شکیبایی من را در این مسیر یاری رساندند،
و همچنین مدیران و کارکنان محترم بانک سپه که من را در انجام این پایاننامه یاری نمودند، اعلام نمایم.
این پایاننامه تحت حمایت مالی بانک سپه قرار گرفته است.
چکیده
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه رفتار سازمانی مثبتگرا با سکوت سازمانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات کل بانک سپه (۱۹۰۵ تن) بوده که با استفاده از فرمول کوکران، ۳۲۰ تن به روش تصادفی طبقهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش گردآوری دادهها، توصیفی- پیمایشی و مقطعی است. پایایی ابزار جمعآوری دادهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و روایی آن با استفاده از نظرات اساتید مدیریت و کارشناسان بانک سپه و تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرارگرفت. در ادامه به بررسی شاخص‌های برازش مدل بهدست آمده و آزمون معنی‌داری فرضیه‌های پژوهش با تکیه‌بر نتایج تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیهها حاکی از آن است که رفتار سازمانی مثبتگرا با سکوت سازمانی رابطه معکوس و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان میدهد که تمامی ابعاد رفتار سازمانی مثبتگرا با سکوت مطیع رابطه معکوس و معنادار دارند، اما دررابطه با سکوت خاموش، تنها رابطه معکوس آن با خودکارآمدی مورد تأیید قرار گرفت و رابطه امیدواری، تابآوری و خوشبینی با سکوت خاموش معنادار نشد.
واژگان کلیدی: رفتار سازمانی مثبتگرا[۱]، سکوت سازمانی[۲]، روانشناسی مثبتگرا[۳]، سرمایه روانشناختی[۴]، بانک سپه[۵].
فهرست مطالب
فصل اول- کلیات تحقیق
 
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
اهمیت و ضرورت مسئله ……………………………………………………………………………………………………………… ۳
اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
فرضیههای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۵-۱) فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۵-۲) فرضیههای فرعی …………………………………………………………………………………………………………… ۵
 
روششناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۶-۱) نوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۶-۲) روش و ابزار گردآوری اطلاعات و دادهها ………………………………………………………………………. ۵