نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات کل بانک سپه- …

رابینز، استیفن پی، ۱۹۹۸، ترجمه: پارساییان، علی و اعرابی، سید محمد، “رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریهها و کاربردها “، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ یازدهم، ۱۳۸۵، جلد اول.
رضائیان، علی، ۱۳۸۵، “مبانی مدیریت رفتار سازمانی”، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، چاپ هفتم.
رضائیان، علی، ۱۳۸۷، “مبانی سازمان و مدیریت”، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، چاپ یازدهم.
زارعیمتین، حسن، طاهری، فاطمه، سیار، ابوالقاسم، “بررسی و تبیین عوامل ایجادکننده سکوت سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان برمبنای مدل سهشاخگی (۳c)”، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول شماره ۱، تابستان ۱۳۹۱، ۹۹-۱۱۳٫
ساعتچی، محمود، (۱۳۸۹)، “بهداشت روانی در محیط کار (با تأکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی)”، تهران، نشر ویرایش، چاپ سوم.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه، (۱۳۹۱)، “روشهای تحقیق در علوم رفتاری “، تهران، نشر آگه، چاپ بیستوچهارم.
سکاران، اوما، ترجمه: صائبی، محمد و شیرازی، محمود، “روشهای تحقیق در مدیریت “، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ هشتم، بهار ۱۳۹۰٫
سیدنقوی، میرعلی، رفعتی الاشتی، کبری و خانزاده، زینب، “مجموعه مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته”، تهران، مهکامه، چاپ اول، ۱۳۸۹٫
سیماراصل، نسترن و مرجان فیاضی، “سرمایه روانشناختی؛ مبنایی نوین برای مزیت رقابتی “، فصلنامه تدبیر، دیماه ۱۳۸۷، شماره ۲۰۰٫
سیماراصل، نسترن، فیاضی، مرجان و آرین قلیپور، “تبیین پیامدهای عوامل روانشناختی مثبت در سازمان “، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار ۱۳۸۹، صص ۲۴-۱٫
قاسمی، بهروز، ۱۳۹۱، “مدیریت رفتار سازمانی”، تهران، انتشارات سپاهان، چاپ سوم، ویرایش اول.
قلیپور، آرین، ۱۳۹۲، “مدیریت رفتار سازمانی: رفتار فردی “، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ پنجم.
کریتنر، رابرت، کینیکی، آنجلو، ترجمه: فرهنگی، علی اکبر و صفرزاده، حسین، ۱۳۹۱، “مدیریت رفتار سازمانی(مفاهیم-نظریهها و کاربردها”، تهران، برآیند پویش، چاپ پنجم.
کلانتری، خلیل (۱۳۸۷)، “مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی”، تهران، فرهنگ صبا.
کلاین، پل (۱۳۸۰)، “راهنمای آسان تحلیل عاملی”، ترجمه: صدرالسادات، سیدجلال و مینایی، اصغر، تهران، انتشارات سمت.
لوتانز، فرد، یوسف، کارولینام، آوولیو، بروس جی، ۲۰۰۷، ترجمه و اقتباس: رضاییمنش، بهروز، تقیزاده، علیرضا و کاهه، مریم، ” سرمایه روانشناختی “، تهران، نشر علمی، ۱۳۹۱٫
مارویاما، جفریام، (۱۳۸۹)، “اصول مدلسازی معادلات ساختاری”، ترجمه: رسول زاده اقدم، صمد، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا).
مکناب، دیوید ای، ۲۰۰۸، ترجمه: واعظی، رضا و آزمندیان، محمدصادق، “روشهای تحقیق کمّی و کیفی مدیریت دولتی و سازمانهای غیرانتفاعی “، تهران، انتشارات صفار، چاپ اول، پاییز ۱۳۹۰، جلد اول.
میزر، لاورنس اس، گامست، گلن و گارینو، ا.جی، (۱۳۹۱)، ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران، “پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر)”، تهران، رشد.
نایبی، هوشنگ (۱۳۸۸)، “آمار توصیفی برای علوم اجتماعی”، تهران: سمت.
نصر اصفهانی، علی، آقاباباپور دهکردی، طاهره، ۱۳۹۱، “بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان: مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان “، فصلنامه جامعهشناسی کاربردی، سال بیست و چهارم، شماره پیاپی (۵۲)، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۲، صص ۱۶۲-۱۳۹٫
هوشمندیار، نادر، ۱۳۸۸، “روش تحقیق در مدیریت، مدیریت سیاسی و روابط بینالملل “، تهران، انتشارات هزاره سوم اندیشه، چاپ اول.
Adams, V. H., Snyder, C. R., Rand, K. L., King, E. A., Sigmon, D. R. and Pulvers, K. M. (2003). ‘Hope in the workplace’. In Giacolone, R. and Jurkiewica, C. (Eds), Handbook of Workplace Spirituality and Organizational Performance. New York: M. E. Sharp.
Agresti, A., and Finlay, B. (1997) Statistical methods for the social sciences. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Argyris, C. (1977). “Double loop learning in organizations”. Harvard Business Review, Vol.55, No. 5, pp. 115-129.
Argyris, C., & Schon, D. (1978). Organizational Learning Reading, MA: Addison- Wesley.
Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Luthans, F. (2008). Can positive employees help positive organizational change?: Impact of Psycological Capital and Emotions on Relivant Attitudes and Behaviors The Journal of Applied Behavioral Science, 44:1, 48–۷۰٫
Avey, J. B, Luthans, F, & Jensen, S.M. (2009). Psycological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Journal of Human Resource Management. Vol. 48, No. 5, Pp. 677-693.
Bakker, A. B., & Schaufeli, W.B. (2008). Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations, 29,147-154.
Bies, R. J. & Tripp, T.M. (1999) “Two Faces of Marketing, Vol. 31, No. 5/6, Pp. 356- 65.
Carver, C. S., & Scheier, M. S. (2002). Optimism. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 231-243). Oxford, UK: Oxford University Press.
Chemers, M. M., Watson, C. B., & May, S. T. (2000). Dispositional affect and leadership effectiveness: A comparison of self-esteem, optimism, and efficacy. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 267-277.
Conner. K. M & Davidson, j.r.t.(2003). Development of a new resilience scale: The Conner- Davidson resilience scale (CD- RISC).Depression and Anxiety 18, 76-82.
Dimitris, B., And Vokala,M, (2007).Organizational Silence: A New Challenge For Human Resource Management; athense university of economics and business,pp1-19.
Duncan, r., and Weiss, A. (1979). Organizational learning: implication for organizational design. In B. M. Staw (Ed.), Research in organizational behavior, vol. 1: 75-123. Greenwich, CT: JAI Press.
Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs. Journal of Managerial Studies, 9, 1359-1392.
Glauser, M. J. (1984). “Upward information flow in organizations”, Review and Conceptual Analysis Human Relations, Vol. 37, pp. 613-643.
Hefferon, K., Boniwell, I. (2011). Positive Psycology: theory, research and applications. McGraw-Hill.
Hughes, Marcia, Patterson. L. Bonita & Bradford Terrell, James. (2005), Emotional Intelligence in Action:Training and Coaching Activities for Leaders and Managers, an Imprint of Wiley. www.pfeiffer.com

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.