پژوهش – نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات کل بانک سپه- …

Researcher
Rouhollah Honarmand
February 2015
. Positive organizational behavior (pob) ↑
. Organizational Silence ↑
. Positive psycology ↑
. Psycological Capital ↑
. Sepah bank
Email: rh.honarmand@gmail.com ↑
. Sam Walton ↑
. David Ulrich ↑
. Positive Psycology ↑
. Positive Organizational Behavior (POB) ↑
. Psycological Capital ↑
. Martin Seligman
روانشناس و پژوهشگری مشهور در رویکرد روان‌شناسی بیماریگرا و اولین رئیس انجمن روانشناسی آمریکا که نخستین بار، مفهوم ناتوانی اکتسابی را مطرح کرد. ↑
. Fred Luthans ↑
. Structural Equation Modeling ↑
. Bandura ↑
. To be included ↑
. Positive Psycology ↑
. Moddern Psycology ↑
. Human resources Management ↑
. Clinical Psycology ↑
.Social Psycology ↑
. Abraham Maslow ↑
. Humanistic Psycology ↑
. Csikszentmihaly ↑
. Flow
سلاست فکر بر توان گردآوری فکرها و طرحهای متنوع و متعدد در مورد مسأله دلالت دارد(رضائیان، ۱۳۸۷، ص ۱۱۶). ↑
.Health ↑
. Relationships ↑
. Work ↑
. H-R-W well-being ↑
. Bandura’s triangular social cognitive model
در نظریه بندورا، کنترل رفتار بهصورت یک الگوی سهعاملی که اصطلاحاً تعیینگری متقابل نامیده میشود، صورت میپذیرد. بندورا میگوید عوامل شخصی (ازجمله باورها؛ انتظارات؛ نگرشها؛ دانش؛ راهبردها و …)، رویدادهای محیطی (فیزیکی و اجتماعی) و رفتارهای (عملی و کلامی) فرد با یکدیگر تأثیر متقابل دارند و هیچیک از این سه جزء را نمیتوان جدا از اجزای دیگر بهعنوان تعیینکنندۀ رفتار انسان به حساب آورد. وی این تعامل سهجانبه را تعیینگری متقابل (جبر متقابل) نامیده است (قاسمی، ۱۳۹۱، ص ۲۱۷). ↑
. Sonja Lyubomirsky ↑
. Hard wired ↑
. eupsychain ↑